Tillväxtverket

Nulägesanalys

En nulägesanalys ger viktig input till hållbarhetsarbetet. Genom att analysera nuläget kan vi få en tydlig bild av vad som redan är gjort och vad som behöver göras.

Checklistan på nedan länk kan användas för att göra en nulägesanalys och för att kvalitetsgranska hållbarhetsarbetet för en aktör inom besöksnäringen. Den kan också användas för att utvärdera ansökningar, projekt och liknande. Checklistan är baserad på processen för hållbarhetsarbete, men konkretiserar vad som faktiskt behöver göras praktiskt.

Hur gör vi detta?

Gå igenom checklistan och svara ja, delvis, nej eller vet ej, samt motivera svaret kort. Hänvisa gärna till olika dokument, istället för att skriva allt flera gånger. Är svaret ja eller delvis – bra, ni är på god väg mot att bidra till en hållbar utveckling. Är svaret nej – här behöver åtgärder sättas in, för att förbättra ert hållbarhetsarbete.

För att fördjupa nulägesanalysen kan ett antal följdfrågor ställas, för att skapa grunden till en handlingsplan. Det brukar kallas gap-analys (från engelskans gap, det vill säga avstånd).

  • Vad är nuläget?
  • Vad är vår önskade position?
  • Vad behövs för att övervinna gapet?
  • Vilka åtgärder behöver vi genomföra?

En annan metod för att titta på nuläget är att använda sig av EFQM-modellen. Modellen har använts av Tillväxtverket i HPU-projektet för att säkerställa kvalitet och genomförande i regionernas insatser och i det egna projektarbetet.