Tillväxtverket

Stipendiernas nytta

Stipendierna har sedan 1996 bidragit till att 110 turismforsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts.

Här följer några synpunkter från stipendiater kring vad stipendiet betytt för dem:

Stipendiat år 2008

"Post-doc stipendierna har gett mig möjligheten att på ett oberoende sätt studera turistnäringen för att vidareutveckla teorier om turism. Stipendierna har också skapat incitament för andra aktörer i näringen att finansiera och delta i forskningsprojekt med förhoppningen att resultaten ska kunna appliceras i aktörers operativa verksamhet. Stipendierna har dessutom gett mig möjligheten att presentera forskningsresultat för politiker, näringslivsföreträdare och media."

Sanja Vujicic, Ek.Dr/PhD, Experience Consulting.

Stipendiat år 2007

"The contribution of the Foundation/Stiftelsen to my PhD research and studies has been critically important, particularly for allowing investigation of innovative topics, for which close cooperation between academia and the tourism private sector is crucial.

Stiftelsens support allows young researchers to explore new ways of thinking about competitiveness and sustainable tourism development."

Camelia Tepelus, doktorand, IIIEE, Lunds Universitet.

Stipendiat år 2006

"Som doktorand är möjligheterna att genomföra forskningsprojekt i enlighet med vad som skulle vara mest önskvärt för doktoranden, inte alltid möjligt på grund av begränsade resurser. Främst handlar det kanske om kostnader för datainsamling eller databearbetning eller storleken på forskningsstudien som inte ryms inom ramen för själva doktorandtjänsten. Med hjälp av stipendiemedel blir detta möjligt.

Det innebär i praktiken att doktoranden kan formulera och designa sitt forskningsprojekt utifrån vad som förväntas generera bäst resultat i form av t ex resultatens giltighet, de frågeställningar som kan inkluderas, och de urval studien kan använda sig av, samt därmed hur projektet bäst kan bidra till tidigare forskning. Forskningsprojektet får därmed förbättrad kvalitet och en chans att generera intresse både i forskarsamhället och i näringslivet."

Maria Lexhagen, doktorand, ETOUR, Mittuniversitetet.

Stipendiat år 2006

"I ett läge när de dittillsvarande anslagen till vårt projekt om turistbroschyernas textuella utveckling hade tagit slut kom stipendiet från Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism som ett glädjande brev på posten - och möjliggjorde att jag nu i lugn och ro kunde slutföra flera viktiga delundersökningar inom projektet utan att alltför mycket distraheras av bland annat undervisningsplikter. Särskilt inspirerande är också att Stiftelsen är specifikt inriktad på turismforskning och att våra resultat därför lättare kan komma att nå dem som borde kunna ha intresse för dem. Ett citat ur en broschyr från Västerbotten 1934 får sammanfatta arbetsåret: "Här uppstiger turistjublet inom våra själar"."

Lena Lötmarker, Fil.dr, Nordiska språk, Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet.