Tillväxtverket

Nio projekt beviljas stöd för att utveckla leder

Tillväxtverket beviljar runt 20 miljoner kronor i stöd till nio projekt som ska utveckla cykel- och vandringsleder i landsbygder.

Nu har Tillväxtverket fattat beslut om nio nya ledprojekt. Detta som ett resultat av den utlysning av investeringsstöd för leder för vandring och mountainbike-cykling som Tillväxtverket genomförde tidigare i år.

Projekten har fått stöd eftersom de bedöms kunna bidra till att långsiktigt stärka besöksnäringen i landsbygder genom att utveckla reseanledningar och skapa helhetslösningar som gynnar vandrings- och cykelturism.

Nedan följer en beskrivning av de projekt som hittills fått beslut om stöd. Fler beslut kommer att fattas och kommuniceras löpande. Tillväxtverket kommer även att genomföra ytterligare en utlysning av stöd till leder under hösten 2022.

Beviljade projekt

Västkuststiftelsen, 2 605 492 kronor

Kvalitetssäkring av vandringsleder i Region Västra Götaland

Syftet med projektet är att inom ramen för det nationella ramverket genomföra kvalitetshöjande insatser och förbättringsåtgärder av fysisk led utifrån säkerhet, tillgänglighet och attraktivitet.

Projektets mål är att prioritera och stärka svaga länkar för att bättre tillgängliggöra natur och kulturarv, samt att skapa förutsättningar för turistiska mervärden.

Projektet omfattar aktiviteter/investeringar på följande leder:

 • Bohusleden – införa nya dass, eldstäder, vindskydd, eldstäder och spänger samt uppmärkning av led.
 • Kuststigen – uppföra eldstäder, vindskydd, spänger samt uppröjning och märkning av ledsträckor.
 • Biosfärleden – uppmärkning av led.
 • Pilgrimsleder - uppföra entréskyltar, alltoa, riktningsgivare, ledmärkning, vindskydd, träbänkar, spänger, informationsskyltar, rastplatsbord samt självstängande grindar.
 • Sjuhäradsleden – uppmärkning av led.

Region Östergötland, 1 060 100 kronor

Led Ut - Ledutveckling Östgötaleden

Projektets syfte är att kvalitetsförstärka en av Sveriges längsta vandringsleder, Östgötaleden, i linje med rekommendationer i nationella ramverket för vandringsleder så att leden kan fortsätta utvecklas som infrastruktur för friluftsliv och naturturism/besöksnäring.

Målet med projektet är att den mer än 150 mil långa Östgötaleden upplevs som en enhetlig, attraktiv, säker och trygg vandringsled att nyttja för boende och besökare.

Projektet omfattar följande aktiviteter/investeringar:

 • Vägvisningsskyltar till start-, slut- och delmål, besöksintressanta objekt, service, boendeanläggningar, faciliteter, rastplatser m.m.
 • Översiktskartor och information om led, etapp, service, boendeanläggningar och faciliteter till entréer och startpunkter.
 • Enhetliga skylthållare till etappkartorna och annan viktig platsspecifik information vid startplatser och entréer.

Hultsfreds kommun, 952 387 kronor

Utveckling av MTB-leder i Dackestupet, Virserum

Syftet med projektet är att komplettera och stärka upp anläggningen med ytterligare en typ av mountainbike-led som lockar en stor och bred målgrupp. Denna typ av led har saknats i området. Visionen är att få till en hållbar året runt-anläggning med hög kvalitet som kan bli exportmogen. Med sin unika fallhöjd för Kalmar län blir den ett viktigt besöksmål för regionen.

Målen med projektet:

 • Att åstadkomma ett brett utbud av leder som passar en större cykelmålgrupp.
 • Höjd kvalitet på anläggningen.
 • Ökad tillgänglighet för besökare.
 • Bidragit till att öka attraktionen till det regionala nätverket Biking South East.

Projektet består av att bygga 2200 meter flow trail (cykelled), 1200 meter grusad transportled och utveckla anläggningens service i form av cykeltvätt.

