Tillväxtverket
eu-logotyp

Innovation­synk

Innovationsynk verkar för ökat utbyte och lärande med utgångspunkt i EU-programmen och tematiskt mål 1; att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Med bakgrund av rådande läge planeras inga sammankomster i Innovationssynk under 2020.

Beviljade projekt från de nio programmen kategoriseras efter tematisk inriktning vilket ligger till grund för sammankomster som anordnas av Innovationsynk.

Läs mer om tidigare arbete i våra rapporter för 2019 och 2018. Se även den tematiska utvärderingen.

Projektportföljer

Life Science

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot hälso- och sjukvård, medicin- och bioteknik, e-hälsa samt idrott och personlig hälsa.

Beviljade projekt

Pågående projekt presenteras nedan. För mer information används Projektbanken för programperioden 2014-2020.

Övre Norrland

Mellersta Norrland

 • Center för Hälsoinnovation, Home of Internet of Sports.
 • Augmented Sports, ADS

Norra Mellansverige

Östra Mellansverige

Stockholm

Västsverige

Småland och Öarna

Skåne-Blekinge

Uppkopplad och Innovativ industri

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot smart industri och digitalisering, material och bearbetning, tillverkning, ny teknik samt spelindustri.

Beviljade projekt

Pågående projekt presenteras nedan. För mer information används Projektbanken för programperioden 2014-2020.

Övre Norrland

Mellersta Norrland

 • FIBER
 • SIKT, Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt
 • DRIVE
 • IoT Testbäddar
 • Digital Innovationshub Västernorrland

Norra Mellansverige

Östra Mellansverige

Stockholm

Ej aktuellt.

Västsverige

Småland och Öarna

Skåne-Blekinge

Nationella regionalfondsprogrammet

Smarta regioner och städer

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot hållbar stadsutveckling, smart specialisering, innovationsfrämjande, social innovation, KKN samt besöksnäring.

Beviljade projekt

Pågående projekt presenteras nedan. För mer information används Projektbanken för programperioden 2014-2020.

Övre Norrland

Mellersta Norrland

Norra Mellansverige

 • Hållbara affärsrelationer (HAR) för innovativ regional affärsutveck
 • Genusakademi för SME - genomförandeprojekt
 • SPINN Science Park - Innovativ Nyskapande Nod
 • Smart Arena för Innovation
 • Innovationsklivet
 • Platsbaserade digitala upplevelser (PDU)
 • Innovation Park 2.0
 • Smart specialisering i Norra Mellansverige II
 • KTP Science
 • Energiinnovation
 • CeTLeR 2.0
 • Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv
 • Förstudie - Kultur, slöjd och hantverk i Norra Mellansverige

Östra Mellansverige

 • East Central Sweden (ECS) The Innovative Smart Region
 • Växtzon 2
 • Värdeskapande utbyte av kunskap och forskning
 • Förstudie: Open Data Laboratory

Stockholm

Västsverige

 • VINK - Västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning
 • Impact acceleratorn. Ökad interaktion och samverkan mellan näringslivet och akademin i Västra Götaland.
 • VINK2, västsvenska Inkubatorers samverkansprojekt 2.0

Småland och Öarna

Skåne-Blekinge

Nationella regionalfondsprogrammet

Ej aktuellt.

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot cirkuläritet och hållbart nyttjande av resurser, livsmedel, skogsbaserad ekonomi, klimat- och miljö, energi och hållbart byggande.

Beviljade projekt

Pågående projekt presenteras nedan. För mer information används Projektbanken för programperioden 2014-2020.

Övre Norrland

 • Framtida skogsbrukssystem - biomassa
 • Bothnia BioIndustries Network steg 2
 • Företagsdriven SkogsInnovation
 • Främja ökat byggande av flerfamiljshus i trä - Skapa plattform för trämekanik vid LTU och RISE med byggnadstekniska applikationer
 • TREEPOWER

Mellersta Norrland

 • BioRaff 2020
 • Gröna Kemikalier från Skog och Skogsbiprodukter, (GrönaPro)
 • Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP)
 • Bekämpning av skogsskador - Mellannorrland, BESKA
 • From paper to replacement of plastic
 • EcoMat - Ecofriendly sustainable strong Materials - Miljövänliga hållbara våtstarka förpackningsmaterial
 • Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland (BioRem Fiber)
 • Integrering av kemisk katalys med industriell bioteknik för nyttjande av biomassa (BioChemCat)
 • Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelererad kommersialisering IB:ACCEL

Norra Mellansverige

Östra Mellansverige

Ej aktuellt.

Stockholm

Västsverige

 • Ways2Taste
 • Tillverka i trä
 • Förstudie för innovationsplattformen för marina livsmedel och marin bioteknik

Småland och Öarna

Skåne-Blekinge

Ej aktuellt.

Nationella Regionalfondsprogrammet

Bakgrund och fakta

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag, i Regleringsbrevet för 2015, att arbeta med kunskapsstöd i genomförandet av Regionalfonden 2014-2020.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala samt det nationella regionalfondsprogrammet. Inklusive medfinansiering utgör fonderna ca 16 mdkr SEK. De enskilda projekten kan pågå till 28 februari 2023.

Ett av de områden som det är möjligt att söka projektmedel för är tematiskt område 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, vilket omfattar cirka 4,5 mdkr inklusive medfinansiering.

Kontakt

Daniel Hallberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 91