Tillväxtverket
eu-logotyp

Innovation­synk

Innovationsynk är en mötesplats för EU-projekt inom ramen för tematiskt mål 1; att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Innovationsynk verkar för ett ökat lärande och utbyte mellan insatser genom att arrangera sammankomster och projektledarträffar. Beviljade projekt delas in i projektportföljer utifrån vilka träffarna arrangeras. Det övergripande syftet med initiativet är stärkt samverkan mellan regioner och mellan regional och nationell nivå.

Tillväxtverket har tillsammans med Oxford Research under våren 2019 arrangerat en konferens för alla pågående projekt inom det tematiska målet. Ta gärna kontakt med oss för att ta del av materialet. Den här rapporten sammanfattar de utmaningar och framgångsfaktorer som lyftes på projektledarträffarna hösten 2018.

Utvärdering av nio program Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1. Delrapport 2 om målet: stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Projektportföljer

Life Science

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot hälso- och sjukvård, läkemedel, medicin- och bioteknik, vårdmetoder, e-hälsa samt idrott och personlig hälsa. Bland initiativen finner vi satsningar på öppen innovation, FoU, testbäddar, pilotverksamhet, kluster- och centrumbildning, företagsutveckling, kommersialisering och samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- sjukvård.

Beviljade projekt

För kontaktuppgifter och information om projekten används Projektbanken för programperioden 2014-2020

Övre Norrland

 • Innovation +
 • Medicinska teknikbiobanken
 • Medicinsk teknik för företagstillväxt i Norrland (MT4North
 • Samverkansmiljö Vård och Omsorg i hemmet
 • Life science motorn (v2.0)

Mellersta Norrland

 • Center för Hälsoinnovation, Home of Internet of Sports.
 • Förstudie "0,1 / 0,7 till 1,0" - öka graden av företagens investeringar i forskning, innovation och utveckling
 • Augmented Sports, ADS

Norra Mellansverige

 • Dala Sports Academy - från idé till innovation för hälsa
 • DigitalWell - en ledande innovationsmiljö för utveckling av digitala välfärdstjänster med systematisk användarinvolvering

Östra Mellansverige

 • 3i: Innovation + Industri + Investering = En samarbetsplattform för tillväxt och regional utjämning
 • SWElife Östra Mellansverige: regional tillväxt genom utveckling av SME med nyskapande varor och tjänster för den internationella hälso- och sjukvårdsmarknaden
 • Testbädd primärvård Uppsala
 • Innovationssluss 2.0 Region Örebro Län och Landstinget Västmanland

Stockholm

 • Stockholm Digital Care (SDC)
 • Stockholm Digital Care
 • SWElife STHLM

Västsverige

 • Effektivisering av MedTech West
 • Catalyser
 • HIcube - behovsorienterad hälsoinnovationsarena
 • Innovationsarena Idrott, Teknik och Hälsa (ITH)
 • Stärkta samverkansmiljöer under MedTech West
 • TestMiljö Halland
 • Inn2Health

Småland och Öarna

 • VISAM Arena
 • eHealth Arena

Skåne-Blekinge

 • SICAHT - tillväxt i Skåne och Blekinge inom Digital Hälsa
 • E-health innovation
 • DIDEC (Digital Innovation för Demensvård (Dementia Care))

Nationella regionalfondsprogrammet

 • Ordnat införande av digitala tjänster och produkter
 • SWElife Hands-On: Ökade mervärden av nationella och regionala FoI-satsningar inom life science

Uppkopplad och Innovativ industri

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot smart industri och digitalisering, material, bearbetning, tillverkning, ny teknik, informationssystem, automation, produktion, design, miljöteknik, kompetensförsörjning samt spelindustri. Bland initiativen finner vi satsningar på FoU, entreprenörskap och kommersialisering, samverkan mellan akademi och näringsliv, affärsutveckling, innovationsstöd, internationalisering, labb- och forskningsmiljöer, klusterutveckling och demonstrationsmiljöer.