Lofsdalsfjällens turistnäring ek. förening, 1 800 000 kronor

Romboleden genom Lofsdalen - ett steg för en långsiktig förstärkning av besöksnäringen och företagande i landsbygden

Projektet syftar till att återskapa Romboleden i sin helhet, där organisationer och destinationer arbetar tillsammans för att välkomna tusentals besökare och öka tillväxten hos företag på landsbygden.

Målet med projektet är att rusta upp Romboleden längs den sträckningen som går genom Lofsdalen för att lägga grunden till investering av resterande ledsträckning. Dessutom att skapa en signaturled som gör det möjligt för både cykel och vandring. Signaturleden kommer bli ett eget varumärke och bidra till att marknadsföra Lofsdalen och hela Jämtland Härjedalen både nationellt och internationellt.

Projektet består av upprustningen av pilgrimsleden Romboleden. Upprustningen kommer längs långa sträckor innebära röjning och skyltning för vandring längs den gamla pilgrimsleden.

En sträckning på 4 km kommer innebära en grävd led för mountainbike-cykling och vandring som är tillgänglighetsanpassad för att passa alla. Den leden skapas för att bli sitt eget varumärke och på så sätt bidra till att marknadsföra Romboleden och hela destination Lofsdalen med ytterligare ett utflyktsmål på fjället. Därigenom lyfts hela Jämtland Härjedalen som upplevelsebaserad turistdestination både nationellt och internationellt.

Biosfärområde Bleking Arkipelag, 4 575 375 kronor

Sammanlänkande broar på ARK56 – vandra i Blekinge Arkipelag

Syftet med projektet är att vidareutveckla Blekinge Arkipelag som hållbar utomhusdestination 365 dagar om året genom att skapa en längre, bättre och mer upplevelserik vandring i befintliga lednätverket ARK56. En längre sammanhängande kustnära vandringsled saknas för att attrahera friluftsutövare och naturturister som har bra vandring som reseanledning. En längre vandringsled i närområdet är viktigt för att ytterligare utveckla destinationens produktutbud.

Mål med projektet är bland annat att öka antalet besökare, stärka attraktionskraften för ARK56 och skapa förutsättningar för nya produkter.

Projektet består av att uppföra två längre hängbroar, där bron över Kohagesundet med sina planerade circa 240 meter dessutom skulle bli Sveriges och troligtvis även Skandinaviens längsta gångbro. Dessa broar sammanlänkar Allböleleden och Kohageleden. Broförbindelsen och den längre vandringsetappen kommer att möta krav och förväntningar från vandrarmålgruppen.

Nora kommun, 2 822 000 kronor

Kottaberget flowtrails

Syftet med projektet är att skapa ett nytt cykelområde på Kottaberget i Nora kommun som bidrar till destinationsutvecklingen i länet. Det så kallade flow trail-området kommer vara unikt och primär besöksanledning för ett större område vilket skapar underlag för besöksnäringsföretag och arbetstillfällen under stor del av året.

Mål med projektet:

 • Bidra till destinationsutvecklingen genom att skapa ett centrum för cykling i Bergslagen där cykellederna är den primära besöksanledningen.
 • Kottaberget ska bli ett attraktivt friluftsområde som erbjuder aktiviteter för hela familjen, även för den som inte vill eller kan cykla.
 • Hitta ett långsiktigt arbetssätt och ledsträckningar för både vandring och cykel som gör att en stor naturturismsatsning fungerar ihop med ett fågelskyddsområde och där båda satsningarna gynnar varandra.
 • Utveckla nya metoder för att samköra en naturturismsatsning med ett aktivt skogsbruk som bidrar till lönsammare satsningar för både markägare och anläggare.

Inom projektet byggs 7 flow trails (cykelleder), samt del av infrastruktur som parkering, väg och grusplan. I projektet ingår också att skapa en vandringsled till toppen av berget.

