Tillväxtverket

Förbättrad kompetens­försörjning och affärsutveckling i besöksnäringen

Tillväxtverket beviljar totalt 10 miljoner kronor till åtta projekt som på olika sätt ska stärka företagens förmåga att arbeta systematiskt, långsiktigt och strategiskt med sin kompetensförsörjning och utveckling av produkter och tjänster.

Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att under 2022 göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och hållbara utveckling.

Studier visar att bristen på rätt kompetens är ett stort hinder för företag i besöksnäringen. Det är prioriterat att öka kunskapen kring metoder och verktyg för kompetensförsörjning, för att få mindre företag att inse nyttan med att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning kopplat till företagets affär. Företag i besöksnäringen behöver därtill hjälp med att ställa om till nya marknader och kundgrupper, inte minst utifrån de ändrade resmönster och beteenden som pandemin fört med sig.

Projekten pågår från april 2022 till februari 2023.

Beviljade projekt

Nytt Yrkesbevis i svensk Naturturism (NYN), Naturturismens yrkesnämnd, 807 200 kr

Projektet syftar till att öka professionalismen inom naturturismbranschen genom att använda Certifierad naturguide som ett verktyg för långsiktigt kvalitetsarbete hos företag i branschen. Under projektet kommer ett stort fokus ligga på att göra Certifierad naturguide känt samt att fördjupa förankringen och professionalismen i branschen vilket Naturturismens yrkesnämnd kommer att vara en viktig del av.

Projektets målgrupper är huvudsakligen företag, från enmansföretag eller företag med några få anställda till större företag och koncerner som kan välja att certifiera sin personal eller använda certifieringen som ett kriterium vid rekrytering av medarbetare. Ett antal företag ska under projektet ha genomfört kompetensutveckling av sin personal med fokus på guidning/ upplevelse/värdskap. Samt att fördjupat förståelsen för att en branschstandard ger ökad möjlighet för försäljning och kvalitetssäkring. Samarbete med skolor ska även genomföras.

Detta gynnar såväl enskilda guider och näringsidkare som destinationer då besöksmål marknadsförs inom och utom landet när man på ett enkelt sätt kan visa att de guider gästen möter är utbildade och, neutralt, kvalitetsbedömda. Projektet fyller där med en värdefull funktion i arbetet med att professionalisera naturturismbranschen som är en stor och viktig del av besöksnäringen.

Kontakt

anders.johansson@naturturismforetagen.se

Hållbar kompetensförsörjning för besöksnäringen, STUA, 799 043 kr

STUA (Sörmlands turismutveckling AB) vill stärka besöksnäringens konkurrenskraft genom att öka företagens förmåga att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.

Projektets mål är att etablera ett hållbart branschforum för besöksnäringen i Sörmland, som arbetar med strategisk kompetensförsörjning för industrins branscher. Projektet ska genom branschforumet sätta grunden för en arbetsmodell för hur industrin på lång sikt, gemensamt med utbildningsanordnare, rekryterare, offentliga parter ska arbeta för en ökad attraktion och förändrad attityd.

Projektet ska på kort sikt leda till ökad kunskap ökad kunskap kring metoder för hur de enskilt som företagare, och gemensamt, kan höja turismindustrins attraktionskraft, visa på karriärsvägar och lokala förebilder samt företag i näringen. En stor potential genom projektet är att både locka nya målgrupper till turismindusturin, där idag underrepresenterade grupper finns med. Vilket både gynnar företag, besökare och boende.

På sikt bidrar projektet till att rusta turismindustrin för hållbar tillväxt och för att kunna fortsätta vara en industri som är en integrations- och inkluderande motor i samhället. Stärkt konkurrenskraft i företagen som jobbar aktivt med utveckling av sitt företagande och strategiskt arbete ökar tillväxtmöjligheter och lönsamhet. Genom ett aktivt arbete med strategisk kompetensförsörjning och ett nätverk för det leder projektet till både ökad mångfald, attraktions- och konkurrenskraft för turismindustrin.

