Tillväxtverket

Tretton nya projekt ska främja hållbar platsutveckling

Tretton projekt beviljas runt 19 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling inklusive världsarv och biosfärområden.

Tillväxtverket har i uppdrag av regeringen att främja en hållbar platsutveckling i hela landet i syfte att skapa attraktiva miljöer för besökare, boende, företag och investeringar. Inom ramen för uppdraget har Tillväxtverket genomfört en riktad utlysning till aktörer som redan idag har en bred samverkan på plats och som därför har potential att arbeta långsiktigt och strukturerat med platsutveckling även efter projekttidens slut.

Tretton olika projekt har genomförts fram till april 2022 inom ramen för utlysningen Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang.

Särskild satsning på världsarv och biosfärområden

Tillväxtverket gör en särskild satsning på världsarv och biosfärområden som ska utveckla besöksmål som är intressanta både nationellt och internationellt samt har potential att öka den lokala attraktionskraften.

Under 2021 finansierade Tillväxtverket arbetat med att ta fram en metod för att utveckla världsarv och andra kulturmiljöer - Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer. Tillväxtverket vill ge ett antal världsarv och biosfärområden i Sverige möjligheten att testa handboken för att utveckla hållbara platser.

Beviljade projekt från tidigare satsning

Stiftelsen Västerviks museum, 1 738 276 kr

Utveckling av en kulturarvsnod för starkare attraktionskraft och fler besökare till destination Västervik.

Västerviks museum fortsätter sitt arbete med att utveckla en kulturarvsnod. Noden samlar kulturhistoriska besöksmål som drivs av geografiskt spridda, mindre organisationer och olika serviceaktörer inom besöksnäringen. För att säkerställa långsiktiga resultat ska aktörerna under projekttiden vidareutveckla och fördjupa det arbete som påbörjats utifrån ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer”.

Projektet testar och anpassar metoden i Handboken så att den kan användas för andra platser där kulturarvsaktörer vill arbeta tillsammans för att utveckla besöksmål. Målet för projektet är att fler aktörer ska inse nyttan med att arbeta för en hållbar platsutveckling samt att projektet ska leda till samarbete och ansvarsfördelning mellan Västerviks kommun, destinationsbolaget Västervik Framåt AB och stiftelsen Västerviks museum.

Kontakt

maria.n@vasterviksmuseum.se

Destination Funäsfjällen AB, 1 094 853 kr

Implementering av lokal markanvändningspolicy och framtagande av triple-helix-baserad affärsmodell för vandringsleder.

Den ökade turismen i området har inneburit påfrestningar som behöver lösas i samverkan mellan platsens aktörer. Funäsfjällens Spår och leder AB genomförde under 2021 en samordnad metodutredning för hållbar led- och platsutveckling. Utredningen resulterade i metoder och arbetssätt för hur platser aktivt kan minimera slitage på leder och naturområden samt minska och förebygga mål- och intressekonflikter på grund av ökad turism.

Destination Funäsfjällen AB tar nu vidare arbetet med att implementera dessa metoder och arbetssätt i området. Under föregående projekt identifierades ett behov av långsiktig finansiering av vandringsleders underhåll. Destination Funäsfjällen AB ska i detta projekt ta fram en ny långsiktig affärsmodell för hur underhåll av vandringsleder kan finansieras. Affärsmodellen ska tas fram i samarbete mellan besöksnäring och ideella föreningar i Funäsfjällen samt med andra platser med liknande förutsättningar samt med forskningsaktörer.

Kontakt

sigge.jungell@funasfjallen.se

Falköpings kommun, 1 527 821 kr

Politikens roll i hållbar platsutveckling kring Hornborgasjön.

Utifrån utmaningar orsakade av högt besökstryck i känslig natur, har Visit Hornborgasjön, det vill säga Falköpings och Skara kommuner samt Next Skövde, arbetat för att destinationsutveckling ska integreras bättre i samhällsplaneringen. I det fortsatta arbetet avser Visit Hornborgasjön att ta fram underlag till en handlingsplan som går på djupet för att samtliga ingående kommuner och turistorganisationer ska förstå vad hållbar platsutveckling innebär. Särskilt fokus kommer att sättas på politikens centrala roll i det förändringsarbete som platsutveckling innebär för exempelvis det kommunala budgetarbetet, uppdrag till tjänstepersonorganisationen och integrering mellan olika policysektorer.

Kontakt

ann-sofie.hjerp@falkoping.se

Umeå kommun, 1 257 493 kr

Besöksnäringens delaktighet och integrering i samhällsplaneringen.