Beviljade projekt

För kontaktuppgifter och information om projekten används Projektbanken för programperioden 2014-2020

Övre Norrland

 • Sense Smart Region
 • RIT-Rymd för innovation och tillväxt
 • Datacenter: Branschutveckling genom forskning, utveckling och innovation, Fas1
 • Optisk Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv - OMIN
 • ARN - Alternativa mineralråvaror i norra Norrland
 • European Composite Competence Center - ECCC
 • Waterface - Environmental forensics
 • SPIN - SamverkansPlattform för IT-innovation i Norr
 • Green North
 • Composites Innovation Cluster
 • Innovation Game
 • DesignIT
 • Industri 4.0- En förstudie som grund för "Nyindustrialisering" och "Smart industri"
 • RIO - Regional Innovation genom Optisk Mätteknik
 • Gender Smart Arena
 • Innovationskraft - samarbeten forskare, startups och näringsliv
 • Datacenter Innovation Region
 • Produktion 4.0
 • Wireless Innovation Arena
 • RIT 2021
 • Gaming cluster collaboration in the Baltic Sea Region
 • North Sweden Cleantech - Framtidens klimatsmarta innovationsplats
 • Waterface - Environmental Forensics Etapp 2
 • DISISS - Digital Innovationsknutpunkt för Smart Industri och Smarta Samhällen

Mellersta Norrland

 • SMART - Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle
 • Sports Tech Innovation Initiative
 • FIBER
 • SIKT, Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt
 • DRIVE

Norra Mellansverige

 • Hållbar IT
 • Den nya stål- och metallindustrin - Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft
 • FOV SPIK (SME Prototyping Internationalisering och Kommersialisering)
 • ADMA 2016-18
 • Klusterutveckling Hudiksvalls Hydraulik Kluster
 • GRIPnu - Garpenberg Research Infrastructure Project for neutrinos
 • Gruvorten - En innovationsplattform för gruvnäringen i Mellansverige
 • Ett Digitaliserat Värmland
 • Gamification of Dalarna - Steg 1, teknisk plattform för gamifiering av upplevelser
 • Kunskapsuppbyggnad för Avancerad Tillverkning Inom Stålrelaterad Verksamhet - KATIS
 • AT-LAB - Regionalt laboratorium för additiv tillverkning vid Karlstads Universitet
 • Förstudie - Karlstad Lean Factory
 • Förstudie Innovationsnod Sandviken
 • Industriautomation och mm-vågor
 • STIVI - steg för innovation i värmländsk industri
 • Smart Industri Norra Mellansverige
 • Industriautomation och mm-vågor
 • Karlstad Lean Factory genomförandefas (KLF2)
 • Spatial Data Innovation
 • SIAM 2.0 - Specialiserat innovations- och automationsstöd till små och medelstora metallinriktade verkstadsföretag
 • Säker Virtuell Industri

Östra Mellansverige

 • Kommersialisering av tvärsektoriell robotteknik
 • Smart 4U
 • 3DTC
 • AIMEE - Autonomous Intelligent Machines Exploration & Enterprise
 • Innovative Materials Arena - IMA
 • Branschöverskridande arena för stärkt innovationskraft och tillväxt för ökad resurseffektivitet och minskade koldioxidutsläpp
 • FoI-agenda för materialutveckling & Additiv tillverkning i Uppsala län -förstudie

Stockholm

Ej aktuellt.

Västsverige

 • MapLab
 • 3DPrint
 • SIM2020
 • 3DPrintPlus
 • Miljö:FIA
 • ASSAR Industrial Innovation Arena
 • Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv tillverkning (Replab)
 • SpaceLab
 • SCOOT

Småland och Öarna

 • IEC2020
 • Automation Småland
 • LTC 2020 (Linnaeus Technical Centre 2020)
 • Regional plattform för innovation och förnyelse
 • Linnaeus Innovation DesignLab
 • Förstudie kring kärnkraftens underleverantörer
 • Förstudie, Bryggprojekt, Automation för Regional Konkurrenskraft (ARK II)
 • Automation för regional konkurrenskraft (ARK II)
 • TRANSFORM to AAA
 • Demonstrationsmiljö för Smart och Innovativ Automatisering i Tillverkningsindustrin - SMART-IAT
 • Framtidens järnväg

Skåne-Blekinge

 • Open lab - En samverkans- och innovationsarena inom materialvetenskap och kemi
 • Prototype the Future
 • Small&Safe - förstudie till Centrumbildning kring nanosäkerhet
 • Utvecklingslaboratorier runt ESS och MAX IV
 • Materials Business Center
 • CATE-Pro
 • Open Lab Skåne - en samverkans - och innovationsarena inom life science, materialvetenskap, livsmedel och kemi
 • Test-arena Blekinge
 • Center of Excellence - stamping (Förstudie)
 • Blekinge teknikaccelerator

Nationella regionalfondsprogrammet

 • Spatial Research Excellence by ESS - SREss
 • Analys av SREss fas 1 och fas 2
 • Spatial Research Excellence by ESS - SREss Fas 2 slutprojekt
 • SVIFFT- Sveriges Framtida Flyg och Rymdindustri
 • Nya värdekedjor för Offshore

Smarta regioner och städer

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot hållbar stads- och samhällsutveckling, smart specialisering i regioner, det innovationsfrämjande systemet, social innovation, kulturella och kreativa näringar samt besöksnäring. Bland initiativen finner vi satsningar på internationell samverkan, sektorsövergripande samverkan, branschoberoende innovationsmiljöer, klustersamverkan, inkubation och nyföretagande, affärsutveckling och företagsklimat, mötesplatser, öppen innovation, strategi och analys, tillämpad forskning, kunskapsöverföring och test- och demomiljöer.