Kontakt

marcus.forss@regionsormland.se och pernilla@stua.se 

HoL – Produktlabb, Heart of Lapland ekonomisk förening, 1 008 022 kr

Projektet ska etablera ett produktlabb för utveckling av nya turistiska produkter. Genom att kombinera metoder för affärsutveckling och produktutveckling inom besöksnäringen stöttar labbet företagen i att ta fram nya hållbara och ekonomiskt robusta produkter.

Genom laboratoriet får deltagarna både tillgång till kunskap om och verktyg för affärsutveckling, produktutveckling och prissättning, för att kunna göra en relevant kalkyl för sin planerade produkt. Under en säsongsrelaterad testperiod får de sedan möjlighet att tillsammans med testpiloter lansera och laborera med sina produkter. Testpiloterna utgörs bl.a. av elever från områdets turistiska utbildningar, som senare kan komma att bli en viktig personalresurs för näringen. Deltagarna får även verktyg för att beräkna produkternas klimatavtryck och hjälp att hitta möjliga sätt att reducera det. Med hjälp av rådgivare och testpiloter utvärderas och analyseras produkter och affärsplan efter laborationen för att eventuellt justeras och vässas ytterligare. Avslutningsvis får deltagarna förståelse för olika finansiella verktyg att nyttja för fortsatt produktutveckling, samt tillgång till nätverk med möjliga samarbetspartners.

Tillsammans med partners inom kapitaltillförsel och kompetensförsörjning följer projektets rådgivare deltagarna hela vägen från A till Ö vid lanseringen av en ny produkt, där affärsplanen utgör den röda tråden för förloppet. Målet är att öka kapaciteten för besöksnäringen i området med både fler producenter, längre samt nya säsonger. Men också att de olika främjandeaktörernas tjänster ska nyttjas på ett för företagen effektivt och sammanhållet sätt.

Kontakt

jessica@heartoflapland.com

Utveckla kompetens och hållbara produkter inom besöksnäringen i Stockholm Archipelago, Visit Stockholm AB, 1 492 000 kr

Visit Stockholm vill med projektet "Utveckla kompetens och produkter i turism och besöksnäringen" fokusera på hållbar affärs- och produktutveckling för besöksnäringsföretag i Stockholms skärgård. Genom att analysera tidigare insatser kring sampaketering, digital bokning och konvertering till affär från marknadsföring ska projektet fokusera på naturturismföretagen. Det finns ett behov av att utveckla affärsmodeller för sampaketering av naturaktivitet, transport, bo, äta och kultur.

Affärsmodellen ska ta hänsyn till hållbarhet utifrån de tre aspekterna, marknaden/kundgruppers efterfrågan, digital bokningsbarhet och hur processen ser ut för att sampaketera. Det inkluderar även det konceptuella som skapar en sälj- och köpkraft hos kunden. Projektet har valt att affärs- och produktutveckla för ett intressesegment som följer sitt intresse istället för att följa demografi och ålder; som benämns naturtriben. Reseanledningen för naturtriben är naturupplevelser/ aktiviteter och där är naturturismföretagen viktiga aktörer. Därför ska projektet fokusera på den affärsmässiga kompetensen genom att gemensamt arbeta med affärsmodeller där hela kedjan ingår. Även bokningssystem, researrangörer och koncept.

Kontakt

marie.ostblom@stockholm.se

Hållbara upplevelser i och mellan Siljan Geopark och Världsarvet Falun, Visit Dalarna AB, 1 612 208 kr

Syftet med projektet är ökad samverkan mellan geopark och världsarv och entreprenörer relaterade till dessa för att nyttja varandras styrkor och ta sig an liknande utmaningar på ett mer kraftfullt sätt. Detta för att skapa värden ur fler dimensioner och skapa nya versioner av attraktiva besöksanledningar till regionen.

