Tillväxtverket
eu-logotyp

Frågor och svar

Här hittar du ett antal frågor och svar som bland annat handlar om att driva ett projekt med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Fonden för en rättvis omställning.

Svaren på frågorna hittar du genom att klicka på rubriken.

Jag har hört att jag måste använda EU-logotypen men vet inte hur?

Som EU-finansierat projekt behöver du använda EU-logotypen. Här finns regler om hur du använder logotypen och här finns de olika logotyperna att ladda ner.

Hur ser fördelningen av pengarna från EU:s regionala utvecklingsfond ut i Sveriges regioner?

Pengarna fördelas på åtta regioner i Sverige. Vi kallar dem för programområden eller program. Det nationella programmet gäller hela Sverige och Fonden för en rättvis omställning berör två programområden.

Se en karta över programområdena här.

Vem kan ansöka om stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person - privat eller offentligrättslig.

Exempel på offentligrättslig juridisk person är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.

Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Jag har en projektidé, vart vänder jag mig för att berätta om den?

Du kan vända dig till handläggare på Tillväxtverkets kontor i din region och berätta om din idé. Använd gärna vår mall för att beskriva din idé.

Testa din projektidé.

Vem kan medfinansiera vårt projekt?

Ditt projekt ska medfinansieras av andra än Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Offentlig medfinansiering

Innebär att projektet får medel eller någon annan godkänd insats från en offentlig organisation eller offentligrättsligt organ på nationell, regional eller lokal nivå.

Privat medfinansiering

Innebär att projektet får medel eller någon annan godkänd insats från privata aktörer.

Vad är ett projekt med flera parter?

Ett projekt med flera partner genomförs gemensamt och ska skapa förutsättningar för nya nätverk och samarbeten. En av projektpartnerna, projektägaren, har huvudansvaret för att projektet genomförs.

En grundförutsättning är att varje enskild partner uppfyller de krav som uppställs i de förordningar som är styrande för Regionalfonden samt Tillväxtverkets allmänna villkor.

Projekt med flera partner som projektform ska bara användas om det bidrar till ett mervärde som inte kan nås genom flera separata projekt och att det finns ett ömsesidigt beroende mellan delprojekten.

Läs mer om skillnaden mellan samverkan och samarbete, samt vilka olika roller som kan finnas i ett projekt med flera partner på sidan Vem gör vad i projektet?

Vilka EU-fonder har Tillväxtverket ansvar för?

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela delar av Europeiska regionala utvecklingsfonden med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning. Även Sedan 2021 har också Fonden för en rättvis omställning tillkommit.

Hur mycket pengar finns det i EU:s regionala utvecklingsfond för Sverige?

För programperioden 2021-2027 ska Tillväxtverket fördela cirka 8 miljarder kronor ur fonden till åtta regionala och ett nationellt regionalfondsprogram. Till det tillkommer cirka 12 miljarder i svensk medfinansiering, så totalt är det cirka 20 miljarder kronor som ska investeras över landet under sju år. För Fonden för en rättvis omställning är budgeten från fonden 156 miljoner euro.

Dessutom finansieras de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg-programmen) ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vem bestämmer vilka projekt som får pengar?

Strukturfondspartnerskapet i respektive region prioriterar vilka projekt som ska få stöd. I strukturfondspartnerskapen ingår regionalt utvecklingsansvariga, som regionen, regionförbund, länsstyrelser samt kommuner, arbetsmarknadens organisationer och företrädare för olika intresseorganisationer och föreningar.

Det formella beslutet fattas av Tillväxtverket.

Vart vänder jag mig med frågor?

Om du har frågor som rör något av de åtta regionala strukturfondsprogrammen eller det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak, kontakta gärna ditt kontor i regionen.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor

När kan man ansöka ur EU:s regionala utvecklingsfond?

Ansökningsperioderna varierar mellan de respektive programmen. Information om kommande och aktuella utlysningar hittar du under programmens egna sidor eller se dem samlade på sidan Utlysningar för EU-program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När får vi besked om beslut?

Efter att respektive regions strukturfondpartnerskap har gjort sina prioriteringar. Information om detta finns i respektive utlysning.

Finns det några tips på hur vi planerar vårt projekt?

Under avsnittet Planera finns styrande och vägledande information till projekt som tänker ansöka om stöd. Se avsnittet Planera.

Hur ansöker vi?

När det är dags att ansöka ska ni använda er av den elektroniska tjänsten Min ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länken till Min ansökan finns också på EU-programs startsida och under Ansöka och rapportera.