Tillväxtverket

Uppföljning av hållbarhets­arbete

Besöksnäringen tar initiativ för att begränsa turismens negativa påverkan på miljö och samhälle och för att skapa mer livskraftiga och lönsamma företag. Även samarbetet mellan besöksnäringens olika aktörer är viktigt för att uppnå en hållbar besöksnäring.

Som en del av besöksnäringsuppdraget vill Tillväxtverket skapa bättre förutsättningar för att kunna följa upp utvecklingen av ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i besöksnäringen. För att uppnå detta ska Tillväxtverket först identifiera ett antal hållbarhetsaspekter och -principer som är högst relevanta för den svenska besöksnäringen samt utforma förslag till bedömningsgrunder.

Detta arbete ska genomföras fram till februari 2022 och struktureras genom 3 olika faser:

  1. kunskapsinventering
  2. förankring och samverkan
  3. framtagning av bedömningsgrunder

Kunskapsinventering

Tillväxtverket har tidigare följt upp och sammanställt erfarenheter från besöksnäringsföretagens hållbarhetsarbete. Tillväxtverket deltar också i olika internationella sammanhang med fokus på utveckling av indikatorsbaserade uppföljningssystem för hållbar turism.

Inventering och sammanställning av kunskap har fokuserat på att lära oss från tidigare internationella och svenska erfarenheter av att utveckla indikatorer som mäter olika aspekter av miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi följer sedan upp utvecklingen av dessa indikatorer över en längre tidsperiod (till exempel ETIS, GSTC-D, Swedish Welcome).

För att bygga ett vetenskapligt trovärdigt uppföljningssystem har Tillväxtverket tagit del av litteraturen kring indikatorer för hållbar turism. Vi har även utvecklat en enkät för att skapa en dialog med svenska forskare och kunna sammanställa deras erfarenheter kring hållbar turism och besöksnäring. Resultaten kommer presenteras vid olika tillfällen under hösten 2021.

Turismverkstan – samsyn och samarbete kring Sveriges hållbara besöksnäring

För att få ett brett engagemang och stöd av både samhälls- och offentliga aktörer kommer Tillväxtverket, under 2021 och 2022, att medverka i och ordna seminarier med temat Hållbar turism.

Syftet med deltagandeprocessen är att

  • sammanställa behoven för ett uppföljningssystem från olika aktörer och
  • identifiera viktiga principer, aspekter och värderingar som kännetecknar vad en svensk hållbar besöksnäring innebär.

Bedömningsgrunder

Ändamålet med detta uppdrag är att ta fram en rad bedömningsgrunder för att veta om hållbarhetsarbete inom besöksnäringen leder till faktiskt ökad hållbarhet. Litteraturen och internationella erfarenheter visar att det finns många möjliga indikatorer som används för att följa upp hållbarhet i besöksnäring.

I detta arbete vill vi skapa en helhetssyn på hållbarhetsfrågan i besöksnäringen. Genom prioriteringar och nödvändiga avvägningar kan vi identifiera vilka aspekter som är särskilt relevanta för svenska företag och aktörer och som vi behöver adressera tillsammans.

Kontakt

Alex Dubois
Enheten för uppföljning och utvärdering
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se