Tillväxtverket
eu-logotyp

Viljan att växa – steg ett för en lyckad tillväxt

Marknadsorienterade strategier för expansion i tillverkningsföretag är syftet är projektet Marknadslyftet i Halland.

Tre människor går genom en lokal med paket och tittar i ett block.

Projektet Marknadslyftet syfte är att arbeta för en marknadsorientering i företagen, jämte den produktionsorientering som finns i många tillverkningsföretag i regionen.

Projektet, som fått 4,4 miljoner kronor i stöd av EU:s regionala utvecklingsfond, har som mål att deltagande företag ökar sin konkurrenskraft genom att utveckla och genomföra marknadsorienterade strategier för marknadsexpansion med nya eller befintliga produkter och tjänster. Syftet är att arbeta för en marknadsorientering i företagen, tillsammans med den produktionsorientering som finns i många tillverkningsföretag i regionen.

Den tillverkande industrin står idag för mer än halva Sveriges export, vilket gör tillväxten och välfärden direkt beroende av hur industrin utvecklas. Än så länge står den svenska industrin stark på exportmarknaden, men tappar hela tiden marknadsandelar. Detta främst på grund av en svag tillväxt i Europa. Små och medelstora företags innovationsförmåga blir då viktig för skapandet av arbetstillfällen. Dessvärre har det uppmärksammats att de inte växer i den utsträckning de skulle kunna. I och med att marknaden blir allt mer global ökar behovet bland små och medelstora företag att bli mer konkurrenskraftiga och att jobba närmare kunden får en större betydelse. Svensk industri har hög kompetens, hög produktivitet och utvecklar produkter med ett högt kunskapsinnehåll, men det är inte alltid tillräckligt för att vara internationellt konkurrenskraftiga.

– Det handlar om att företag ska växa. Vi vill skapa tillväxt, något vi generellt sett är dåliga på i Sverige, säger Sten Liljedahl, ansvarig projektledare för Marknadslyftet.

Forskning till grund för tillväxtplan

Inledningsvis har 39 företag fått hjälp av konsulter att göra en tillväxtanalys och utifrån den ta fram en ”Handlingsplan 1.0”. Efter det har de deltagit i seminarier utifrån de forskningsbaserade grunderna för ökad tillväxt, det vill säga: En vilja att växa. Det självklara första steget. Ett tillräckligt organisatoriskt stöd. Utan en bra grund är det svårt att skapa tillväxt. Nätverkskapacitet. Hur du använder dina nätverk strategiskt för att utveckla ditt företag.

Konsulterna har sedan utgått från vad företagen lärt sig och skapat en ”Handlingsplan 2.0” där fina resultat har märkts.

– Alla företag har fått fina resultat och det går att se att de nu har en större chans att växa, säger Sten Liljedahl.

Nätverkande och expertrådgivning

I arbetet med att möta förväntningarna i Handlingsplan 1.0 valdes 26 av de 39 företagen ut till att få gå vidare och få fortsatt stöd och coaching. Dessa företag kommer sen att bilda ett nätverk där expertrådgivning erbjuds för att kunna genomföra Handlingsplan 2.0. Momentet upplevdes positivt bland företagen då även de som inte gick vidare har behållit kontakten med Marknadslyftet och fått stöd på annat sätt.

Ett av företagen som gick vidare var Widal Industri. Deras VD, Peter Widal, menar att momentet inte påverkade arbetssättet avsevärt.

– Vi gick in i det här med samma tillväxttankar som redan fanns i företaget. Tillsammans med vår konsult tog vi fram Handlingsplan 1.0 och jobbade sen hårt för att nå upp till den. Det var vår höga ambitionsnivå som gjorde att vi gick vidare, menar Peter Widal.

EU:s regionalfond har bidragit till modigare företag

Projektet är till 40 procent finansierat av EU:s regionalfond, medan Region Halland har stått för resterande 60 procent. Det har skapat oerhört bra förutsättningar enligt Sten Liljedahl.

– En viktig lärdom i projektet hittills är att företagen vanligtvis fokuserar på tillväxt i form av omsättning i stället på lönsamhet. Små och medelstora företag brukar dessutom inte vilja investera i konsulttjänster, men med det här ekonomiska stödet har de blivit modigare och vågat satsa. De har lärt sig att kunskap är viktigt att få in i företaget, menar han.

Peter Widal håller med och anser att projektet gjort företaget modigare, men även att de förändrat sitt affärstänk.

– Efter projektet har vi gått från en 100 procentig omsättningsfokusering till 30 procent omsättningsfokusering och 70 procent lönsamhetsfokusering. Bland annat har vi sagt upp affärer som inte varit lönsamma, det hade vi inte vågat gjort tidigare, berättar han.

Läs mer om Marknadslyftet på tek.se

Läs mer om Widal Industri på widalindustri.se

Fakta om projektet

Programområde: Västsverige
Projekttid: 2016-09-01- 2019-12-31
Stödmottagare: Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 4 400 000