Tillväxtverket

Frågor och svar

Här får du svar på några vanliga frågor om finansieringsinstrument.

Vad är finansieringsinstrument?

Det är tre instrument: lån, garanti och ägarkapital. Lån omfattar så kallade ”hårda” lån som motsvarar det lån en bank skulle kunna bevilja. Det innebär alltså inte ”mjuka” lån så kallade villkorslån som är att ses som bidrag.

Finansieringsinstrument används i Sverige av Europeiska regionala utvecklingsfonden, I Sverige har det enbart handlat om ägarkapital i regionala fonder som i perioden 2007-2014 främst förvaltats av Almi Invest.

Hur går det till?

Pengarna i strukturfonderna förvaltas av en intermediär som kan matcha EU-medlen med minst lika mycket svensk medfinansiering av aktörer.

Hur ska kapitalet investeras?

I små och medelstora innovativa företag i tidiga skeden.

När kommer det finnas kapital att investera?

Den 9 februari 2015 öppnar sex av åtta program för ansökningar. Norra Mellansverige och Stockholm kommer att öppna senare under 2015.

Tidplan för Gröna fonden och Holdingfonden är ännu inte fastställd.

Vem ska förvalta Holdingfonden?

För närvarande sker diskussioner med Europeiska Investeringsfonden (EIF) om att vara förvaltare.

Hur kommer jag att kunna få veta mera?

Information kommer att publiceras fortlöpande på hemsidan.

Vad är riskkapital?

Riskkapital är ett samlingsbegrepp för allt kapitaltillskott som investeras i ett företags egna kapital (aktiekapital) och kan omfatta både investeringar i börsnoterade och onoterade företag. Vanligtvis sker investeringen i utbyte mot ägande och inflytande i företaget. Riskkapital är ett av många olika verktyg för finansiering.

Vad är regionala riskkapitalfonder?

Regionala riskkapitalfonder är en satsning som delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Syftet med de regionala riskkapitalfonderna är att öka tillgången till riskvilligt kapital för små och medelstora företag* som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser**.

* Med små och medelstora företag avses företag som omfattas av Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 (eller rättsakt som ersätter denna) om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

** Vid tidpunkten för den första investeringen ska Portföljbolagen vara onoterade små och medelstora företag som befinner sig i någon av följande faser: Sådd: Företaget har inte varit verksamt på någon marknad; Start: Företaget har varit verksamt på en marknad mindre än sju år efter sin första kommersiella försäljning; eller Expansion: Företaget kräver en första riskfinansieringsinvestering som, på grundval av en affärsplan som utarbetats i avsikt att gå in i en produktmarknad eller geografisk marknad, är högre än 50 % av deras genomsnittliga årliga omsättning under de senaste fem åren. Faserna är definierade i enlighet med EU-kommissionens fasdefinition för sådd, start och expansion.

Hur många är de regionala riskkapitalfonderna?

Det finns 11 regionala riskkapitalfonder som täcker hela Sverige. Dessa riskkapitalfonder etablerades under programperioden 2007-2013.

Under programperioden 2014-2020 kommer åtta nya regionala riskkapitalfonder att etableras som också täcker hela Sverige. Finansieringsavtal har tecknats under oktober 2015 med åtta regionala fondförvaltare. De regionala fondförvaltarna kommer att ansvara för genomförandet av riskkapitalsatsningen i respektive programområde.

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för de regionala riskkapitalsatsningarna, som genomförs inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen.

Läs mer om de regionala strukturfondsprogrammen

Varför finns det regionala riskkapitalfonder?

I Sverige har det konstaterats ett gap mellan efterfrågan på nödvändigt kapital, från de prioriterade målgrupperna, och marknadens utbud på riskvilligt kapital. De regionala riskkapitalfonderna är avsedda att adressera detta gap, men också komplettera andra former av offentliga insatser. Genom inriktningen på externt ägarkapital för de prioriterade målgrupperna är avsikten att öka tillgången till finansiering samt att förbättra tillgången till affärskompetens och nätverk.

