Tillväxtverket

Uppföljning av hållbarhets­arbete

Besöksnäringen tar initiativ för att begränsa turismens negativa påverkan på miljö och samhälle och för att skapa mer livskraftiga och lönsamma företag. Även samarbetet mellan besöksnäringens olika aktörer är viktigt för att uppnå en hållbar besöksnäring.

Som en del av besöksnäringsuppdraget vill Tillväxtverket skapa bättre förutsättningar för att kunna följa upp utvecklingen av ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i besöksnäringen. För att uppnå detta ska Tillväxtverket först identifiera ett antal hållbarhetsaspekter och -principer som är högst relevanta för den svenska besöksnäringen samt utforma förslag till bedömningsgrunder.

Detta arbete ska genomföras fram till februari 2022 och struktureras genom 3 olika faser:

  1. kunskapsinventering
  2. förankring och samverkan
  3. framtagning av bedömningsgrunder

Kunskapsinventering

Tillväxtverket har tidigare följt upp och sammanställt erfarenheter från besöksnäringsföretagens hållbarhetsarbete. Tillväxtverket deltar också i olika internationella sammanhang med fokus på utveckling av indikatorsbaserade uppföljningssystem för hållbar turism.

Inventering och sammanställning av kunskap har fokuserat på att lära oss från tidigare internationella och svenska erfarenheter av att utveckla indikatorer som mäter olika aspekter av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi följer sedan upp utvecklingen av dessa indikatorer över en längre tidsperiod (till exempel ETIS, GSTC-D, Swedish Welcome).

För att bygga ett vetenskapligt trovärdigt uppföljningssystem har Tillväxtverket tagit del av litteraturen kring indikatorer för hållbar turism. Vi har även utvecklat en enkät för att skapa en dialog med svenska forskare och kunna sammanställa deras erfarenheter kring hållbar turism och besöksnäring. Resultaten kommer presenteras vid olika tillfällen under hösten 2021.

Turismverkstan – samsyn och samarbete kring Sveriges hållbara besöksnäring

För att få ett brett engagemang och stöd av både samhälls- och offentliga aktörer kommer Tillväxtverket, under hösten 2021, att medverka i och ordna seminarier med temat Hållbar turism.

Syftet med deltagandeprocessen är att

  • sammanställa behoven för ett uppföljningssystem från olika aktörer och
  • identifiera viktiga principer, aspekter och värderingar som kännetecknar vad en svensk hållbar besöksnäring innebär.

23 september 2021: Destinationen Sverige - tillsammans ökar vi takten för en hållbar turism

Under seminariet presenterade vi våra initiala tankar kring behovet av ett uppföljningssystem och hur vi har tänkt utveckla det.

Titta på det inspelade seminariet från den 23 september Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20 oktober 2021: Att mäta hållbar besöksnäring - hur vet vi att utvecklingen går åt rätt håll?

Andra seminariet handlade om att mäta och följa upp hållbar turism och besöksnäringen på både företags- och destinationsnivå. Tillsammans med paneldeltagare från Västerbotten Experience, Göteborg & Co och Naturturismföretagen diskuterade vi lärdomar från internationella och svenska initiativ.

Titta på det inspelade seminariet från den 20 oktober Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2 december 2021: Hållbar turism i praktiken

Framtiden kräver omställning av alla branscher, inklusive turism och besöksnäringen. Men hur gör vi våra visioner i strategier och policyer till verklighet? Hur kan hållbar turism se ut i praktiken? Vilka utmaningar behöver vi lösa och vilka möjligheter ser vi framåt?

I det tredje seminariet lyfte vi exempel på arbete som pågår runt om i landet. Vi fick ta del av både regioners, destinationers och företagens perspektiv.

Titta på det inspelade seminariet från den 2 december Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bedömningsgrunder

Ändamålet med detta uppdrag är att ta fram en rad bedömningsgrunder för att veta om hållbarhetsarbete inom besöksnäringen leder till faktiskt ökad hållbarhet. Litteraturen och internationella erfarenheter visar att det finns många möjliga indikatorer som används för att följa upp hållbarhet i besöksnäring.

I detta arbete vill vi skapa en helhetssyn på hållbarhetsfrågan i besöksnäringen. Genom prioriteringar och nödvändiga avvägningar kan vi identifiera vilka aspekter som är särskilt relevanta för svenska företag och aktörer och som vi behöver adressera tillsammans.

Kontakt

Alex Dubois
Enheten för uppföljning och utvärdering
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se