Tillväxtverket
eu-logotyp

Innovation­synk

Innovationsynk är en mötesplats för EU-projekt inom ramen för tematiskt mål 1; att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Innovationsynk verkar för ett ökat lärande och utbyte mellan insatser genom att arrangera sammankomster och projektledarträffar. Beviljade projekt delas in i projektportföljer utifrån vilka träffarna arrangeras. Det övergripande syftet med initiativet är stärkt samverkan mellan regioner och mellan regional och nationell nivå.

Tillväxtverket har tillsammans med Oxford Research under våren 2019 arrangerat en konferens för alla pågående projekt inom det tematiska målet. Ta gärna kontakt med oss för att ta del av materialet. Den här rapporten sammanfattar de utmaningar och framgångsfaktorer som lyftes på projektledarträffarna hösten 2018.

Utvärdering av nio program Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1. Delrapport 2 om målet: stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Projektportföljer

Life Science

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot hälso- och sjukvård, läkemedel, medicin- och bioteknik, vårdmetoder, e-hälsa samt idrott och personlig hälsa. Bland initiativen finner vi satsningar på öppen innovation, FoU, testbäddar, pilotverksamhet, kluster- och centrumbildning, företagsutveckling, kommersialisering och samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- sjukvård.

Beviljade projekt

För kontaktuppgifter och information om projekten används Projektbanken för programperioden 2014-2020

Övre Norrland

Mellersta Norrland

 • Center för Hälsoinnovation, Home of Internet of Sports.
 • Förstudie "0,1 / 0,7 till 1,0" - öka graden av företagens investeringar i forskning, innovation och utveckling
 • Augmented Sports, ADS

Norra Mellansverige

Östra Mellansverige

Stockholm

Västsverige

Småland och Öarna

Skåne-Blekinge

 • SICAHT - tillväxt i Skåne och Blekinge inom Digital Hälsa
 • E-health innovationlänk till annan webbplats
 • DIDEC (Digital Innovation för Demensvård (Dementia Care))

Nationella regionalfondsprogrammet

Uppkopplad och Innovativ industri

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot smart industri och digitalisering, material, bearbetning, tillverkning, ny teknik, informationssystem, automation, produktion, design, miljöteknik, kompetensförsörjning samt spelindustri. Bland initiativen finner vi satsningar på FoU, entreprenörskap och kommersialisering, samverkan mellan akademi och näringsliv, affärsutveckling, innovationsstöd, internationalisering, labb- och forskningsmiljöer, klusterutveckling och demonstrationsmiljöer.

Beviljade projekt

För kontaktuppgifter och information om projekten används Projektbanken för programperioden 2014-2020

Övre Norrland

Mellersta Norrland

 • SMART - Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle
 • Sports Tech Innovation Initiative
 • FIBER
 • SIKT, Stärkt Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt
 • DRIVE

Norra Mellansverige

 • CLIP 3.0 Innovativa miljöer för hållbar logistik och innovativ produktion

Östra Mellansverige

Stockholm

Ej aktuellt.

Västsverige

Småland och Öarna

Skåne-Blekinge

Nationella regionalfondsprogrammet

Smarta regioner och städer

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot hållbar stads- och samhällsutveckling, smart specialisering i regioner, det innovationsfrämjande systemet, social innovation, kulturella och kreativa näringar samt besöksnäring. Bland initiativen finner vi satsningar på internationell samverkan, sektorsövergripande samverkan, branschoberoende innovationsmiljöer, klustersamverkan, inkubation och nyföretagande, affärsutveckling och företagsklimat, mötesplatser, öppen innovation, strategi och analys, tillämpad forskning, kunskapsöverföring och test- och demomiljöer.

Beviljade projekt

För kontaktuppgifter och information om projekten används Projektbanken för programperioden 2014-2020

Övre Norrland

Mellersta Norrland

Norra Mellansverige

 • Destination Dalarna - Innovativ tjänsteutveckling, fas II
 • Excellent Building Region
 • Innovation Park- möjliggörare för hållbar och strategisk innovation
 • Smart Specialisering- starka företag i Norra Mellansverige
 • Upphandlingsdriven Innovation för Regional Tillväxt
 • Centrum för besöksnäringsforskning
 • Upphandlingsdialog Dalarna, UDD
 • Vision genusakademi för SME
 • HÅLLBARA AFFÄRSRELATIONER (HAR) FÖR INNOVATIV REGIONAL AFFÄRSUTVECKLING
 • Genusakademi för SME - genomförandeprojekt
 • SPINN Science Park - Innovativ Nyskapande Nodlänk till annan webbplats
 • Smart Arena för Innovationlänk till annan webbplats
 • Innovationsklivet
 • Förstudie om Högskolan Dalarnas roll i det regionala innovationssystemet
 • Platsbaserade digitala upplevelser (PDU)länk till annan webbplats
 • Innovation Park 2.0
 • Smart specialisering i Norra Mellansverige II
 • KTP Sciencelänk till annan webbplats
 • Energiinnovation
 • CeTLeR 2.0

