Tillväxtverket
Steg i hållbarhetsguide: 1 Identifiera, 2 Sätt nivå (markerad), 3 Sätt mål, 4 Gör plan, 5 Genomför, 6 Följ upp 1. Identifiera hållbarhetsområden 2. Sätt ambitionsnivå 3. Sätt hållbarhetsmål 4. Gör handlingsplan 5. Genomför hållbarhetsarbetet 6. Följ upp hållbarhetsarbetet

Sätt ambitionsnivå

När de viktigaste hållbarhetsområdena är identifierade, är det dags att överväga ambitionsnivån för de viktigaste hållbarhetsfrågorna och inkludera detta i er vision, strategi eller motsvarande strategiska dokument.

Utan en klar ambitionsnivå möter man ofta problem senare i processen, vad gäller mål och genomförande. Om man däremot tidigt diskuterar ambitionsnivån inom ledningen kan resultatet bli att man får en samsyn i hållbarhetsarbetet och rätt nivå på arbetet från början. Detta är en av de viktigaste delarna i ett lyckat och långsiktigt hållbarhetsarbete. I bästa fall tas en vision för hållbarhet fram i samband med övrigt strategiarbete, vilket underlättar integreringen av hållbarhetsarbetet i övrigt strategiskt arbete. Det kan också vara så att ett befintligt strategidokument behöver kompletteras med hållbarhet. Ambitionsnivån för hållbarhet ska tydligt framgå, oavsett i vilken form av dokument detta sker.

Hur gör vi detta?

Genom att tidigt analysera ambitionsnivån för de viktigaste hållbarhetsområdena blir fortsatt arbete med mål och handlingsplaner lättare att genomföra. Analysen sker med fördel som en workshop med ledande befattningshavare som ledningsgrupp eller styrelse. Nedan ses ett exempel på skala för ambition, som kan användas som underlag för en sådan workshop.

Analysera var de viktiga hållbarhetsområdena finns på skalan och anpassa arbetet därefter. Låt gruppens deltagare, en och en, markera på pilen vilken nivå de anser att arbetet sker på idag och på vilken nivå de tycker att arbetet ska vara i framtiden.

 • Vilken nivå på hållbarhetsarbetet har ni idag?
 • Finns olika syn på nuläget inom ledning, styrgrupp eller motsvarande?
 • Vilken nivå vill ni ha om 5 år? Om 10 år?
 • Finns olika syn på ambitionsnivå framåt inom ledningen?
 • Hur skiljer sig nuläget mot önskad position?
 • Vilka områden vill ni vara bäst på?
 • Inom vilka områden räcker det att uppfylla lagkraven?

Utifrån de viktigaste hållbarhetsområdena i kombination med vald ambitionsnivå kan en kortfattad strategisk inritning/vision/policy formuleras för hur arbetet med en hållbar utveckling ska ske framåt.

Tips för analys av ambitionsnivå

 • Ni behöver inte vara bäst på allt, välj ut de områden som är mest relevanta för just er.
 • Våga satsa och utmärk er inom ett specifikt område.
 • Ta tillvara enskilda personers engagemang och uppmuntra till arbete inom deras intresseområden.
 • Integrera hållbarhet i övergripande vision/strategi/policy.
 • Ta hänsyn till de viktigaste intressenternas önskemål.
 • Koppla till regionala och lokala strategier, ta hjälp av omvärldsanalysen.
 • Koppla till Agenda 2030 och Nationella miljökvalitetsmål.