Tillväxtverket
eu-logotyp

Konkurrensutsatt utlysning

För områden, som är aktuella för utbyggnad av ortsammanbindande bredbandsnät, där det finns intresse från flera aktörer ska ansökan ske genom en konkurrensutsatt utlysning.

Det går till enligt följande:

 • Tillväxtverket tar fram utvärderingskriterier och utvärderingsmetod innan utlysningen öppnar. I väntan på att utlysningen öppnar är handläggare på Tillväxtverket tillgängliga för att svara på frågor.
 • Ni som offentliga eller privata aktörer och nätägare lämnar in en ansökan om att bygga ortsammanbindande nät med EU-stöd.
  Er projektansökan ska innehålla en beskrivning av hur ni tänker genomföra utbyggnaden som beskrivs i aktuell del av behovskartläggningen. Ansökan ska också besvara övriga frågor och uppfylla allmänna krav som gäller projektansökningar inom Regionala fonden.
  Läs mer om allmänna krav
 • Tillväxtverket bereder de ansökningar som kommit in enligt följande
  - Kontrollerar att den uppfyller alla krav och andra villkor
  - Genomför utvärdering utifrån de utvärderingsvillkor som beslutats för de ansökningar som uppfyller alla skallkrav och övriga villkor.
  - Den aktör som bäst uppfyller utvärderingsvillkoren lämnas över till det strukturfondspartnerskap (SFP) som prioriterar projekt inom det aktuella länet. Läs mer om prioritering av projekt
 • Tillväxtverket följer SFP:s prioritering och fattar beslut. Beslutet om stöd skickas till stödmottagaren.

Har ni frågor?

Kontakta respektive kontor om ni har frågor.

Kontaktuppgifter till kontoren.

Utbyggnad av ortsammanbindande nät med EU-stöd ska ske i enlighet med de regionala strategier och mål som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.