Tillväxtverket

Västerbotten

Västerbotten Experience

Västerbotten Experience är en samlande punkt för Västerbottens privata och offentliga aktörers arbete för en hållbar utveckling av besöksnäringen. Genom samverkan under ett gemensamt begrepp och grundprinciper underlättas de gemensamma satsningar som görs.

Två män som står och fiskar i sjö.

Foto: Västerbotten Experience

Region Västerbotten Turism var tidigt ute med att initiera hållbarhetsarbetet inom besöksnäringen. De har sedan 2015 arbetat med Global Sustainable Tourism Council (GSTC) som metod för att hjälpa regionens besöksnäringsföretag med deras hållbarhetsarbete. Utifrån detta har de utvecklat och skapat konceptet Västerbotten Experience och på så sätt lyckats kraftsamla besöksnäringen och skapa en samstämmighet kring hållbarhetsfrågor.

Genom att låta Västerbotten Experience grundprinciper genomsyra strategier och satsningar arbetar alla i en gemensam förståelse och riktning för en långsiktigt hållbar näring och livskraftiga samhällen. Med start under 2021 har Västerbotten Experience även blivit ett kommunicerbart begrepp utåt med en webbplats och sociala medier. Fokus i denna externt riktade kommunikation är på företagens hållbarhetsarbete och hur de omsätter hållbarhetsprinciperna i sin operationella verksamhet.

Sprider verktyg och kunskap

Utgångspunkten för Västerbotten Experience är att erbjuda verktyg för att utveckla långsiktigt hållbara verksamheter. Hållbarhet omfattar inom Västerbotten Experience alltifrån miljöhänsyn till omsorg om företagaren själv. Den verksamhetsgenomgång Västerbotten Experience-metodiken inleds med hjälper verksamheten att identifiera förbättringspotential. Utifrån detta erbjuds kunskapsbaserade verktyg som ger möjlighet att stärka sin verksamhets företagsidé, identifiera målgrupper och få vägvisning till hur deras erbjudande kan kommuniceras till marknaden.

De verksamheter som deltar i Västerbotten Experience blir förebilder inom miljöhänsyn, klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande. Nätverket med Västerbotten Experience-företag utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka hela besöksnäringen. Ett antal workshops, webbinarier, nätverksträffar och erfarenhetsutbyten har genomförts sedan starten.

En vägvisare för besökare

Västerbotten Experience är inte bara ett regionalt program för att utveckla en hållbar besöksnäring i Västerbottens län, utan även en vägvisare för besökare till att hitta till företag som arbetar med hållbarhet och som erbjuder västerbottniska kultur- och naturupplevelser.

I och med pandemin har många företag haft tid och möjlighet att öka sina kunskaper om hållbarhet, vilket också efterfrågas alltmer under senare år. Genom aktivt arbete i Västerbotten Experience har företagen kunnat öka sin attraktivitet och konkurrenskraft.