Tillväxtverket
eu-logotyp

Fossilfri logistik förgyller stadsmiljö

I Malmö står den tunga trafiken för en betydande del av buller och utsläpp; ca 30 procent av koldioxidutsläppen och ca 25 procent av bullerföroreningarna. Trafiksäkerheten är också en utmaning med tung trafik. Nu har Malmö Stad genom projektet Zero noise, zero emission Sege Park utvecklat en modell som kan vara en del av lösningen.

I utkanten av Sege park har det byggts en mikroterminal. Dit går varuleveranserna som sedan cyklas eller körs ut i en liten elbil till Sege parks 15 verksamheter. De båda cykelbuden, en kvinna och en man har sedan länge stått utanför arbetsmarknaden men har nu fått en permanent anställning genom projektet.

"Varför gör vi inte såhär överallt" frågar en leverantör, projektledaren Marcus Ljungqvist. Han inser att energikostnaderna minskar dramatiskt med samlastning när antalet utkörningar blir färre. I genomsnitt minskar 5-6 leveranser i Sege parkområdet tack vare mikroterminalen. Utöver intresset hos leverantörerna förgyller transportmodellen även tillvaron hos invånarna i Sege park. Både boende och verksamma upplever att projektet ger upphov till en rad positiva effekter.

"Tung trafik som backar över skolgården är något vi slipper nu" säger skol- och dagispersonalen och markerar även hur tryggt det känns att varorna levereras av samma personer. Bullret minskar och skapar en behagligare boendemiljö, berättar Marcus Ljungqvist som under dagarna pratar med både boende och anställda på området. En annan viktig faktor är naturligtvis att koldioxidutsläppen minskar.

Prototyp för fossilfritt gods- och avfallsflöde – vad är möjligheterna?

Sege park är ett gammalt sjukhusområde som blivit modell för en stadsdel med fossilfria gods- och avfallsflöden, som inte bidrar till skadliga föroreningar i form av utsläpp och buller, trafikfara eller en ökad energianvändning.

Prototypen för Sege park möjliggör applikationsmodeller för stadsdelar i Sverige och utomlands, där mikroterminaler kan bidra till minskad energianvändning och mer hållbara stadsmiljöer. Att våga testa beskriver Marcus Ljungqvist som den största framgångsfaktorn för projektet. Den största utmaningen är att få aktörer att faktiskt lägga om sina transporter.

Smart logistik och cirkulära logistikmönster är en viktig pusselbit i arbetet att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Samlastning i Sege park har beviljats EU-medel från regionalfonden inom tematiskt område 4 "att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.