Tillväxtverket
eu-logotyp

Konkurrensutsatt utlysning

För områden, som är aktuella för utbyggnad av ortsammanbindande bredbandsnät, där det finns intresse från flera aktörer ska ansökan ske genom en konkurrensutsatt utlysning.

Konkurrensutsatt urvalsprocess

När fler än en aktör har lämnat intresse om att bygga bredband med hög kapacitet för samma objekt genomförs en konkurrensutsatt urvalsprocess. Urvalsprocessen för bredband delas in i två steg:

  • Steg 1 utgörs av att ett anbud om att konkurrera om EU-stöd. Anbudet lämnas in via blanketten ”Anbud” Excel, 28.5 kB. (observera: en blankett per kommun). Varje sträcka har en förutbestämd poäng beroende av hur lång sträckan är och hur många företag som finns längs med sträckan. Tillväxtverket utvärderar inkomna abud per kommun och avgör vilket anbud som får högst poäng.
  • Steg 2 utgörs av att anbudsgivaren med högst poäng får lämna in en projektansökan i Tillväxtverkets digitala ansökningssystem ”Min ansökan”. Om samma anbudsgivare får högst poäng i flera kommuner i samma län kan dessa objekt lämnas in i en sammantagen projektansökan.
  • Samtliga anbudsgivare meddelas skriftligen om de gått vidare till Steg 2 efter Tillväxtverkets utvärdering av inkomna anbud.

Exempel på utformning av anbud om vald objektsnivå är sträcka

Om vald objektsnivå är sträcka uppger anbudsgivaren vilket EU-belopp som de behöver för att kunna bygga sträckorna som anbudet omfattar. EU-stöd kan beviljas med som mest 50 procent eller som minst 30 procent av den totala projektbudgeten. Utvärdering av anbud sker per kommun.

Poängsättning av anbud

Poäng ges utifrån antal företag och sträckans längd. Varje företag som ges möjlig anslutning till bredband ger 1 poäng. Sträckans längd ger 2 poäng per km. Viktningen är lägre per företag för att ge högre poäng för sträckor i mer glest befolkade områden, där behovet av stödfinansierad bredbandsutbyggnad bedöms vara som störst.

Uppgifter om antal företag och sträckornas längd finns angivna i respektive blankett och är hämtade från de länsvisa behovskartläggningarna.

Utvärdering av anbud

Det anbud som har högst poäng går vidare till steg 2 och ska göra en digital projektansökan. Om två anbud har samma poäng kommer det anbud som har lägst summa EU-stöd att gå vidare till steg 2.

Om samma summa EU-stöd har angetts kommer anbudsgivarna att tillfrågas om de vill komma in med ett nytt totalpris för aktuell utbyggnad. Står bägge fast vid samma pris kommer stödet att fördelas via lottning.

Anbud lämnas in genom att fylla i blankett för aktuell kommun

I blanketten finns en tabell där de stödbara sträckorna framgår. Kryssa för de sträckor som ni avser bygga. Observera att ert anbud är bindande och att bredbandsutbyggnaden ska uppfylla de krav och villkor som framgår av beslut om stöd och finns beskrivna på Tillväxtverkets hemsida för bredband samt övriga regler för Regionalfondsprojekt.

Om det i genomförandet av projektet visar sig att utbyggnad av samma sträcka redan har skett på kommersiell grund ska projektägaren ta kontakt med Tillväxtverket för att justera projektets omfattning.

Kontakt

Kontakta respektive kontor om du har frågor.

Kontaktuppgifter till kontoren.

Utbyggnad av ortsammanbindande nät med EU-stöd ska ske i enlighet med de regionala strategier och mål som finns för bredbandsutbyggnad i respektive län.