Tillväxtverket
eu-logotyp

Gemensam storsatsning på Mittstråket

Mittstråket är en viktig öst-västlig transportsträcka mellan Sundsvall och Storlien som länge varit eftersatt. Nu kraftsamlar sex kommuner, två län och Trafikverket tillsammans för kortare restider och säkrare trafik.

Bild på en skylt som berättar att cykelvägen byggs.

Projektet Mittstråket ska bland annat investera i en expresscykelväg i Östersund

– Genom projektet Mittstråket skapar vi nu förutsättningar för regional, nationell men även internationell utveckling och tillväxt, säger projektledare Ivar Hallin vid Länsstyrelsen Västernorrland. Mittstråket ska i slutändan bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

Längs hela Mittstråket byggs nu små, lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg. Åtgärderna ska ge robustare vägar och järnväg, för att öka kapaciteten och ge ett säkert och hållbart resande. Projektet innebär omfattande förändringar i infrastrukturen för att skapa möjligheter till ett ”hela-resan-perspektiv” där cykeln, bussen, tåget och bilen kompletterar varandra. Exempelvis anläggs expresscykelvägar med hög framkomlighet och standard i Östersund.

Bygger för ökat pendlande

– Genom att bygga bort hinder och korta restiderna ska det bli attraktivare att studie- och arbetspendla i regionen, säger Ivar Hallin. Vi bygger till exempel en helt ny järnvägsstation i Nälden, Krokoms kommun, så att tåget kan stanna där och ge fler människor möjlighet att pendla till skola och arbete i Östersund. Längs E14 gör vi åtgärder så att vägarna blir säkrare och får ett bättre flöde – för både långtradare och bilister.

I projektet ingår också att bedöma vilka behov och möjliga framtida åtgärder som behövs för ett funktionellt Mittstråk.

– I förlängningen ska nuvarande och framtida förändringar leda till en utökad besöksnäring och till att fler vill bo kvar, alternativt flytta till, regionen, säger Ivar Hallin Det öppnar för en rörligare arbetsmarknad, ett ökat intresse för nya företag att etablera sig här och bättre förutsättningar för framtida investeringar längs stråket.

Fakta om projektet

Projekttid: 2015-10-01–2019-02-28
Stödmottagare: Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK):
153 606 745
Medfinansiärer: Trafikverket, Region Jämtland Härjedalen, Landstinget Västernorrland, Sundsvalls kommun, Ånge kommun, Bräcke kommun, Östersunds kommun, Krokoms kommun, Åre kommun