Tillväxtverket

Möjligheter för ökat resultat­fokus

Det var livliga diskussioner när Tillväxtverket i Övre Norrland bjöd in lokala utvecklingsansvariga, representanter från strukturfondspartnerskapet och andra aktörer till Skellefteå för att presentera och diskutera delutvärderingar kring tre olika tematiska mål inom programmet. 

Tre utvärderingar har genomförts inom de tematiska målen 1, 3 och 4, inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Utvärderingarna syftar till att besvara om de åtta regionala programmen har förutsättningar att uppnå sina respektive särskilda mål och bidra till de resultatindikatorer som hör till. Tillväxverket bjöd in till en genomgång av utvärderingarna samt en gemensam dialog om de respektive rapporterna, med fokus på Övre Norrland.

Utvärdering för bättre programkvalitet

Syftet med utvärderingarna är att förbättra kvaliteten på programmens utformning och genomförande samt att bedöma deras effektivitet och verkan. 

Av den anledningen ställdes frågorna: 

  • Bidrar programmen till att uppfylla de särskilda målen?
  • På vilket sätt integrerar man de horisontella kriterierna bättre miljö, jämställdhet samt likabehandling och icke-diskriminering?
  • Bidrar programmen till gränsöverskridande samarbete och genomförande av Östersjöstrategin?
  • Bidrar de också till de prioriteringar och samhällsutmaningar som identifieras i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020?
  • Bidrar programmens insatser till smart specialisering?

De tre utvärderingarna presenterades

Utvärderingen om tematiskt mål 1, som handlar om forskning, teknisk utveckling och innovation, har genomförts av Ramböll. Den presenterades av Linda Broström från Ramböll och Malin Ylinenpää från Tillväxtverket höll i den eftervarande diskussionen om situationen i Övre Norrland.

Sweco har levererat utvärderingen inom ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag, tematiskt mål 3, och den presenterades av Inga-Greta Ekblom från Tillväxtverket, som också höll i den eftervarande diskussionen om situationen i Övre Norrland.

Madelene Casselbrant från Tillväxtverket presenterade projektet Klimatsynk och hur aktuell status ser ut i projektstocken för samtliga projekt inom tematiskt mål 4, att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Även tematiskt mål 4 är utvärderat av Sweco. Marie Berglund Ahlstrand från Tillväxtverket presenterade utvärderingen samt modererade den efterföljande diskussionen.

Regionchef Patrik Sällström var på plats och bidrog med hur Tillväxtverket planerar att agera utifrån de rekommendationer och synpunkter som framkommit i de olika utvärderingarna.

Diskussioner om hur vi tar med oss lärandet

Det var livliga diskussioner kring samtliga tematiska områden och mycket kom att handla om hur vi tar med oss lärandet i det fortsatta genomförandet av programmet. Gör vi rätt saker och uppnår vi önskade resultat?

Inom insatsområde 1 och 4 är det lågt söktryck i kombination med mycket medel kvar att söka. Där kom diskussionen att kretsa mycket kring hur aktörerna tillsammans kan påverka att fler ansökningar kommer in samtidigt som det bibehålles en hög kvalitet på projekten.

En annan viktig fråga som lyftes var hur det strategiskt ska arbetas med att implementera insatserna i befintlig verksamhet. Under dagen diskuterades även smart specialisering och synpunkter lyftes kring smart specialisering kontra vikten av att diversifiera i norra Sverige. Även internationalisering och hur projekten bidrar till Östersjöstrategin diskuterades.