Tillväxtverket
eu-logotyp

Fiber till alla i Blekinge och Skåne

Tillgången till bredband i Skåne och Blekinge är ojämnt fördelad såväl inom kommunerna som emellan dem, och framför allt inte tillräcklig. Projektet ”Fiber till alla i Blekinge och Skåne, FABS”, arbetar för att förbättra tillgången till bredband genom att stötta kommunerna och bistå fiberförening/byalag och villaområden i deras egna initiativ för fiberutbyggnad.

Det övergripande målet för projektet är att 95 procent av alla företag och hushåll i Skåne och 90 procent i Blekinge har tillgång till snabb fiberanslutning på 100 Mbit/s till år 2020.

”Fiber till alla i Blekinge och Skåne” drivs av Region Skåne tillsammans med Region Blekinge, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge samt Kommunförbundet Skåne. Projektet sträcker sig fram till 2019, och har ett stöd från Regionala utvecklingsfonden på 11,5 miljoner kronor. Målet för projektet är att alla kommuner inom regionen ska ha kommit så långt i sin planering när projektet avslutas, att omfattande fiberutbyggnad pågår eller förbereds.

Fortsatt utbyggnad av bredband i kommunerna

- Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram underlag och sammanhang som ska underlätta för fortsatt bredbandsutbyggnad i regionernas kommuner, säger Magdalena Jacobsson som är projektledare för FABS på Region Skåne.

Bakgrunden till FABS är att Skåne och Blekinge kämpar med låg produktivitet, låg sysselsättningsgrad men framför allt stora skillnader mellan olika delar i regionen, samt mellan stad och land. Företag och organisationer inom regionen har framfört starka önskemål om att fiberutbyggnaden måste prioriteras för att det ska finnas möjligheter att hålla marknadsandelar och konkurrera med andra regioner på lika villkor.

För att skapa grund för tillväxt och ökad välfärd krävs ett utbyggt snabbt bredband på minst 100 Mbit/s. Nergrävd fiber fram till slutkund är den tekniska lösning som kan erbjuda den höga kapaciteten och är framtidssäker. I dag är tillgången till bredband via fiber otillräcklig och ojämnt fördelad inom Skåne och Blekinge.

- Vår roll är att informera och samordna arbetet samt att röja undan hinder för fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen, fortsätter Magdalena Jacobsson. Det kan vara att lokalisera anslutningsnoderna i ett område för att få kortast möjliga grävsträcka, eller att ombesörja förarbeten i form av datainsamling från kommunerna via PTS (Post & Telestyrelsen) till en databas över antalet befintliga och nytillkomna nät. Den senaste statistiken från PTS (okt 2016) fastställer att tillgången till 100 Mbit/s i Skåne är 71,5 procent och i Blekinge 55 procent. Vi erbjuder också de 38 kommuner som ingår i våra regioner anpassat stöd. I projektet ingår också att skapa nätverk mellan kommunerna och bredbandssamordnarna för att upprätthålla en kontinuerlig dialog, kompetensförsörjning och inspiration till de som behöver det.

Viktiga aktiviteter under projektets gång

Tre delaktiviteter är viktiga under projekttiden. Den första är att genomföra insatser för att stödja kommunerna och stärka deras kompetens, och den andra är att genom de lokala bredbands­koordinatorerna bistå fiber­föreningar/byalag, villaområden och andra i deras egna initiativ för fiberutbyggnad. Den tredje aktiviteten är att genomföra specifika informationssatsningar för att stärka intresset för fiberanslutning.

- Tätorterna har kommit långt, men ute på landsbygden finns det fortfarande vita fläckar där det förvisso finns abonnenter men där det helt saknas uppkopplingsmöjligheter till 100 Mbit/s nät, säger Magdalena. Bredband har blivit en demokratifråga och är förutsättningen för utvecklingen i ett digitalt samhälle. Därför är detta projekt så viktigt!

Fakta om FABS

Projekttid: 2016 01 01 – 2019 04 30

Beviljat belopp från Europeiska regionala utvecklingsfonden: 11 449 678 SEK

Programområde: Skåne-Blekinge

Insatsområde: Inkluderande tillväxt-bredband

Tematiskt mål: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT

Kommuner som omfattas: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Karlshamn, Karlskrona, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Olofström, Osby, Perstorp, Ronneby, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Sölvesborg, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Ängelholm, Åstorp, Örkelljunga, Östra Göinge.

Samhällsekonomiska effekter

Forskningsinstitutet Acreo har genomfört en studie om samhällsekonomiska effekter av bredbandsutveckling i Skåne och Blekinge. I december 2016 kom deras rapport som bland annat visar på att en väl utbyggd fiberinfrastruktur skulle ge kostnadsminskningar när det gäller hemtjänst på mellan 469 till 639 miljoner kr per år i Skåne och Blekinge. Studien visar också att en ökning i bredbandspenetration (100 Mbit/s) med 10 procent skulle leda till över 20 000 nya jobba och en ökning med ca 5,3 miljarder kronor i utbetalade löner inom regionen, vilket i sin tur skulle generera ca 1,6 miljarder kronor extra i skatteintäkter. Vidare skulle det leda till att 166 nya företag bildades i regionen.

Vad gäller miljöeffekterna så visar studien på tiotusentals ton i minskat CO2-utsläpp, till följd av 24 miljoner mil kortare körsträcka per år.

Slutligen framhåller författarna att tillgången till bredband på 100 Mbit/s skulle leda till befolkningsökning i Skåne och Blekinge med 0,26 procent, det vill säga 3 796 personer på fem år.

Källa: M. Forzati, C. Matsson, Analys av samhällsekonomiska effekter av FTTH i Skånde och Blekinge, Acreo Rapport acr061015, Stockholm, december 2016.