Tillväxtverket

Ansökningar för drygt 58 miljoner i Övre Norrland

Totalt kom 14 ansökningar in till den regionala strukturfonden i Norrbotten och Västerbotten under de två senaste utlysningarna, där den ena hade inriktningen mot bredband. Det sammanlagda beloppet för de sökta projekten är dryga 58 miljoner kronor.

Fyra av de 14 ansökningarna var inriktade mot bredband och handlar om ortssammanbindande bredbandsinfrastruktur från de kommuner i Norrbotten som kan söka stöd. Om dessa ansökningar prioriteras av Strukturfondsparternskapet vid deras kommande möte bedöms samtliga medel för den här investeringsprioritering att gynna Övre Norrland och förbättra möjligheterna att nå de mål som EU och regeringen satt upp.

Handläggare vid kontoret i Luleå

Handläggare Sean Black och Mathias Larsson på kontoret i Luleå tar emot och arbetar med ansökningar inom bredband. Båda tycker det är glädjande att utlysningen resulterade i fyra projektansökningar på totalt dryga 13 miljoner kr.

Samtliga projekt ska nu genomgå en beredningsprocess där Tillväxtverkets handläggare kontrollerar att projektet stämmer överens med programmet, det insatsområde som projektet ansökt stöd från samt att det överensstämmer med lagligheten utifrån och att de sökande har den genomförandekapacitet som krävs. Efter det går godkända projekt upp för prioritering vid Strukturfondspartnerskapets möte den 14 juni.

Se förteckning över samtliga inkomna ansökningar