Tillväxtverket
eu-logotyp

­Övervaknings­kommittéer

En övervakningskommitté har till uppgift att följa upp och säkra kvalitet och effektivitet i hur programmen genomförs. Flera program kan ha en gemensam övervaknings­kommitté.

Kommittéerna består av representanter för myndigheter, organisationer och arbetsmarknadens parter.

Handlingar till övervakningskommittéernas ledamöter

Du som är ledamot i övervakningskommittén för de åtta regionala strukturfondsprogrammen eller övervakningskommittén för det nationella regionalfondsprogrammet kan logga in här för att hitta handlingar inför övervakningskommittéernas möten samt övriga handlingar som berör dessa övervakningskommittéer.

Logga in

Ledamöter övervakningskommittéerna

Ledamöter i övervakningskommitté för det Nationella regionalfondsprogrammet Pdf, 121.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter i övervakningskommitté för de åtta regionala strukturfondsprogrammen Pdf, 129.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl förändringar av er organisations representation i kommittéerna via overvakningskommitten@tillvaxtverket.se.

Anvisningar för ersättning till ÖK-ledamöter

Anvisningar för ersättning

Bakgrund

Utifrån Europaparlamentet och rådet Förordning[1] har Svenska Regeringen beslutat att inrätta övervakningskommittéer för det nationella regionalfondsprogrammet och för de regionala strukturfondsprogrammen.
Regeringen har också beslutat[2] att ledamöter i övervakningskommittéerna för det nationella regionalfondsprogrammet, för de regionala strukturfondsprogrammen, för det nationella socialfondsprogrammet och svenska ledamöter i övervakningskommittéerna för programmen inom målet europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) ska ha rätt till ersättning för inkomstförlust[3]. Ledamöterna kan även ha rätt till vissa reseförmåner[4].
Tillväxtverket är förvaltande myndighet för det nationella regionalfondsprogrammet och för de regionala strukturfondsprogrammen och utgör även ÖK.s sekretariat för dessa program, samt har en samordnande administrativ funktion för Interregprogrammen. För att få en enhetlig hantering av ledamöternas ersättning har denna anvisning tagits fram.

Vem kan få ersättning?

Ledamöter som inte är statligt anställda och inte får ersättning från sin arbetsgivare/uppdragsgivare, eller är egen företagare.
Ersättning betalas bara ut till den som är kallad till mötet och närvarar vid sammanträdet.

Vilka kostnader kan ersättas av Tillväxtverket?

Omkostnader som ersätts är kostnad för resor/logi och i vissa fall förlorad arbetsinkoms.

Resa-Logi

 • Tillväxtverket ersätter omkostnader för ordinarie och eventuella extrainsatta Övervakningskommittémöten. Tillväxtverket ersätter inte till exempel förmöten inför Övervakningskommittémöten eller utbildningar.
 • I regel står Tillväxtverket för resekostnaden för en person/möte från den aktuella organisationen. Undantag kan göras till exempel vid uppstartsmöte då det kan vara motiverat att både ordinarie och ersättare deltar. Kontakta alltid Tillväxtverket innan bokning för att säkerställa att kostnaden kan godkännas.
 • Resan/logi ska bokas i god tid, detta innebär minst en månad i förväg. Säkerställ alltid att resans/logins pris är rimliga. Om rese/logikostnaden är anmärkningsvärt hög kan Tillväxtverket välja att endast ersätta delar av resan/login eller inte ersätta resan/login alls. Som ersättare kan det bli aktuellt att resa med kort varsel vilket kan innebära att resan/logi kan bli kostsam.
 • Tillväxtverket ersätter i regel inte ombokningsavgift och ny biljett vid missat resa. Vid ändringar så som flyttat möte, ändrade mötestider eller liknande kan undantag göras.
 • Vid inrikes resa bör tåg väljas om inte tidsvinsten med flyg blir minst två timmar vardera på utresa och på hemresan.
 • Vid resor inom Sverige ska i första hand kollektiva transportmedel användas. Vid transfer ska i första hand tåg, flygbuss eller flygbusstaxi användas. Taxi ska utnyttjas restriktivt.
 • Ska ersättning i form av traktamente utgå måste blanketten ”reseräkning” fyllas i och skickas till Tillväxtverket.

Frågor om vilka kostnader som kan ersättas kan ställas till:

E-postadress:
overvakningskommitten@tillvaxtverket.se

Hur ska resan/logi beställas?

Resa och hotell ska beställas via Tillväxtverkets resebyrå Egencia.
Tel: 031-724 58 80
e-post: customer­_service@egencia.se
OBS! ange alltid att resan bokas via Tillväxtverket

Endast de som är utsedda ledamöter kan boka resa. Ifall byte av ÖK- ledamot görs måste detta meddelas Tillväxtverket så att vi kan uppdatera i systemet, innan de kan boka resa via Egencia.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

 • Ledamot som går miste om avlöningsförmåner från sin anställning på grund av uppdraget får ersättning för sådana förmåner.
 • Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det belopp per sammanträdesdag som motsvarar egenföretagarens fastställda sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken, delad med 365. För den som driver egen verksamhet utgår även ersättning enligt 4 § Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

För att ersättning ska kunna betalas ut måste nedan blanketter fyllas i och skickas per post till Tillväxtverket:

 1. Blankett-Förlorad arbetsinkomst
 2. Blankett-Reseräkningsunderlag (traktamente och övriga utgifter)

Skicka blanketten till:

Interregprogrammen och Regionalfondsprogrammen
Tillväxtverket, Eva Hejdeman, Box 32, 201 20 Malmö

Tel: 08-681 6568, eva.hejdeman@tillvaxtverket.se

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013
[2] N2015/3619/ESR
[3] §4 och §7 Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.
[4] Förordning (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.

Arbetsordningar

Övervakningskommittéerna har tagit fram arbetsordningar som reglerar hur arbetet ska skötas, nedan kan du ta del av dessa.

Arbetsordning för det nationella regionalfondsprogrammet Pdf, 81.1 kB.

Arbetsordning för de regionala strukturfondsprogrammen Pdf, 152.3 kB.

Om Interregprogrammen

Läs mer om övervakningskommittén för Interregprogrammen