Östra Mellansverige

 • Växtzon 1
 • ÖMS Smart specialisering (ÖMS3)
 • Tilläggsansökan Växtzon 1
 • ÖMSesidig Access för innovationskraft
 • East Central Sweden (ECS) The Innovative Smart Region
 • Växtzon 2

Stockholm

Västsverige

Småland och Öarna

Skåne-Blekinge

 • Social Innovation Skåne
 • Skåne Smart Specialisering - klusterorganisationerna som katalysatorer
 • Malmö Innovationsarena
 • LINXS steg 1 - Attraktion av världens främsta forskare till Science Village Scandinavia och Regionen
 • Wisdome Malmö - innovativ mötesplats kring visualiseringar och hållbar utveckling
 • Case Sofielund 2030
 • Wisdome Innovation
 • Affärsdriven Materialutveckling

Nationella regionalfondsprogrammet

Ej aktuellt.

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Portföljen innehåller projekt med inriktning mot livsmedel, skogsnäring, vattenområdet, hållbart nyttjande av resurser och grön energi. De teman som återkommer är miljö, klimatsmart innovation, skogsbaserad ekonomi, forskning kring föroreningar och bekämpning av skogsskador, hållbart byggande av glas och trä, gröna kemikalier, cirkulära flöden, möbler och inredning, förpackningar, svampbaserade produkter, avfallsströmmar och lagring av energi.

Beviljade projekt

För kontaktuppgifter och information om projekten används Projektbanken för programperioden 2014-2020

Övre Norrland

 • Bothnia BioIndustries Network -Regionalt kluster kring bioekonomin
 • SMART INNOVATION - Samverkan för fler innovationer ökar svensk tillväxt
 • Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan
 • Förstudie Collaborative Competence Center (C3)
 • TräInnovation i Norr (TiiN)
 • Bioreduktionsmedel för metallurgiska processer - Bio4Metals
 • Framtida skogsbrukssystem - biomassa
 • Innovation i livsmedelskedjan i Norr- och Västerbottens län - en förstudie
 • Bothnia BioIndustries Network steg 2
 • Företagsdriven SkogsInnovation

Mellersta Norrland

 • KM2 - Innovativ Grön Energi
 • BioRaff 2020
 • Gröna Kemikalier från Skog och Skogsbiprodukter, (GrönaPro)
 • Miljövänlig ingenjörskonst på ligno- och nanocellulosa materials: Nya hållbara produkter (ENM-NSP)
 • Bekämpning av skogsskador - Mellannorrland, BESKA
 • From paper to replacement of plastic
 • EcoMat - Ecofriendly sustainable strong Materials - Miljövänliga hållbara våtstarka förpackningsmaterial
 • Bestrykning av grafen-nanocellulosakomposit på papper
 • Bioremediering av fiberbankar i Västernorrland (BioRem Fiber)
 • Integrering av kemisk katalys med industriell bioteknik för nyttjande av biomassa (BioChemCat)
 • Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelererad kommersialisering IB:ACCEL

Norra Mellansverige

Östra Mellansverige

 • Green Innovation Park

Stockholm

Västsverige

 • Nordic Taste and Flavour Centre
 • WASTE2TASTE: Förädling av restprodukter med svampbioraffinaderi - Förstudie
 • Ways2Tastelänk till annan webbplats
 • Trämanufaktur - Industriell Utveckling och Design
 • Trämanufaktur - Tillverka i trä

Småland och Öarna

Skåne-Blekinge

 • WISA - Water Innovation System Amplifier
 • Food Knowledge Community Skåne-Blekinge

Nationella Regionalfondsprogrammet

Projektledarträffar 2019

 • Life Science - 26 september
 • Uppkopplad och innovativ industri - 10 oktober
 • Smarta regioner och städer - 7 november
 • Cirkulär och biobaserad ekonomi - 21 november

Bakgrund och fakta

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag, i Regleringsbrevet för 2015, att arbeta med kunskapsstöd i genomförandet av Regionalfonden, inklusive det territoriella samarbetet Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det ska ske under programperioden 2014–2020 som också har ett uttalat resultatfokus.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de åtta regionala samt det nationella regionalfondsprogrammet. Programmen pågår från 2014-2020 och fonderna utgör med medfinansiering nästan 16 mdkr.

Ett av de områden som det är möjligt att söka projektmedel för är tematiskt område 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, vilket omfattar cirka 4,5 mdkr inklusive medfinansiering.

Kontakt

Daniel Hallberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 91

Emma Brandstedt
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 15Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.