Tillväxtverket

Utvecklings­checkar - frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor när det gäller genomförande och redovisning för företag som beviljats en utvecklingscheck inom turism och besöksnäringen.

Ni bör ha fått ett mejl med information om beslut och de allmänna villkoren. Pdf, 213.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Har ni fortfarande frågor går det bra att kontakta oss. Glöm inte att ange ert ärende-id.
E-post: naturturismcheckar@tillvaxtverket.se

1. Hur får jag pengarna utbetalda?

Ansökan om utbetalning gör ni när projektet är avslutat och ni ska slutrapportera. Använd mallen ni fick i ert beslutmejl för slutrapportering och skicka in den i samband med ansökan om utbetalning via Min Ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Både den ekonomiska redovisningen och er slutrapport måste in för att vi ska kunna betala ut medel.

2. Kan vi få förskott på betalningen?

Nej, det är inte möjligt. Ni kan bara ansöka om utbetalning en gång när ni har upparbetat alla era kostnader, det vill säga i slutet av ert projekt. Skicka in er ansökan om utbetalning samtidigt som ni avslutar projektet, kostnader ska vara upparbetade samt betalda.

3. Hur lång är handläggningstiden?

Vi kan inte svara på handläggningstidens längd i ert ärende, vi jobbar så fort vi kan samt försöker få mer tid till handläggning och mindre tid läggs på att svara på frågor via telefon. Observera att begränsad handläggning kommer ske under semesterperioden.

4. När betalas pengarna ut?

Så fort vi är klara med handläggningen av er ansökan om utbetalning och har godkänt alla era kostnader kommer pengarna betalas ut. Vi kan inte svara på hur lång handläggningstiden är. Ibland behöver vi få in kompletteringar som exempelvis fakturor, deltagarlistor i en utbildning eller annat.

5. Jag behöver hjälp med tjänsten Min Ansökan, hör gör jag?

Tjänsten fungerar bäst med Google Chrome. Undvik att använda Internet explorer eller Edge då flera användare fått problem med ansökan.

Om du får problem att logga in eller skicka in ansökan om utbetalning, kontakta teknisk support på www.minansokan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Hur får jag kostnaderna godkända?

  • Alla kostnader måste vara betalda.
  • Särredovisa projektets ekonomi, ni måste också skicka in er redovisning till oss så vi ser att kostnaderna är betalda.
  • Kostnaderna måste vara i linje med beslutet ni fått.
  • Ni kan inte ta upp kostnader i projektet som ni haft före projektets startdatum, vilket startdatum ni har för projektet framgår av beslutet ni fått på mejl.
  • Inköp måste göras affärsmässigt.

7. Kan jag göra ändringar i budgeten?

Mindre ändringar (under 5000kr) i budget inom beslutade kostnadsslag är okej. Vi har inte möjlighet att fatta ändringsbeslut så det beslut ni har fått skickat till er är det som gäller.

Om ni avviker från beslutet är det viktigt att ni skickar med en motivering till varför. En slutlig bedömning görs alltid när ni har skickat in er slutredovisning.

8. Vi har fått en ny idé, kan vi ändra hela vårt projekt?

Vi fattar inga ändringsbeslut men mindre avvikelser som är i linje med projektet är okej. Upparbetade kostnader måste ligga i linje med de kostnader ni fått beviljat. Bedömning sker i samband med slutredovisningen.

9. Vad innebär att inköp måste göras affärsmässigt?

Inköp till projektet ska göras på ett affärsmässigt sätt. Det innebär att ni ska nyttja konkurrensmöjligheter och att ni ska behandla anbud och anbudsgivare objektivt så att konkurrens på lika villkor kan uppnås. Notera att om det finns kopplingar mellan er som stödmottagare och den leverantör ni valt att anlita kan det leda till att kostnaderna inte är stödberättigande, om ni inte kan visa på en objektiv behandling i inköpsprocessen.

10. Redovisar jag med eller utan moms?


Ni redovisar alltid era kostnader exklusive moms. Om ni bedriver en momsbefriad verksamhet måste ni komma in med ett intyg som styrker detta i samband med slutredovisning.

11. Hur redovisar vi personalkostnader?

Redovisa era faktiska personalkostnader med hjälp av:

I de fall du inte har några lönespecifikationer (t.ex. om du har en enskild firma) behöver vi få dessa underlag:

  • I den projektspecifika huvudboken måste det finns poster på eget uttag, som motsvarar löneutbetalning och poster på skatt och andra avgifter.
  • Det behöver också finns betalningsverifikat från banken.

12. Hur redovisar jag resekostnader?

Redovisning av resekostnader sker mot faktiska kostnader, det vill säga kvitton och biljetter.

13. Kan jag köpa begagnat?

Ja, om det finns ett kvitto på köpet går det att ta upp den som en kostnad i projektet.

14. Kan vi importera en vara från ett annat land?

Ja, det går bra. Samma regler som andra inköp gäller, det vill säga att ni måste ha kvitto. Dessutom behöver ni ha ett intyg som styrker att varan inte tidigare finansierats med hjälp av offentliga medel.

15. Vi hade tänkt en viss leverantör men vill nu byta, går det bra?

Ja, ni kan välja vilken leverantör ni vill, så länge ni kan visa att inköpet är affärsmässigt.

16. Vi har fått två olika checkar, kan vi göra en redovisning?

Nej, ni måste göra två separata redovisningar.