Umeå kommun utvecklade under 2021 en samverkansmodell för hur kommunen ska arbeta med platsutveckling för att främja besöksnäringens och Umeås fortsatta utveckling. Umeå arbetar med caset Ersmarksberget, ett friluftsområde och potentiell multifunktionell utomhusarena för evenemang och idrott. I nästa steg vidareutvecklar de samverkansmodellen genom bland annat checklistor, mallar och en digital användarguide. Projektet kommer också att utveckla en prioriteringsprocess för att identifiera vilka aktiviteter som ger störst värde för invånare och besökare. Umeå kommun ska även fördjupa sitt hållbarhetsarbete genom konkreta och mätbara insatser som ska hjälpa besöksmål och arrangemang att implementera hållbarhetsaspekter.

Kontakt

karin.bjork@umea.se

Sotenäs kommun, 1 454 431 kr

Strategisk implementering och praktiskt genomförande av konceptet ”hållbar kunskapsturism”.

Projektet bygger vidare på ett samverkansprojekt, där fyra kommuner på västkusten tog fram koncept för digitala och fysiska showrooms kopplade till kunskapsturism. Där ska det finnas möjlighet för kommuner och näringslivet att visa upp visa upp pågående hållbara initiativ. Nu ska koncepten testas i kommunen Sotenäs, med utgångspunkt från Sotenäs Symbioscentrum och den marina återvinningscentralen.

Sotenäs symbioscentrum är en mötesplats för företag, akademi, skola och offentlig sektor som arbetar för omställning till en cirkulär ekonomi. Den marina återvinningscentralen är Sveriges första och enda. Den fungerar som en testbädd, där företag utvecklar nya produkter av den insamlade havsplasten. Projektet ska fortsätt arbetet med att utveckla besöksanledningar utifrån redan pågående initiativ för hållbar utveckling. En utvecklad kunskapsturism ska bidra till nya besöksanledningar och förlängda säsonger, vilket stärker platsens attraktion året runt.

Kontakt

louise.staxang-torback@sotenas.se


Världsarv

Stiftelsen Världsarvet Grimeton, 1 688 850 kr

Att bruka utan att förbruka - utveckling av en radiostation till en exportmogen och internationell destination.

Världsarvet Grimeton vill utvecklas till en exportmogen och internationellt känd besöksdestination. Utvecklingsarbetet ska vara hållbart, långsiktigt och strategiskt. Projektet avser därför att med utgångspunkt i ”Handbok för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” arbeta för att skapa ett starkt och hållbart besöksmål. I dagsläget handlar platsens utmaning mycket om att bygga en starkare samverkan med mellan offentliga och privata aktörer. Det långsiktiga målet är att utveckla, bruka och bevara Grimeton Radiostation så att även kommande generationer ska få uppleva platsen.

Kontakt

camilla.lugnet@grimeton.org

Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1 138 350 kr

Engagera lokalsamhället för att skapa ett hållbart världsarv på Höga kusten.

Höga kusten är en viktigt svensk destination med potential att nå ännu fler besökare. Med utgångspunkt i ”Handbok för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” avser projektet att utveckla ett långsiktigt strategiskt samarbete mellan världsarvsförvaltning och besöksnäring. Syftet är att bygga förutsättningar för en hållbar turism.

En gemensam handlingsplan ska ge samsyn och staka ut vägen framåt. Tydligare roller och gemensamma prioriteringar ska leda till en proaktiv och strategisk samverkan mellan Länsstyrelsen och Höga kusten Destinationsutveckling. En särskild kunskapssatsning ska genomföras för att skapa stolthet för världsarvet i lokalsamhället. Detta ska leda till att fler invånare involverar sig i världsarvsarbetet.

Kontakt

patrik.bylund@lansstyrelsen.se

Region Gotland, 1 328 162 kr

Världsarvet Hansestaden Visby – utveckling av kulturarv och besöksnäring tillsammans för hållbar turism.

Projektet ska utveckla en strategi mellan kulturarvsorganisationen och besöksnäringen. Utifrån ”Handbok för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” ska organisationerna ta fram gemensamma mål för att driva på en omställning till hållbar turism. Målet är att hantera en ökad turism i världsarvet på ett optimalt sätt, så att världsarvet fortsätter att kännas genuint och innerstaden levande. Projektet ska fördjupa de befintliga strategier som har tagits fram för destinationen Gotland. Exempel på utmaningar som ska hanteras i strategin är att balansera ökande dags- och veckoturism under sommaren, osäkert geopolitiskt läge samt klimatförändringar och turismens miljöpåverkan.

Kontakt

louise.hoffman-borgo@gotland.se

Biosfärområden

Biosfärområde Östra Vätternbranterna (ideell förening), 1 487 347 kr

Samsyn och samarbete inom biosfärområde Östra Vätternbranterna för en mer sammanhållen destination.

Biosfärområde Östra Vätterbranterna präglas idag av å ena sidan en välutbyggd besöksnäring i Gränna, med högt besökstryck under en kort säsong. Å andra sidan finns mer obesökta landsbygder, med stor potential att utvecklas. Idag finns ett antal aktörer inom besöksnäringen på landsbygderna och i Gränna som inte har något samarbete. Projektet avser att med utgångspunkt i ”Handbok för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” jämna ut olikheterna, skapa samsyn mellan aktörerna och en sammanhållen destination i biosfärområdet. Visionen är att få en hållbar destination med aktörer som stöttar varandra och tillsammans utvecklar nya reseanledningar, med hög kvalitet, året runt.

