Tillväxtverket

Besöksnäringens arbete

Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Näringen är sysselsättningsintensiv, och när utländska besökare kommer till Sverige genereras viktiga exportintäkter. Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner.

På Tillväxtverket arbetar vi för en hållbar besöksnäring med internationellt konkurrenskraftiga företag som vill, kan och vågar. Det gör vi genom att fokusera på:

  • Kunskap med grund i statistik och analys så att beslutsfattare och företag kan agera och investera på bästa sätt.
  • Strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, koordinering, innovativa lösningar och kunskapsöverföring.
  • Hållbara och konkurrenskraftiga företag med insatser för stärkt affärsmässighet och innovationskraft.
  • Hållbara destinationer med produkter och tjänster som är attraktiva för besökare och internationellt konkurrenskraftiga.

Samverkan och samordning

Att utveckla en hållbar besöksnäring berör många samhällssektorer och politikområden. Både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det bygger i grunden på fungerande samverkan mellan bland annat offentliga, privata och ideella aktörer. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ansvara för samordning och samverkan inom turism. Det gör vi på olika sätt och vår strävan är att etablera tydliga strukturer för olika typer av samarbeten. Tillväxtverkets främsta samarbetsparter är näringslivets organisationer, myndigheter, regioner och kommuner, destinationsorganisationer och vissa internationella arenor, bland annat det nordiska samarbetet och OECD:s turismkommitté.

Besöksnäringens myndighetsgrupp

Ett exempel på samverkan är Besöksnäringens myndighetsgrupp som är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Genom en ökad samordning och kunskapsöverföring mellan aktörerna skapas bättre förutsättningar för en hållbar besöksnäring.
Läs om besöksnäringens myndighetsgrupp

Regeringsuppdrag för en hållbar besöksnäring

Mot bakgrund av coronapandemins påverkan på turism och besöksnäring har Tillväxtverket fått ett regeringsuppdrag som inkluderar tre delar.

1. Förbättrad statistik, analys och kunskap
2. Stärkt förändringsförmåga och omställning i besöksnäringsföretag samt främjande av ekoturism​
3. Hållbar produkt- och platsutveckling inklusive möten och evenemang​.

Läs mer om vårt arbete med regeringsuppdraget