Beviljade projekt

För kontaktuppgifter och information om projekten används Projektbanken för programperioden 2014-2020

Övre Norrland

 • Konceptfabriken
 • + Project
 • Näringsliv - Akademisamverkan i Regionen - NAiR
 • GCP - Gender Contact Point
 • Testbed Kiruna
 • Innovation Leap
 • Safety & Security Test Arena
 • Arena Social Innovation
 • Intersective Innovation
 • Snöakademin
 • Societal development through Secure IoT and Open Data (SSiO)
 • North Sweden Arena for Art, Design, Tech & Business
 • Go Cloud - för att stärka innovationskraften i hela regionen
 • Innovationshubb för unga entreprenörer
 • Samverkansstruktur för Innovation och Regional Tillväxt (SIRT)
 • Samverkansplattform för ökad forskning, utveckling och tillväxt.

Mellersta Norrland

 • Hållbart Samhällsbyggande (HåSa): Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder
 • Framtidens destination, förstudie
 • Idésluss Sundsvallsregionen 2017-2020
 • Risk- och krislaboratorium: Innovativ forskning för regional utveckling (RCR-Lab)
 • MiLo - Miljön i kontrolloopen
 • Jamtli Living University

Norra Mellansverige

 • CLIP 3.0 Innovativa miljöer för hållbar logistik och innovativ produktion
 • Destination Dalarna - Innovativ tjänsteutveckling, fas II
 • Excellent Building Region
 • Innovation Park- möjliggörare för hållbar och strategisk innovation
 • Smart Specialisering- starka företag i Norra Mellansverige
 • Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt
 • Centrum för besöksnäringsforskning
 • Upphandlingsdialog Dalarna, UDD
 • Vision genusakademi för SME
 • HÅLLBARA AFFÄRSRELATIONER (HAR) FÖR INNOVATIV REGIONAL AFFÄRSUTVECKLING
 • Genusakademi för SME - genomförandeprojekt
 • SPINN Science Park - Innovativ Nyskapande Nod
 • Smart Arena för Innovation
 • Innovationsklivet
 • Förstudie om Högskolan Dalarnas roll i det regionala innovationssystemet
 • Platsbaserade digitala upplevelser (PDU)
 • Innovation Park 2.0
 • CLIP 4.0
 • Smart specialisering i Norra Mellansverige II
 • KTP Science
 • Energiinnovation
 • CeTLeR 2.0

Östra Mellansverige

 • Växtzon 1
 • ÖMS Smart specialisering (ÖMS3)
 • Tilläggsansökan Växtzon 1
 • ÖMSesidig Access för innovationskraft
 • East Central Sweden (ECS) The Innovative Smart Region
 • Växtzon 2

Stockholm

 • Smart kreativ stad - en ny modell för film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling
 • Smart kreativ stad - en ny modell för film, digital media och innovativa processer i hållbar stadsutveckling
 • Frontrunners for sustainable innovation
 • Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen - ÖdiS
 • Smart Kreativ Stad: Nya perspektiv på rörlig bild i stadsrummet

Västsverige

 • Test Site Sweden - West
 • Göteborg som testarena för SMF
 • VINK - Västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning
 • Impact acceleratorn. Ökad interaktion och samverkan mellan näringslivet och akademin i Västra Götaland.

Småland och Öarna

 • Forum Förnyelse
 • Social innovation för regional utveckling (SIRU)
 • Revision of Territorial Review of Småland and Blekinge
 • Kulturarvsinkubator
 • e-merge
 • FramInk
 • OECD Territorial Review Gotland

Skåne-Blekinge

 • Innovationsmiljöer för Smarta Hållbara städer - Urban Magma
 • Social Innovation Skåne
 • Skåne Smart Specialisering - klusterorganisationerna som katalysatorer
 • Malmö Innovationsarena
 • LINXS steg 1 - Attraktion av världens främsta forskare till Science Village Scandinavia och Regionen
 • Wisdome Malmö - innovativ mötesplats kring visualiseringar och hållbar utveckling
 • Case Sofielund 2030
 • Wisdome Innovation
 • Affärsdriven Materialutveckling

Nationella regionalfondsprogrammet

Ej aktuellt.

