Tillväxtverket

Bakgrund till hållbarhets­­guiden

Hållbarhetsguiden visar hur olika aktörer och verksamheter kan arbeta strategiskt och systematiskt med sitt hållbarhetsarbete, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Guiden har utvecklats inom ramen för regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling (HPU) med fokus på natur- och kulturturism 2016–2019. Arbetet har skett i nära samverkan med sju regionala projekt. Syftet var att hitta ett gemensamt ramverk för hållbarhetsarbete för att uppnå hållbar utveckling över tid. Ett gemensamt ramverk för hållbarhetsarbetet gör att likartade aktörer och verksamheter inom besöksnäringen inte behöver ”uppfinna hjulet på nytt”, samtidigt som arbetet blir systematiskt och inga viktiga delar glöms bort.

Målet är att gå från en händelsestyrd utveckling inom hållbarhetsområdet, till ett strategiskt arbete som fokuserar på rätt saker. Helt enkelt att gå från kaos till ordning.

En tydlig process

Guiden föreslår en tydlig process för strategiskt hållbarhetsarbete och en checklista för att kvalitetssäkra arbetet. Den ger också hjälp med att starta hållbarhetsarbetet, genom att genomföra en nulägesanalys och en omvärldsanalys. Dessa analyser ger input till det fortsatta hållbarhetsarbetet, bland annat genom att tydliggöra vad man har rådighet över, det vill säga vad man direkt kan påverka. En aktör som har koll på sin omvärld är också bättre förberedd vid förändringar och kan genomföra riktade insatser.

Processen är en hjälp till att arbeta med rätt hållbarhetsfrågor och avser inte att ersätta de standarder och certifieringar som finns inom besöksnäringen. Däremot kan processen underlätta för beslut i ett senare skede, om vilken certifiering eller standard som passar den aktuella verksamheten bäst.

Målgrupp

Målgrupp för guiden är främst aktörer inom det stödjande systemet för besöksnäring, exempelvis besöksnäringsfunktioner inom regioner, destinationsorganisationer, regionala turismorganisationer, regionala projekt, biosfärområden och kommunförbund. Guiden kan även användas av större företag och aktörer inom närliggande områden och branscher.