Kontakt

johan.wallin2@jonkoping.se

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka (ekonomisk förening),
1 953 705 kr

Samverkan för att minimera överbelastning och stärka långsiktig attraktivitet.

Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka omfattar delar av kommunerna Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå. Det är en sträcka på ca 50 mil från fjäll till hav, i land och stad som motsvarar drygt 3 % av Sveriges yta. Längs hela älvdalen bor urfolket samerna och aktiv rennäring bedrivs. Syftet med projektet är att med utgångspunkt i ”Handbok för en hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” skapa långsiktiga lösningar på områdets strukturella och strategiska utmaningar kopplat till hållbar platsutveckling.

Exempel på utmaningar är att människor och djur i norra Sveriges lands- och glesbygder är särskilt utsatta för den globala uppvärmningens konsekvenser samt att ett ökat intresse för klimatfrågor, hälsa och livskvalitet har lett till en ökad efterfrågan på hållbara upplevelser. Ett systematiskt arbete med platsutveckling längs älvdalen ska bidra till att minimera överbelastning och medverka till att stärka platsens långsiktiga attraktivitet.

Kontakt

ann-kristine.vinka@vindelalvenbiosfar.se

Lunds kommun, 1 541 080 kr

Skapa vision, strategi och samverkan för hållbar plats- och destinationsutveckling inom biosfärkandidatområdet Vombsjösänkan.

Lund, Sjöbo och Eslövs kommuner samarbetar för att få Vombsjösänkan utsedd till ett biosfärområde. Platsens natur- och kulturvärden innebär stor potential att utvecklas till ett attraktivt besöksmål. Området ingår i en växande region med högt besöks- och exploateringstryck. I biosfärområdet bor cirka 150 000 invånare. Syftet med projektet är att under kandidaturarbetet lägga grunden för en hållbar plats- och destinationsutveckling av Vombsjösänkans biosfärområde tillsammans med lokala aktörer. Med utgångspunkt i ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” ska projektet ta fram en vision och strategi och en organisation samt engagera lokala aktörer i området.

Kontakt

anna-karin.poussart@lund.se

Biosfärområden och världsarv i samverkan

Ovanåkers kommun, 1 505 581 kr

Strategi och organisation för samverkan mellan världsarvet Hälsingegårdar och biosfärområdet Voxnadalen.

Projektet ska med utgångspunkt i ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer” skapa en strategisk och organisatorisk modell för hållbar platsutveckling som bättre nyttjar synergieffekterna och utvecklar värdena i världsarvet Hälsingegårdar och biosfärområdet Voxnadalen. Idag arbetar organisationerna på var sitt håll med att attrahera besökare, vilket inte är hållbart i längden. Projektet avser även att inkludera unga för att få in andra perspektiv och nytänk. På sikt ska insatserna bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling till nytta för besökare såväl som för platsens lokalbefolkning, näringsliv och övriga lokalsamhälle.

Kontakt

catherine.vennberg@voxnadalen.org

Karlskrona kommun, 1 295 824 kr

Systematisk samverkan för utveckling av hållbar turism och besöksnäring inom Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och biosfärområde Blekinge Arkipelag.

I Blekinge ryms allt från öar, skärgård och spännande utomhusaktiviteter till fascinerande historia, konst och kultur. Området har ett geografiskt gynnsamt läge med närhet till både de baltiska länderna, Polen, Danmark och den europeiska kontinenten. Projektet ska med utgångspunkt i ”Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljö” lägga grunden till en långsiktig och systematisk samverkan mellan världsarvet och biosfärområdet. Syftet är att stärka samarbetet mellan världsarvet och biosfärsområdet för att uppnå ”en hållbar destination”. Efter projektets slut ska det finnas en etablerad samverkan och förståelse kring hållbar platsutveckling i Blekinge. En nulägesanalys ska ligga till grund för en gemensam plan för hållbar turismutveckling. Detta ska ske genom att till exempel ta fram en så kallad code of conduct och skapa starkare nätverk för regionens besöksnäringsföretag.

Kontakt

elena.peverada@karlskrona.se

lisa.carlson@karlskrona.se

Om uppdraget

På uppdrag av regeringen genomför Tillväxtverket insatser under 2022 som främjar besöksnäringens omställning och hållbara utveckling. Den här satsningen på Hållbar platsutveckling är en av flera insatser inom områdena kunskapsutveckling, företagens produkt- och affärsutveckling samt hållbar platsutveckling.

75 miljoner för omställning av turism och besöksnäring

Kontakt

Helena Lindahl, teamsamordnare hållbar plats- och destinationsutveckling
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se