Tillväxtverket

OECD besöker Norra Sverige

OECD gör för närvarande en studie av de 14 regioner i Sverige, Finland och Norge som är klassade som Northern Sparsley Populated Areas (NSPA). Syftet med studien är att ta fram en samlad analys av de utmaningar och möjligheter som de olika regionerna har att hantera för att skapa en hållbar tillväxt.

I slutet av februari besökte ett team av analytiker och experter från OECD de fyra norra länen i Sverige, som ett led i studien. Tillväxtverket är en av de aktörer som medverkar till studien genom att bidra med kunskap om de förutsättningar och framtida möjligheter som vi ser kopplat till NSPA-regionernas framtida utveckling och var därför inbjudna att delta vid besöken. North Sweden var huvudsamordnare tillsammans med de regionalt utvecklingsansvariga i respektive län som stod som värd och ansvarade för programmet.

Intensiva dagar för att förstå utmaningarna

Under några intensiva och givande dagar besökte teamet olika projekt och satsningar runt om i länen för att få en bättre förståelse för vilka utmaningar som är kopplade till glesbygdens långa geografiska avstånd och hur tekniken till viss del kan användas för att överbrygga dessa. Satsningar på e-lösningar, miljöteknik och utveckling av högteknologisk spetskunskap visades upp. Under besöken diskuterades också tillgången på rika naturtillgångar och tillsammans med lokala politiker analyserades vilka för- och nackdelar det svenska politiska systemet har för norrlänens utveckling.

I samband med besöket anordnades också en NSPA-konferens i anslutning till Europaforum Norra Sverige, vid konferensen berättade några av specialisterna på OECD om sina respektive områden och hur de ser på den ekonomiska utvecklingen. Bland de medverkande fanns representanter från Canada Economic Development for Quebec Regions, CED, som är Tillväxtverkets motsvarighet i Canada. CED verkar genom liknande insatser och landet delar också många av våra förutsättningar kopplade till avstånd och klimat och vi kunde därigenom
utbyta värdefulla erfarenheter med dem.

OECD arbetar vidare med studien som kommer att publiceras
under hösten 2016.