Tillväxtverket
eu-logotyp

Nationell strategi

Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 - 2020

Den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 är vägledande för arbetet med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i hela landet fram till 2020 och ska bidra till att uppnå målet med den regionala tillväxtpolitiken – Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar att bo, arbeta samt etablera företag och verksamheter i hela landet och på så sätt skapa förutsättningar för hållbar regional tillväxt och ett Sverige som håller samman.

Strategin ska också bidra till regeringens tre prioriterade områden:

  • att nå det övergripande målet om att ha lägst arbetslöshet i EU 2020
  • att nå de nationella miljömålen
  • att sluta jämställdhetsgapet.

Strategin ersätter den tidigare nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

I strategin beskrivs fyra samhällsutmaningar: Demografisk utveckl­ing, Globalisering, Klimat, miljö och energi samt Social sammanhållning. Detta är aktuella utmaningar som regeringen bedömer kommer att påverka Sveriges regioner och det regionala till­växtarbetet under en lång tid framöver. Den regionala tillväxtpolitiken ska därför bidra till en långsiktigt hållbar utveckling som kan möta dessa utmaningar.

Utmaningarna skapar även möjligheter som är viktiga att ta till vara i genomförande av den regionala tillväxtpolitiken, såväl nationellt som regionalt.

Vägleder regioner och nationella myndigheter i tillväxtarbetet

För att bidra till politikens mål och möta samhällsutmaningarna identifierar regeringen fyra prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet fram till 2020. Dessa har identifierats utifrån erfarenheter av genomförd politik, olika kunskaps- och analysunderlag samt i dialog med regionala och nationella aktörer.

Prioriteringarna ska vara vägledande i utvecklingen och genomförandet av regionala utvecklingsstrategier samt andra strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet. De ska även ligga till grund för de nationella myndigheternas med­verkan i arbetet.
Prioriteringarna är följande:

  • Innovation, företagande och entreprenörskap
  • Attraktiva miljöer
  • Kompetensförsörjning
  • Internationellt och gränsöverskridande samarbete

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020

Tillväxtverket har, på regeringens uppdrag, följt upp den nationella strategin. Uppföljningen innehåller bland annat 12 rekommendationer för hur strategin ska genomföras i fortsättningen.

Uppföljning av nationella strategin