Tillväxtverket
eu-logotyp

Innovation­synk

Innovationsynk är en mötesplats för EU-projekt som bedrivs inom ramen för tematiskt mål 1; att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Innovationsynk verkar för ett ökat lärande och utbyte mellan insatser genom att arrangera sammankomster och projektledarträffar. Beviljade projekt delas in i projektportföljer utifrån vilka träffarna arrangeras. Det övergripande syftet med initiativet är stärkt samverkan mellan regioner och mellan regional och nationell nivå.

Tillväxtverket har tillsammans med Oxford Research under 2019 arrangerat en konferens och fyra projektledarträffar för pågående projekt inom det tematiska målet. Läs mer om detta arbete i rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för 2019. Se även utvärderingen av nio program i regionala utvecklingsfonden för det tematiska målet.

Projektportföljer

Life Science

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot hälso- och sjukvård, läkemedel, medicin- och bioteknik, vårdmetoder, e-hälsa samt idrott och personlig hälsa. Bland initiativen finns satsningar på öppen innovation, FoU, testbäddar, pilotverksamhet, kluster- och centrumbildning, företagsutveckling, kommersialisering och samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- sjukvård.

Beviljade projekt

Pågående projekt presenteras nedan. För mer information används Projektbanken för programperioden 2014-2020.

Övre Norrland

Mellersta Norrland

 • Center för Hälsoinnovation, Home of Internet of Sports.
 • Augmented Sports, ADS

Norra Mellansverige

Östra Mellansverige

Stockholm

Västsverige

Småland och Öarna

Skåne-Blekinge

Uppkopplad och Innovativ industri

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot smart industri och digitalisering, material, bearbetning, tillverkning, ny teknik, informationssystem, automation, produktion, design, miljöteknik, kompetensförsörjning samt spelindustri. Bland initiativen finns satsningar på FoU, entreprenörskap och kommersialisering, samverkan mellan akademi och näringsliv, affärsutveckling, innovationsstöd, internationalisering, labb- och forskningsmiljöer, klusterutveckling och demonstrationsmiljöer.

Beviljade projekt

Pågående projekt presenteras nedan. För mer information används Projektbanken för programperioden 2014-2020.

Övre Norrland

Mellersta Norrland

 • FIBER
 • SIKT, Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt
 • DRIVE
 • IoT Testbäddar
 • Digital Innovationshub Västernorrland

Norra Mellansverige

Östra Mellansverige

Stockholm

Ej aktuellt.

Västsverige

Småland och Öarna

Skåne-Blekinge

Nationella regionalfondsprogrammet

Smarta regioner och städer

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot hållbar stads- och samhällsutveckling, smart specialisering i regioner, det innovationsfrämjande systemet, social innovation, kulturella och kreativa näringar samt besöksnäring. Bland initiativen finns satsningar på internationell samverkan, sektorsövergripande samverkan, branschoberoende innovationsmiljöer, klustersamverkan, inkubation och nyföretagande, affärsutveckling och företagsklimat, mötesplatser, öppen innovation, strategi och analys, tillämpad forskning, kunskapsöverföring och test- och demomiljöer.

Beviljade projekt

Pågående projekt presenteras nedan. För mer information används Projektbanken för programperioden 2014-2020.

Övre Norrland

Mellersta Norrland

Norra Mellansverige

Östra Mellansverige

 • East Central Sweden (ECS) The Innovative Smart Region
 • Växtzon 2
 • Värdeskapande utbyte av kunskap och forskning
 • Förstudie: Open Data Laboratory

Stockholm

Västsverige

Småland och Öarna

Skåne-Blekinge

Nationella regionalfondsprogrammet

Ej aktuellt.

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot livsmedel, skogsnäring, vattenområdet, hållbart nyttjande av resurser och grön energi. De teman som återkommer är miljö, klimatsmart innovation, skogsbaserad ekonomi, forskning kring föroreningar och bekämpning av skogsskador, hållbart byggande av glas och trä, gröna kemikalier, cirkulära flöden, möbler och inredning, förpackningar, svampbaserade produkter, avfallsströmmar och lagring av energi.

Beviljade projekt

Pågående projekt presenteras nedan. För mer information används Projektbanken för programperioden 2014-2020.

Övre Norrland

 • Framtida skogsbrukssystem - biomassa
 • Bothnia BioIndustries Network steg 2
 • Företagsdriven SkogsInnovation
 • Främja ökat byggande av flerfamiljshus i trä - Skapa plattform för trämekanik vid LTU och RISE med byggnadstekniska applikationer
 • TREEPOWER

Mellersta Norrland

 • BioRaff 2020
 • Gröna Kemikalier från Skog och Skogsbiprodukter, (GrönaPro)
 • Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP)
 • Bekämpning av skogsskador - Mellannorrland, BESKA
 • From paper to replacement of plastic
 • EcoMat - Ecofriendly sustainable strong Materials - Miljövänliga hållbara våtstarka förpackningsmaterial
 • Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland (BioRem Fiber)
 • Integrering av kemisk katalys med industriell bioteknik för nyttjande av biomassa (BioChemCat)
 • Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelererad kommersialisering IB:ACCEL

Norra Mellansverige

Östra Mellansverige

Ej aktuellt.

Stockholm

Västsverige

 • Ways2Taste
 • Tillverka i trä
 • Förstudie för innovationsplattformen för marina livsmedel och marin bioteknik

Småland och Öarna

Skåne-Blekinge

Ej aktuellt.

Nationella Regionalfondsprogrammet

Information till följd av rådande läge

Projektledarträffar återupptas när nuvarande rekommendationer kring resor och sammankomster tillåter detta.

Bakgrund och fakta

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag, i Regleringsbrevet för 2015, att arbeta med kunskapsstöd i genomförandet av Regionalfonden, inklusive det territoriella samarbetet Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det ska ske under programperioden 2014–2020 som också har ett uttalat resultatfokus.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala samt det nationella regionalfondsprogrammet. Programmen pågår från 2014-2020 och fonderna utgör med medfinansiering nästan 16 mdkr.

Ett av de områden som det är möjligt att söka projektmedel för är tematiskt område 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, vilket omfattar cirka 4,5 mdkr inklusive medfinansiering.

Kontakt

Daniel Hallberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 91

Johan Willdal
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 33