Region Halland, 2 843 823 kronor

Utveckling och upprustning av Hallandsleden

Syftet med projektet är att rusta upp Hallandsleden och att anlägga en vandringsled längs kusten, vilket är en viktig pusselbit i att stärka den halländska besöksnäringen och Hallands attraktivitet. Vandring är en stadigt växande fritidsaktivitet året runt och ett allt viktigare marknadssegment både nationellt och internationellt.

Målet med projektet är att både den nya kustnära delen och "gamla” Hallandsleden, med anslutande leder är uppmärkta enligt det nationella ramverket för vandring. Halland har då cirka 85 mil kvalitetssäkrad vandringsled att erbjuda invånare och besökare. Det ska bidra till ett ökat resande till Halland utanför högsäsong och till fler internationella besökare. Det ska också bidra till en ökad attraktivitet för Halland och kommunerna i regionen samt en ökad folkhälsa.

Projektet består av röjning, upprustning och uppmärkning av den befintliga Hallandsleden enligt riktlinjerna för det framtagna nationella ramverket för vandringsleder. Projektet inkluderar också färdigställande (röjning, spångning, uppmärkning enligt nationella ramverket för vandringsleder) av en vandringsled genom hela Halland längs den halländska kusten.

Länsstyrelsen i Skåne Län, 1 295 800 kronor

Hållbara och säkrare leder i Kullahalvön

Syftet med projektet är att möjliggöra hållbarare turistflöden samt bevara Kullahalvöns naturvärde och kulturarv. Samtidigt tillgängliggörs Kullahalvöns hela utbud av vandring och mountainbike-leder till en bredare målgrupp.

Projektets mål är att bidra till att Kullahalvön blir en hållbar helårsdestination med ett innovativt och sammankopplat ledsystem, som stärker den turistiska utvecklingen av hela Kullahalvön utifrån kedjan resa-bo-äta-göra.

Projektet består av fysiska förbättringsåtgärder och utvecklandet av digital infrastruktur. De fysiska åtgärderna avser märkning av led, stolpar, spångar, skyltställ och vägvisare på vandringsled om circa 55 km och mountainbike-led om circa 12 km.

Den digitala infrastrukturen avser att ta fram och integrera applösningar med ledernas fysiska miljö. Detta kommer ske med hjälp av storytelling och gamification genom QR-kod på ledbrickor.

AB Destination Småland, 2 521 731 kronor

Södra Småland som en del av den sydsvenska vandringsdestinationen

Syftet med projektet är att ansluta södra Småland till den sydsvenska vandringsdestinationen genom att bygga ut serviceinfrastrukturen både fysiskt och digitalt. I projektet implementerar Destinationen Småland och berörda kommuner långsiktiga och strategiskt sammanhängande investeringar inom tre utvalda vandringsleder. Syftet är att skapa en ledinfrastruktur som bidrar till södra Sveriges attraktivitet som vandringsdestination. Satsningen binder samman strategiskt viktiga vandringsleder inom Kronobergs län med Nationalparken Åsnen och grannlän som Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Mål med projektet:

 • Bidra till områdets attraktivitet och locka besökare som är intresserade av friluftslivet och hållbar naturturism.
 • Skapa förutsättningar för landsbygdsföretagande och utökning av tjänster på landsbygden.

Projektet består av att tre av region Kronobergs vandringsleder ska uppgraderas enligt nationella ramverket med märkning samt faciliteter. Dessutom ska ett digitalt verktyg för regionens vandringsleder skapas enligt samma plattform som omliggande regioner.

Mer information om stödet

Tillväxtverket ger under åren 2021–2024 stöd för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Stödet är inriktat mot besöksmål inom natur- och kulturturism, med särskilt fokus på utveckling av leder för vandring och mountainbike-cykling.

Här kan du läsa mer om stödet för att utveckla infrastruktur för rekreation och turism i landsbygder

Kontakt

E-post: turisminfrastruktur@tillvaxtverket.se

Antionio Tolj
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kicki Juopperi
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Karl Frykholm
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se