Tillväxtverket
eu-logotyp

Hur bygger man hållbart både snabbt och till låg kostnad?

I Malmö har man hanterat bostadssituationen med såväl miljonprogrammet på 60- och 70-talet som med hållbara, klimatsmarta insatser idag. I samband med flyktingströmmen hösten 2015 aktualiserades behovet av fler bostäder på nytt. Så tog Malmö innovationsarena form – ett treårigt projekt med målsättningen att snabbt hitta nya sätt att bygga hållbart genom innovation.

– Projektet bygger på ett tidigare arbete för renovering av miljonprogrammets bostäder, förklarar Trevor Graham, projektledare för innovationsarenan. I det här projektet använder vi oss framför allt

av innovation för att hitta kostnadseffektiva sätt att bygga hållbart på kort tid – utan att göra avkall på kvaliteten. Det blir annars lätt en följd när man ökar byggtakten.

Från flexibelt markpris till bilpooler.

Genom att systematisera innovationsarbetet och främja samarbete mellan olika aktörer ska de bärande idéerna tas fram. Som till exempel markpris anpassat efter samhällsnytta. Trevor beskriver ett tidigare projekt där kommunen tillsammans med en privat fastighetsägare ville uppmuntra kvarboende genom nya bostäder – i ett område där arbetslöshet och utflyttning var ett växande problem. Och eftersom själva byggandet av bostäderna ledde till fler arbetstillfällen för de boende, blev samhällsnyttan stor och staden tog en del av kostnaden. Vilket gjorde att mer pengar blev över till fler bostäder som i sin tur bidrog till att möjliggöra investeringen.

– Innovationer kan ju vara såväl affärsmässiga som tekniska och processmässiga, förtydligar Trevor och tar delade ytor som exempel på en teknisk innovation. Som gemensamma tvättutrymmen och kök.

Vidare förklarar han hur även cykel- och bilpooler kan vara en form av tekniskt nytänkande inom bostadsbyggande. Och hur just bilpooler faktiskt kan ersätta uppförandet av exempelvis ett parkeringshus och därigenom frigöra både yta och pengar till fler bostäder samt sänka den totala byggkostnaden. Att involvera medborgarna i byggprocessen genom digitala plattformar är ytterligare exempel på en innovation, av mer processrelaterad karaktär.

Utmanande regelverk och långsiktigt strukturarbete.

Den breda nyttan med innovationsarbete kan alltså vara stor. Vilka är då utmaningarna? Trevor beskriver att det stora antalet involverade aktörer i projektet kan göra samordning och undersökning av till exempel synergieffekter tidskrävande. Och att regelverket för innovationsarbete paradoxalt nog kan vara hämmande istället för främjande. Men han är hoppfull:

– Tidigare har innovationsprocesser varit ganska individberoende – drivits av till exempel en eldsjäl som sedan varit svår att ersätta när han eller hon inte längre är på plats. Men genom den strukturering av innovationsarbetet som vi nu genomför kommer det sannolikt att bli en mer stabil, organisk struktur som ännu bättre kan ta hand om nya idéer framöver.

Avslutningsvis beskriver Trevor Malmö innovationsarena som ett spännande projekt med förutsättningar att skapa spännande resultat:

– Om ett år är förhoppningsvis processen igång inför byggandet av ytterligare några hundra lägenheter! förutspår han.

Samarbetspartners: Lunds universitet, Malmö högskola, SLU Malmö, MKB Fastigheter, E.on med flera

Fakta om projektet

Projekttid: 2016.09.01 – 2019.12.31

Beviljat belopp från Europeiska regionala utvecklingsfonden: 36 511 445 SEK

Målprogram: Investeringar för tillväxt och sysselsättning

Programområde: Skåne-Blekinge

Insatsområde: Hållbar stads- och samhällsutveckling

Tematiskt mål: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Stödmottagare: Malmö kommun