Tillväxtverket
eu-logotyp

Frågor och svar

Här hittar du ett antal frågor och svar som bland annat handlar om att driva ett projekt med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Frågorna och svaren gäller 2014-2020.

Svaren på frågorna hittar du genom att klicka på rubriken

Jag har problem med Min ansökan, var kan jag få hjälp att lösa dem?

I Min ansökan finns handledning om hur du kan hantera olika problem med tjänsten när du ska göra din ansökan.

Du kan också läsa frågor och svar på sidan Så fyller ni ansökan om stöd

Hur ser fördelningen av pengarna från EU:s regionala utvecklingsfond ut i Sveriges regioner?

Pengarna fördelas på åtta regioner i Sverige. De kallas NUTS2 regioner.

Ladda ner karta över NUTS-regionerna Pdf, 59.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Pengarna nedan är beräknade utan de 4 % i teknisk administration som tillkommer från EU. Därför summerar inte summan nedan till 8 miljarder.

 • Skåne- Blekinge 491 miljoner kronor
 • Småland och Öarna (Jönköping, Kronoberg, Gotland och Öland) 532 miljoner kronor
 • Västsverige (Västra Götaland och Halland) 451 miljoner kronor
 • Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanland) 564 miljoner kronor
 • Stockholm (Stockholms län) 298 miljoner kronor
 • Norra Mellansverige (Värmlands län, Dalarnas län, Gävlebors län) 1, 18 miljarder kronor
 • Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 1,24 miljarder kronor
 • Övre Norrland (Västerbotten och Norrbottens län) 1,7 miljarder kronor
 • Nationellt regionalfondsprogram (ej öppet ännu) 1,073 miljarder
 • Totalt 7, 54 miljarder
 • Med tekniskt anslag 7,856 miljarder kronor

Varför får norra Sverige så mycket?

De fyra nordligaste länen i Sverige, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län är enligt EU:s definition av regioner särskilt utsatta. Dessa län har särskilda utmaningar att hantera som till exempel stora avstånd, en gles befolkning och ett kallt klimat. Cirka 2 miljarder är avsatta särskilt för dessa regioner.

Vem kan ansöka om stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person - privat eller offentligrättslig.

Exempel på offentligrättslig juridisk person är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter.

Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Jag har en projektidé, vart vänder jag mig för att berätta om den?

Du kan vända dig till handläggare på Tillväxtverkets kontor i din region och berätta om din idé. Använd gärna vår mall för att beskriva din idé.

Mall för att beskriva din projektidé.

Vem kan medfinansiera vårt projekt?

Ditt projekt ska medfinansieras av andra än Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Offentlig medfinansiering

innebär att projektet får medel eller någon annan godkänd insats från en offentlig organisation eller offentligrättsligt organ på nationell, regional eller lokal nivå.

Privat medfinansiering

innebär att projektet får medel eller någon annan godkänd insats från privata aktörer.

Vad är ett samverkansprojekt?

Samverkansprojekt är en projektform som har tagits fram för att uppmuntra till mer samverkan och större projekt. Istället för att varje part på egen hand ansöker om att driva separata projekt med liknande upplägg och innehåll går två eller flera parter samman och genomför ett stort sammanhållet projekt.

Parterna utser gemensamt en sökande som blir stödmottagare och ett samverkansavtal skrivs mellan samtliga deltagande parter.

Syftet med samverkansprojekt är de verksamhetsmässiga fördelarna och att flera ska kunna ta del av EU-stödet. Enbart parter som själva uppfyller kraven för stödmottagare kan delta i samverkansprojekt.

Ett samverkansprojekt får aldrig bildas för att kringgå reglerna kring offentlig upphandling.

Ta kontakt med en handläggare på Tillväxtverkets kontor i din region för att diskutera möjligheterna och förutsättningarna för att genomföra ett projekt som ett samverkansprojekt.

Vilka EU-fonder har Tillväxtverket ansvar för?

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta och fördela delar av Europeiska regionala utvecklingsfonden med syftet att stödja projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning.

Hur mycket pengar finns det i EU:s regionala utvecklingsfond för Sverige?

För programperioden 2014-2020 ska Tillväxtverket fördela cirka 8 miljarder kronor ur fonden till åtta regionala strukturfondsprogram och ett nationellt regionalfondsprogram. Till det kommer lika mycket i svensk medfinansiering, så totalt är det cirka 16 miljarder kronor som ska investeras över landet under sju år.

Dessutom finansieras de territoriella samarbetsprogrammen (Interreg-programmen) ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vem bestämmer vilka projekt som får pengar?

Strukturfondspartnerskapet i respektive region prioriterar vilka projekt som ska få stöd. I strukturfondspartnerskapen ingår regionalt utvecklingsansvariga, som regionen, regionförbund, länsstyrelser samt kommuner, arbetsmarknadens organisationer och företrädare för olika intresseorganisationer och föreningar.

Det formella beslutet fattas av Tillväxtverket.

Vart vänder jag mig med frågor?

Om du har frågor som rör något av de åtta regionala strukturfondsprogrammen eller det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak, kontakta gärna ditt kontor i regionen.

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor

När kan man ansöka ur EU:s regionala utvecklingsfond?

Ansökningsperioderna varierar mellan de respektive programmen. Information om kommande och aktuella utlysningar hittar du under programmens egna sidor eller se dem samlade på sidan Utlysningar för EU-program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När får vi besked om beslut?

Efter att respektive regions strukturfondpartnerskap har gjort sina prioriteringar.

Finns det några tips på hur vi planerar vårt projekt?

Under avsnittet Planera finns styrande och vägledande information till projekt som tänker ansöka om stöd. Se till exempel sidan Planera projektet innan ni ansöker

Hur ansöker vi?

När det är dags att ansöka ska ni använda er av den elektroniska tjänsten Min ansökan. Länken till Min ansökan finns på EU-programs startsida och under Ansöka och rapportera.