Tillväxtverket

Tillväxtverkets arbete för turism och besöksnäring

Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Näringen är sysselsättningsintensiv, och när utländska besökare kommer till Sverige genereras viktiga exportintäkter. Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner.

På Tillväxtverket arbetar vi för en hållbar turism och besöksnäring med internationellt konkurrenskraftiga företag som vill, kan och vågar. Det gör vi genom att fokusera på:

  • Kunskap med grund i statistik och analys så att beslutsfattare och företag kan agera och investera på bästa sätt.
  • Strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, koordinering, innovativa lösningar och kunskapsöverföring.
  • Hållbara och konkurrenskraftiga företag med insatser för stärkt affärsmässighet och innovationskraft.
  • Hållbara destinationer med produkter och tjänster som är attraktiva för besökare och internationellt konkurrenskraftiga.

Samverkan och samordning

Att utveckla en hållbar besöksnäring berör många samhällssektorer och politikområden. Både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det bygger i grunden på fungerande samverkan mellan bland annat offentliga, privata och ideella aktörer. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ansvara för samordning och samverkan inom turism. Det gör vi på olika sätt och vår strävan är att etablera tydliga strukturer för olika typer av samarbeten. Tillväxtverkets främsta samarbetsparter är näringslivets organisationer, myndigheter, regioner och kommuner, destinationsorganisationer och vissa internationella arenor, bland annat det nordiska samarbetet och OECD:s turismkommitté.

Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

Ett exempel på samverkan är Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring, ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Genom en ökad samordning och kunskapsöverföring mellan aktörerna skapas bättre förutsättningar för en hållbar besöksnäring.

Läs om Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

Hållbar turism och besöksnäring

Arbetet för en hållbar turism och besöksnäring är del av den stora omställning som krävs för att vårt användande av jordens resurser inte ska äventyra dagens och kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Tillväxtverket har under de senaste tio åren bidragit till en mer hållbar turism och besöksnäring genom att stötta förnyelse och innovation kopplat till affärsmodeller, produkter, besöksmåls- och destinationsutveckling. En annan viktig del av vårt arbete är att ta fram fakta, statistik och dela kunskap.

Med start den 23 september 2021 anordnar Tillväxtverket och Visit Sweden seminarieserien Destination Sverige – tillsammans ökar vi takten för en hållbar turism där vi diskuterar hållbarhet utifrån olika infallsvinklar.

Ta del av seminarieserien och annan kunskap inom hållbar turism

Hållbarhetsguiden

Regeringsuppdrag för en hållbar besöksnäring

Mot bakgrund av coronapandemins påverkan på turism och besöksnäring har Tillväxtverket fått ett regeringsuppdrag som inkluderar tre delar.

1. Förbättrad statistik, analys och kunskap
2. Stärkt förändringsförmåga och omställning i besöksnäringsföretag samt främjande av ekoturism​
3. Hållbar produkt- och platsutveckling inklusive möten och evenemang​.

Läs mer om vårt arbete med regeringsuppdraget