I dagsläget saknas ett bra kunskapsmaterial som kan användas av entreprenörer och aktörer som utgångspunkt och underlag för produktutveckling och marknadskommunikation.

För att underlätta för företagen att kommunicera sina erbjudanden av upplevelser kopplat till geoparken och/eller världsarvet kommer projektet att ta fram ett kunskapsmaterial som kan spridas till entreprenörer och aktörer. Materialet kan även användas av elever och studenter och av aktörer i civil- och lokalsamhället.

Projektet vill erbjuda besöksnäringsföretag, som är intresserade av att utveckla produkt till de målgrupper som tagits fram i de tidigare genomförda projekten, att dra nytta av resultatet av interpretationsplanen och varumärkesarbetet. Det handlar om att hjälpa företagen att utveckla produkter med ett lärande innehåll som efterfrågas i allt högre grad enligt aktuella trendanalyser.

Som en del av produktutvecklingen kommer vi att genomföra kunskapsresor för de deltagande företagen. Att benchmarka med andra områden och anläggningar ger mycket aha-upplevelse och bidrar till utvecklingsmognad. Kunskapsresor som verktyg ger snabb effekt hos företagen.

Siljan Geopark och Världarvet Falun täcker ett stort geografiskt område. Det gör det svårt för besökare att få översikt över de platser som kan vara intressanta inför ett besök. Gästen behöver ökad kunskap för att öka sin förståelse för helheten och dess komplexitet.

Genom att skapa ett digitalt besökscentrum som samlar informationen om utvalda siter (besöksmål) i geoparken respektive världarvet blir det lätt för besökare att få förståelse för vad som kan upplevas.

Ett virtuellt besökscentrum som paketeras i appen Visit Dalarna Travelguide gör informationen tillgänglig för de som planerar sitt besök men även de som är på besök i geoparken och/eller världsarvet.

Kontakt

lotta.magnusson@visitdalarna.se

Digitala touring routes steg 2, Swedish Lapland Visitors Board ekonomisk förening, 1 504 939 kr

Projektet vill fortsätta utveckla konceptet digitala touring routes / resrutter, framför allt genom praktisk produktutveckling tillsammans med nya och befintliga natur- och ekoturismföretag inom destinationen Swedish Laplands 16 medlemskommuner.

Satsningen på att utveckla en digital infrastruktur för resrutter riktade till bilburna resenärer svarar tydligt mot ett antal aktuella resetrender. Å ena sidan gäller det pandeminrelaterade sådana (säkerhetsaspekter avseende smittorisker) och nu påspädda även av rådande krigssituation / krigshot (trygga samhällen, risker avseende reseinfrastruktur). En annan tydlig trend är resandes allt större intresse för lokalsamhällena, dess livsstilar, potentialer och kulturella särprägel. Med bil kommer man närmare, kan ta sig enklare fram genom landskapet och kan låta infall och signaler i stunden, t ex via tios i en digital touring route, påverka vägvalet (resa med ett syfte, önskan att bli del av en plats, dess befolkning och dess omgivning).

I innevarande projekt har den digitala infrastrukturen framgångsrikt utvecklats och testats mot potentiella resenärer och besökare. Med den digitala infrastrukturen och värdekedjans slutkonsumenter på plats vill projektet nu arbeta vidare med producenterna för att säkra hela värdekedjan. Tillsammans med besöksnäringsföretagen ska projektet genom praktiska workshops stärka den digitala affärsutvecklingen genom ökad kunskap och digital tillgänglighet, utveckla nya hållbara produkter och stimulera lokala initiativ till fler tematiska resrutter baserade på samarbeten med platsens olika aktörer.

Parallellt ska projektet vidareutveckla nya och befintliga digitala resrutter med de nya företag och produkter som tillgängliggör sig i Googles verktyg. Projektet ska även marknadsföra och sprida resrutterna som paketerats och publicerats på www.swedishlapland.com gentemot den bilburna resenären, både inför och under sin resa.

