Tillväxtverket
eu-logotyp

Offentligt samråd

Det offentliga samrådet ska säkerställa att Tillväxtverket endast beviljar stöd till projekt i områden där det saknas befintligt bredband och där kommersiell utbyggnad inte är planerad inom tre år. Genom samrådet får bredbandsaktörer möjlighet att lämna synpunkter på publicerade behovskartläggningar och samtidigt anmäla sitt intresse för att bygga ut bredbandsnät med hjälp av EU-stöd i de aktuella områdena.

Behovskartläggningar

Här hittar du de aktuella behovskartläggningarna som tagits fram för det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige. I kartläggningarna kan du se de områden där det är möjligt att bygga ut ortsammanbindande nät för bredband.

Norra Mellansverige

Läs mer om programmet Norra Mellansverige

Behovskartläggning VärmlandPDF

Samråd för Norra Mellansverige, Värmlands län, är öppen till och med 28 maj 2021. Aktörer har under denna tid möjlighet att lämna synpunkter på behovskartläggningar och anmäla intresse för att bygga ortsammanbindande nät med hjälp av EU-stöd.

Anmäl intresse och lämna era synpunkter

Ni som aktörer har möjlighet att lämna synpunkter på behovskartläggningar och anmäla ert intresse för att bygga ortsammanbindande nät med hjälp av EU-stöd.

För att anmäla ert intresse ska ni använd blanketten:

Intresseanmälan med EU-stöd.Word

Ni som anmäler ert intresse kommer att få en återkoppling från Tillväxtverket.

För att lämna era synpunkter ska ni använda någon av blanketterna:

Synpunkter om egna utbyggnadsplaner.Word

Synpunkter om befintligt bredbandWord

Sista datum för att inkomma med intresseanmälan och synpunkter är 31 januari 2021.

Krav på befintligt bredband i samråden

Endast fiber som kan användas för att ansluta ett accessnät (NGA-nät) ska utgöra hinder för att bygga en ny ortssammanbindande förbindelse med stöd. Detta innebär att samtliga krav som anges nedan ska vara uppfyllda för att ett befintligt bredband ska kunna förhindra utbyggnad med EU-stöd:

Fibern ska ha en kvalitet som lägst motsvarar ITU G.652.C, vilket möjliggör våglängdsmultiplexering över ett större våglängdsområde 1280-1625 nm. Om man använder fiber av lägre kvalitet bedömer Tillväxtverket att det finns risk för att kraven på kapacitet eller livslängd inte kan tillgodoses för utbyggnad av ortssammanbindande nät.

Fibern ska vara tillgänglig för anslutning i en anslutningspunkt som är belägen inom 1 km (närmaste färdvägen) från den planerade aktiva noden.

Om aktiva noden är planerad att vara belägen på andra sidan av ett större vattendrag eller järnväg är utgångspunkten att den befintliga fibern inte utgör något hinder för att bygga en ny ortssammanbindande förbindelse med stöd. Det är ägaren av det befintliga bredbandet som har till ansvar att visa på motsatsen.

Tillträde till fibern ska beviljas på icke-diskriminerande villkor.