Tillväxtverket

Regerings­uppdrag för en hållbar besöksnäring

Mot bakgrund av coronapandemins påverkan på turism och besöksnäring har Tillväxtverket fått uppdrag att arbeta med omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring.

Tillväxtverket ska genomföra insatser för att bidra till utveckling av en hållbar besöksnäring i linje med den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring (N2021/02621). Uppdraget kan delas in i tre delar.

De tre delarna:

  1. Förbättrad statistik, analys och kunskap
  2. Stärkt förändringsförmåga och omställning i besöksnäringsföretag
  3. Hållbar platsutveckling

Förbättrad statistik, analys och kunskap

Inom ramen för denna del av uppdraget arbetar vi för att:

  • Ta fram och tillgängliggöra statistik om turism och besöksnäring.
  • Ta fram ett nationellt kunskapsstöd där vi ska utveckla, samla och sprida kunskap till besöksnäringens aktörer.
  • Följa upp hållbarhet i besöksnäringen. Ge förslag på indikatorer som möjliggör uppföljningen av det turismpolitiska målet.

Stärkt förändringsförmåga och omställning i besöksnäringsföretag

Inom ramen för denna del av uppdraget arbetar vi med att:

  • Främja företagens produktutveckling och förmåga att utvecklas och ställa om sin verksamhet.
  • Vidareutveckla arbetet med förenkling för företag inklusive deras myndighetskontakter.

Hållbar platsutveckling

Inom ramen för denna del av uppdraget arbetar vi med:

  • Att främja platsutveckling genom insatser i syfte att skapa attraktiva miljöer för besökare, boende, företag och investeringar.

Slutredovisning

Förslaget till indikatorer för att följa upp det turismpolitiska målet redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 7 oktober 2022. Redovisning av uppdraget i övrigt ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 19 maj 2023.