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot livsmedel, skogsnäring, vattenområdet, hållbart nyttjande av resurser och grön energi. De teman som återkommer är miljö, klimatsmart innovation, skogsbaserad ekonomi, forskning kring föroreningar och bekämpning av skogsskador, hållbart byggande av glas och trä, gröna kemikalier, cirkulära flöden, möbler och inredning, förpackningar, svampbaserade produkter, avfallsströmmar och lagring av energi.

Beviljade projekt

För kontaktuppgifter och information om projekten används Projektbanken för programperioden 2014-2020

Övre Norrland

 • Bothnia BioIndustries Network -Regionalt kluster kring bioekonomin
 • SMART INNOVATION - Samverkan för fler innovationer ökar svensk tillväxt
 • Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan
 • Förstudie Collaborative Competence Center (C3)
 • TräInnovation i Norr (TiiN)
 • Bioreduktionsmedel för metallurgiska processer - Bio4Metals
 • Framtida skogsbrukssystem - biomassa
 • Innovation i livsmedelskedjan i Norr- och Västerbottens län - en förstudie
 • Bothnia BioIndustries Network steg 2
 • Företagsdriven SkogsInnovation

Mellersta Norrland

 • KM2 - Innovativ Grön Energi
 • BioRaff 2020
 • Gröna Kemikalier från Skog och Skogsbiprodukter, (GrönaPro)
 • Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP)
 • Bekämpning av skogsskador - Mellannorrland, BESKA
 • From paper to replacement of plastic
 • EcoMat - Ecofriendly sustainable strong Materials - Miljövänliga hållbara våtstarka förpackningsmaterial
 • Bestrykning av grafen-nanocellulosakomposit på papper
 • Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland (BioRem Fiber)
 • Integrering av kemisk katalys med industriell bioteknik för nyttjande av biomassa (BioChemCat)
 • Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelererad kommersialisering IB:ACCEL

Norra Mellansverige

 • The Wood Region - european innovation center
 • Klimatsmart Innovation
 • The Wood Region (TWR) - Utvecklingscenter för trävaror och fiberbaserad biokomposit
 • Forskningsmiljö för en hållbar skogsbaserad ekonomi

Östra Mellansverige

 • Green Innovation Park

Stockholm

 • Uppstart - MATKRAFT Södertälje Science Park - Utveckling av hållbar livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa
 • GENOMFÖRANDE MATLUST Södertälje SciencePark - Utveckling av hållbar livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa
 • MatLust Livsmedelsnod

Västsverige

 • Nordic Taste and Flavour Centre
 • WASTE2TASTE: Förädling av restprodukter med svampbioraffinaderi - Förstudie
 • Waste2Taste
 • Trämanufaktur - Industriell Utveckling och Design
 • Trämanufaktur - Tillverka i trä

Småland och Öarna

 • Proteiner i fokus - plattform för forskning, innovation och utveckling av regionens livsmedelsbransch. Kortnamn: Proteiner i fokus
 • Boost- Booende och bostadsutveckling för stark tillväxt
 • ProWOOD arena
 • Förstudie - Hållbar bioenergi
 • CRKKL - Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län
 • Hållbara utvecklingsstrategier inom skogssektorn (HUS)

Skåne-Blekinge

 • WISA - Water Innovation System Amplifier
 • Food Knowledge Community Skåne-Blekinge

Nationella Regionalfondsprogrammet

 • SAMLA - SAMutveckling för Livsmedelsbranschens Acceleration
 • Innovation Square

Projektledarträffar 2019

 • Life Science - 26 september
 • Uppkopplad och innovativ industri - 10 oktober
 • Smarta regioner och städer - 7 november
 • Cirkulär och biobaserad ekonomi - 21 november

Bakgrund och fakta

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag, i Regleringsbrevet för 2015, att arbeta med kunskapsstöd i genomförandet av Regionalfonden, inklusive det territoriella samarbetet Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det ska ske under programperioden 2014–2020 som också har ett uttalat resultatfokus.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala samt det nationella regionalfondsprogrammet. Programmen pågår från 2014-2020 och fonderna utgör med medfinansiering nästan 16 mdkr.

Ett av de områden som det är möjligt att söka projektmedel för är tematiskt område 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, vilket omfattar cirka 4,5 mdkr inklusive medfinansiering.

Kontakt

Daniel Hallberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 91

Emma Brandstedt
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 15Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.