Denna satsning är ett resultat av en kapitalmarknadsanalys. Läs analysen Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020länk till annan webbplats.

Tillgången till riskvilligt kapital är av central betydelse för att uppnå förnyelse, strukturell omvandling och därigenom ekonomisk tillväxt. Genom riskdelning mellan offentliga och privata aktörer är syftet att öka det regionala och nationella utbudet av ägarkapital och på så sätt skapa förutsättningar som minskar risken för att unga företag med underliggande tillväxtpotential blir försummade på grund av bristande kapital.

Vem finansierar de regionala riskkapitalfonderna?

De regionala riskkapitalfonderna finansieras av:

  • den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
  • offentliga aktörer såsom regioner, regionförbund och länsstyrelser
  • fondförvaltare i respektive programområde.

Regionala riskkapitalfonder och Programområde (region)

Partnerinvest Övre Norrland AB – Övre Norrland

Almi Invest Mitt AB – Mellersta Norrland

Almi Invest Norra Mellansverige AB – Norra Mellansverige

Almi Invest Östra Mellansverige AB – Östra Mellansverige

Almi Invest Stockholm AB – Stockholm

Almi Invest Västsverige AB – Västsverige

Almi Invest Småland & Öarna AB – Småland och Öarna

Almi Invest Syd AB – Skåne-Blekinge

Finansieringen från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) måste kompletteras med både offentligt och privat kapital. Tillgången till finansiering från ERUF och därmed möjligheten att bilda ovan angivna riskkapitalfonder förutsätter att minst lika mycket offentlig finansiering har säkerställts genom beslutat.

Tabell över medel (SEK) avsatta för regionala riskkapitalfonder

Tabell över medel (SEK) avsatta för regionala riskkapitalfonder

Tabellen visar andel stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), beslutad offentlig finansiering samt krav på privat finansiering

Vem kan få tillgång till kapital ur de regionala riskkapitalfonderna?

De prioriterade målgrupperna är:

Onoterade små och medelstora företag som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser. Dessa är avsedda att bidra till att uppfylla tre tematiska mål under EUs Europa 2020-strategi:

  • Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Ökad konkurrenskraft för SME
  • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Läs mer om de tematiska målenlänk till annan webbplats.

Små och medelstora företag

Med små och medelstora företag avses företag som omfattas av Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 (eller rättsakt som ersätter denna) om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

Utvecklingsfaser

Vid tidpunkten för den första investeringen ska Portföljbolagen vara onoterade små och medelstora företag som befinner sig i någon av följande faser:

  • Sådd: Företaget har inte varit verksamt på någon marknad.
  • Start: Företaget har varit verksamt på en marknad mindre än sju år efter sin första kommersiella försäljning.
  • Expansion: Företaget kräver en första riskfinansieringsinvestering som, på grundval av en affärsplan som utarbetats i avsikt att gå in i en produktmarknad eller geografisk marknad, är högre än 50 % av deras genomsnittliga årliga omsättning under de senaste fem åren.

Ovanstående faser är definierade i enlighet med EU-kommissionens fasdefinition för sådd, start och expansion.

Hur fungerar de regionala riskkapitalfonderna i praktiken?

De regionala riskkapitalfonderna har till uppgift att investera i de prioriterade målgrupperna och successivt bygga upp en sektorneutral fondportfölj. Fonden investerar på lika villkor och på marknadsmässig grund med privata aktörer. Ägarinvesteringen har ett perspektiv på mellan 3 – 10 år. Efter det ska riskkapitalfonden och de privata aktörerna sälja av sitt ägande. Eventuella vinster från försäljning ska föras åter till fonden och de privata aktörerna. Fondens eventuella vinstmedel kan sedan återinvesteras i nya regionala företag.