Tillväxtverket

Dialogmöte kring ett fossilfritt transportsystem

Industrins utsläpp från fordonsbränsle är en stor källa till regionens utsläpp av koldioxid. Transporter och arbetsmaskiner är därför särskilt viktiga insatser under programperioden för EU:s regionala utvecklingsfond.

Det här var på agendan då Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten möttes upp i Skellefteå för att diskutera just övergången till ett fossilfritt transportsystem. Diskussionerna handlade om hur det är möjligt att stödja nya systemlösningar för effektivisering och en övergång till förnybara energibärare.

Dialog med projektaktörer som vill bidra

Organisationer och företag som vill skapa och driva projekt som bidrar till ett fossilfritt transportsystem bjöds också in till mötet.

Syftet var att skapa ett tillfälle där potentiella projektägare kunde träffa flera tänkbara finansiärer i norra Sverige samtidigt. De medverkande representerade var för sig organisationer som förvaltar statliga regionala utvecklingsmedel, regionala utvecklingsmedel, det statliga investeringsprogrammet Klimatklivet samt EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF).

Ett annat syfte var att stimulera till att skapa projekt inom området. Det har hittills kommit in få ansökningar om projektstöd inom området Koldioxidsnål ekonomi och man vill inom det regionala strukturfondsprogrammet uppmuntra till att det skapas fler projekt.