Kontakt

johanna.elenius@swedishlapland.com

Företagskoordinator för hållbar besöksnäring, Region Örebro Län, 1 226 551 kr

Region Örebro län saknar idag inom ordinär verksamhet en resurs för stöd av omställning, paketering, utveckling och samverkan för besöksnäringens företag samt föreningar. Projektet ska långsiktigt bidra till en hållbar tillväxt av besöksnäringen med nya och utvecklade reseanledningar samt en starkare samverkan mellan offentliga aktörer, stödfrämjare och näringslivet. Projektet syftar till att öka företagens/föreningarnas förmåga att utveckla nya upplevelser i länet, enskilt och i samverkan med varandra, utifrån ökad kännedom och kunskap kring resebeteende samt förändrade behov efter pandemin för att mer anpassat utveckla starkare erbjudanden. Projektet fokuserar även på att öka kännedom om länets tillgängliga stödinsatser och stärka förmågan att söka och delta i dess utbud.

Aktiviteter som ska genomföras för att nå upp mot projektets mål och effekter är bland annat samordna kontinuerliga nätverksträffar, skapa forum för produktstärkande insatser, stärka förutsättningarna för systematiskt hållbarhetsarbete, genomföra studieresor för att stärka värdskapet samt främja samverkan och paketering av företag i hela länet. Projektledaren ämnar även att stötta affärsutvecklingen i samband med våra två ledsystem Bergslagsleden och Bergslagen Cycling samt kring platsen Hjälmaren. Projektet är en viktig del av att vara en attraktiv region att besöka, bo och verka i.

Kontakt

jenny.ahlgren@regionorebrolan.se

VX Connect, Region Västerbotten, 1 511 390 kr

Under tidigare programperioder har det analyserats och testats hur produktutveckling och kompetenshöjning för besöksnäringen kan bli effektivare i Västerbotten. Projektet avser nu fortsätta vässa konceptet som kallas Västerbotten Experience för att hjälpa turismföretagen att stärka deras förändrings- och omställningsförmåga samt förmåga till affärs- och produktutveckling för att stärka deras konkurrenskraft och lönsamhet. Fokus ligger på hållbar utveckling av affären och produkten, samt på digital mognad i form av bokningsbarhet och kunskap om kanaler. Projektidén bygger på befintliga utvecklingsprocesser för besöksnäringen i Västerbotten.

Västerbotten Experience Connect:

  • Utveckla mätbarhet inom hållbar besöksnäring för att visa på effekter.
  • Utveckla besöksnäringsföretagens digitala kompetens, exempelvis inom det digitala kundmötet, och med digitala verktyg öka kundupplevelsen samt att styra och följa upp besökare.
  • Utveckla processer för affärs- och produktutveckling till deltagande besöksnäringsföretag så att de kan anpassa sin verksamhet och sina produkter utifrån nya marknader, målgrupper, resmönster och beteenden samt krav på hållbarhet.
  • Utveckla besöksnäringsföretagens affärsmässiga kompetens.
  • Utveckla smarta samarbeten mellan besöksnäringsföretag för att öka deras lönsamhet.
  • Genom produktutveckling hitta lönsamma varor och tjänster som riktas mot och ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen.
  • Utveckla besöksnäringsföretagens produktutveckling där affärsmöjligheter tas till vara och stärker företagens omställningsförmåga

Kontakt

annelie.persson@regionvasterbotten.se

Om uppdraget

På uppdrag av regeringen genomför Tillväxtverket insatser under 2022 som främjar besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. Den här satsningen på Kompetens och produkter är en av flera insatser inom områdena kunskapsutveckling, företagens produkt- och affärsutveckling samt hållbar platsutveckling.

75 miljoner för omställning av turism och besöksnäring

Kontakt

Lisa Spathon, projektledare turism och besöksnäring
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 26

Anna Manhem-Laurin, projektledare kompetensförsörjning i turism och besöksnäring
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 03