Tillväxtverket
Steg i hållbarhetsguide: 1 Identifiera (markerad), 2 Sätt nivå, 3 Sätt mål, 4 Gör plan, 5 Genomför, 6 Följ upp 1. Identifiera hållbarhetsområden 2. Sätt ambitionsnivå 3. Sätt hållbarhetsmål 4. Gör handlingsplan 5. Genomför hållbarhetsarbetet 6. Följ upp hållbarhetsarbetet

Identifiera viktigaste hållbarhets-områdena

För att undvika att hållbarhetsarbetet blir händelsestyrt eller personberoende identifieras de viktigaste hållbarhetsområdena, utifrån varje verksamhets eller aktörs unika förutsättningar. För att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna kan en väsentlighetsanalys och en intressentanalys genomföras. Fördjupad kunskap får ni genom att göra en intressentdialog.

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen genomförs för att identifiera viktiga hållbarhetsfrågor, det vill säga de områden som det är särskilt viktigt att arbeta med. Analysen hjälper till att identifiera de frågor som är viktigast inom hållbarhetsarbetet på ett strukturerat sätt. Genom detta tillvägagångssätt undviker man att satsningar blir händelsestyrda eller personberoende. Resultatet blir ett hållbarhetsarbete fokuserat på det som är viktigt, utifrån varje verksamhets eller aktörs unika förutsättningar och det som är möjligt att direkt påverka.

Hur gör vi detta?
En väsentlighetsanalys listar först alla tänkbara hållbarhetsområden, utan värdering av vad som är viktigt. Det är betydelsefullt att ta med en hållbar utvecklings alla tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Viktig input till arbetet kommer från omvärldsanalysen. Fundera på varför hållbarhetsområdet är viktigt och om rådighet finns inom området. Prioritera därefter vad som är viktigt. Se exempel nedan.

‌Exempel: Lista hållbarhetsområden

Ekonomisk hållbarhet

(ange områden som är relevanta för er)

Varför är det viktigt? (skriv egen motivering)

Prioritet

(1-3 poäng)

Öka antalet arbetstillfällen

Lokal utveckling

3

Främja lokala anställningar

Lokal utveckling

1

Främja lokala investeringar

Lokal utveckling

3

Genom att engagera olika personer och grupper i arbetet täcks hållbarhetsarbetet in på ett bra sätt. För att få en strategisk höjd i arbetet kan väsentlighetsanalysen gärna genomföras som en workshop med styrelse, ledningsgrupp eller motsvarande. Att sedan komplettera med en separat workshop för tjänstemän och specialister, gör att ni får med hela verksamhetens bredd. Ta gärna hjälp av tjänstemän från region och kommun, som är experter inom hållbarhetsområdet med kunskap om vad som är viktigt i närmiljön.

Mall och beskrivning av genomförande av en väsentlighetsanalys Word, 61 kB, öppnas i nytt fönster.

Intressentanalys

För att identifiera viktiga hållbarhetsfrågor bör en intressentanalys genomföras, som tillägg till väsentlighetsanalysen. En intressent är någon som påverkar, eller som påverkas av, aktuell verksamhet. Exempel kan vara medarbetare, ägare, leverantörer och kommuner. Analysen hjälper till att identifiera de frågor som är allra viktigast för olika aktuella intressenter. Detta blir ett komplement till väsentlighetsanalysen, och ofta gör man dessa två analyser parallellt. Intressentanalysen kompletterar väsentlighetsanalysen med ett ”utifrån-perspektiv”, det vill säga vad omvärlden tycker att verksamheten eller aktören ska arbeta med inom hållbarhetsområdet. Resultatet blir bättre förutsättningar att arbeta med rätt hållbarhetsfrågor och mer nöjda ägare, kunder och medarbetare.

Hur gör vi detta?
Ni kan genomföra väsentlighetsanalys och intressentanalys samtidigt, då de på ett bra sätt fångar upp kompletterande perspektiv. Glöm inte att intressenter kan finnas på alla geografiska nivåer, internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Viktig input till arbetet kommer från omvärldsanalysen. En intressentanalys listar först alla intressenter som berör hållbarhetsarbetet, utan värdering av vad som är viktigt. Fundera på vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för intressenten och om intressenten kan påverkas. Detta för att man då kan satsa på de frågor där man kan göra skillnad. Prioritera därefter vilka intressenter som är viktigast.

Exempel: Intressent- och väsentlighetsanalys

Intressentgrupp

Viktiga frågor

Namn

Kan de påverkas?

(ja/nej)

Prioritet

(1-3 poäng)

Regionförbund

Regional planering

Region X

JA

3

Kommuner

Kommunal planering

Kommun X

JA

3

Lokala samman-
slutningar

Samarbete

Projektmedel

Förening X

NEJ

1

Genom att engagera olika personer och grupper i arbetet täcker ni in hållbarhetsarbetet på ett bra sätt. För att få en strategisk höjd i arbetet kan intressentanalysen gärna genomföras som en workshop med styrelse, ledningsgrupp eller motsvarande. Komplettera gärna med en separat workshop för tjänstemän och specialister, för att få med hela verksamhetens bredd. Ta gärna hjälp av tjänstemän från region och kommun som är experter inom hållbarhetsområdet och som har kunskap om vad som är viktigt i närmiljön.

Mall och beskrivning av genomförandet av en intressentanalys Word, 55 kB, öppnas i nytt fönster.

Intressentdialog

De flesta verksamheter och aktörer kommunicerar dagligen med sina intressenter, men denna kommunikation är vanligtvis behovsstyrd. De kommunicerar kanske på kundmöten, när något går fel, eller när de vill göra något nytt tillsammans. En intressent är någon som påverkar, eller som påverkas av aktuell verksamhet. Exempel kan vara medarbetare, ägare, leverantörer och kommuner. Utifrån intressentanalysen kan en mer riktad intressentdialog genomföras kring hållbarhetsarbetet, gärna med de högst prioriterade intressenterna och med de intressenter där man inte har direkt kontakt. Genom intressentdialogen sker en kontakt helt fokuserad på hållbarhet, något som ofta får komma i andra hand i den dagliga kommunikationen. Kanske finns det nya intressenter som man inte har koll på ännu, eller intressenter där man har antagit något utan att egentligen veta. Resultatet blir en fördjupad förståelse för intressenters syn på hållbarhetsarbete och intressentanalysen kan löpande kompletteras utifrån detta.

Hur gör vi detta?
Intressentdialogen kan ske när som helst i processen för hållbarhet, men sker ofta inför en uppdatering av intressentanalysen. Dialogen kan med fördel fokusera på de delar av hållbarhetsarbetet som är viktiga just nu. Dialogen kan till exempel ske genom intervjuer eller kvantitativa enkäter, men den förstnämnda är att föredra då ni med intervjuer får en bättre förståelse för bakomliggande faktorer än med enkäter.

Tips för intressentdialog

  • Dialogen kan ske på många olika sätt – intervjuer, enkäter, möten eller workshops.
  • Använd svar från öppna frågor i medarbetarenkäter och liknande, vilka frågor tas upp ofta?
  • Genomför en mer djupgående dialog med en särskilt viktig intressentgrupp per år.
  • Ta kontakt med intressentgrupper som ni inte har löpande kontakt med.
  • Istället för att sköta intervjuerna själva kan ni ta in en extern person som inte är knuten till verksamheten för att få så ärliga svar som möjligt.
  • Hjälps åt! Dialogen kan ske i båda riktningarna, eftersom ni är en intressent för andra.