Tillväxtverket

Projekt som hjälper företag att ställa om

Tillväxtverket har beviljat 16 miljoner kronor till 16 projekt som ska stärka affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer.

Den pågående pandemin har haft och har fortsatt stora effekter på turism och besöksnäringen. Efterfrågan i stora delar av näringen har minskat kraftigt, vilket pressar företagen hårt och leder till ett intensivt omställningsarbete i många företag och destinationer. Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under året göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling. Inom ramen för denna satsning har vi nu beviljat 16 projekt runt om i landet. Tillsammans är målet för projekten att nå ut till över 500 företag med affärsutvecklingsinsatser. 

- Gemensamt för dessa projekt är att de ska ge deltagande företag ökad kompetens inom affärs- och produktutveckling. Det är viktigt för att besöksnäringen ska klara omställningen till följd av pandemin. Även utifrån behovet av en hållbar inriktning och ökad digitalisering inom besöksnäringen, säger Linnea Ax, projektledare för satsningen på Tillväxtverket.

Beviljade projekt

Affärs- och produktutveckling av företag på öar i Stockholm Archipelago, Visit Stockholm AB

Projektägare: Visit Stockholm AB
Projektperiod: 2021-03-01 - 2022-04-30
Beviljade medel: 1 850 000 kronor
Total projektbudget: 2 480 800 kronor

Om projektet

Projektet vill stärka destinationen Stockholm Archipelago som en naturturismdestination med vattenlandskapet i centrum. Genom att arbeta med hållbarheten i de lokala arbetsgrupperna sker en läroprocess parallellt med affärs- och produktutvecklingen. Detta görs genom att matcha boende- och konferensföretag på sju öar i Stockholms skärgård med tjänster- och kunskapsföretag för att utveckla hållbara attraktiva naturturismprodukter. Begreppet inkluderar även kultur och gastronomi. Projektet tar hänsyn till den förändrade världen efter pandemin där omställning och kreativitet behövs för att skapa nya hållbara produkter. Kunskapsspridning från projektet till samtliga företag som ingår i Stockholm Archipelago sker genom två workshops under projekttiden. Destinationen Stockholm Archipelago kommer att marknadsföra och kommunicera de produkter som utvecklas genom projektet. Genom projektet får näringen och Stockholm Archipelago bättre kunskap om digitala kanaler som leder till målgruppen naturtriben.

Mål

 • Projektets aktiviteter ska leda till ny kunskap och stärkta förmågor hos företagen och destinationen. På kort sikt kommer projektet att sätta fokus på den nya tiden efter pandemins behov och krav på vad som är attraktiva produkter. Omställningen sker genom att arbeta i tre lokala grupper med en utveckling av hållbara naturprodukter.
 • Destinationen Stockholm Archipelago och besöksnäringsföretagen kommer att lära sig betydligt mer om hållbarhet och digital kunskap om intressesegmentet naturtriben. Genom att konkret utveckla produkter tillsammans kommer destinationen bli bärare av produkterna. Detta kommer att synas redan under 2021 med helt fokus på produkterna 2022.
 • Projektet kommer att undersöka möjligheterna för att skapa en Central Baltic-ansökan tillsammans med Finland, Lettland och Estland 2022. Projektet 2021 kommer att vara en förstudie som utvärderas och metoden kan därefter ligga till grund för en ansökan där en liknande process genomförs tillsammans med de övriga parterna i en eventuell fortsättning. Det finns kontakter med de övriga länderna redan idag.

Kontakt

Marie Östblom, Visit Stockholm AB, marie.ostblom@stockholm.se

Affärsutvecklingsprogram - Naturturism i skyddad natur, Gävle kommun

Projektägare: Gävle kommun
Projektperiod: 2021-03-01 - 2022-04-30
Beviljade medel: 1 394 190 kronor
Total projektbudget: 1 894 190 kronor

Om projektet

Projekt Affärsutvecklingsprogram - Naturturism i skyddad natur är ett offensivt initiativ för nystart och återuppbyggnad som tar fasta på krisen som en möjliggörare för landets naturturism inom skyddad natur. Syftet med projektet är att ge destinationer definierade förutsättningar för att kunna initiera nya som befintliga aktörer att utveckla hållbara produkter med hänsyn till de lagar och förordningar som gäller i skyddad natur. Det finns en kunskapsbrist om både den unika möjligheten att bedriva kommersiell verksamhet i skyddad natur och processen för att starta ny verksamhet alternativt utveckla befintlig verksamhet inom naturturism i skyddad natur. Projektet ska skapa ett Affärsutvecklingsprogram riktat till aktörer som vill verka och har rätt förutsättningar för att verka inom naturturism i skyddad natur.

Mål

 • Antagna aktörer till affärsutvecklingsprogrammet har utvecklat tio kommersiella hållbara och efterfrågade produkter inom naturturism i skyddad natur. Fem av produkterna är i skyddade miljöer och fem är så kallade cross-over-produkter, det vill säga flerdagarsprodukter inklusive boende och transport med aktörer som är helt eller delvis verksamma utanför skyddad natur.
 • Samtliga 10 produkter ska vara digitalt bokningsbara.
 • Projektet förväntas också leda till att det framtagna affärsutvecklingsprogrammet sprids och delas till målgrupper utanför projektets geografiska område Gästrikland.

Kontakt

Johan Tunhult, Gästriklands besöksnäring, johan@gastriklandsbesoksnaring.se

Affärs- och produktutveckling, Helsingborgs kommun

Projektägare: Helsingborgs kommun
Projektperiod: 2021-03-01 - 2022-01-31
Beviljade medel: 403 770 kronor
Total projektbudget: 553 770 kronor

Om projektet

Projektet syftar till att stötta besöksnäringen i den omställning som krävs med tanke på pandemin och nya krav på hållbarhet. Många företag saknar rätt resurser för att inhämta relevant information för att utveckla sin verksamhet. Utifrån detta behov vill vi ge besöksnäringsföretagen relevant kunskap om nya resmönster, marknader, digitalisering och krav på hållbarhet. Projektet verkar som katalysator i hållbarhetsarbetet där destinationen och företagen får möjlighet att tillsammans agera på omvärldsförändringar och möjlighet att utveckla nya, innovativa, kvalitativa och hållbara produkter. Projektet är en arena för nätverkande och underlättar för nya samarbeten och innovationer. Företag kommer att få ta del av aktiviteter såsom föreläsningar, utbildningar, individuell coachning och nätverkande.

Mål

Projektet ska på kort sikt:

 • Underlätta för besöksnäringsföretag i regionen att ta till sig relevant kunskap för att kunna utveckla verksamheten utifrån nya resmönster, marknader, digitalisering och krav på hållbarhet.
 • Besöksnäringsföretag som deltar i projektet ska ha fått konkret kunskap om:
  • Vad just deras företag behöver utveckla för att kunna ställa om utifrån nya förutsättningar.
  • Hur man når ut till olika målgrupper och målgruppens drivkrafter.
  • Hur dagens och framtidens resmönster ser ut.
  • Hur konsumenter ser på hållbar utveckling och vad de vill konsumera.
  • Hur de kan arbeta med digitala kanaler för att nå sin potentiella målgrupp.
 • Besöksnäringsföretagen som deltar i projektet ska ha fått konkreta verktyg för hur små företag kan arbeta med de globala målen.

Kontakt

Fanny Lindblad, Helsingborgs kommun, fanny.lindblad@helsingborg.se

Destination Uddevalla - besöksnäringsföretagens produktutveckling, Destination Uddevalla ideell förening

Projektägare: Destination Uddevalla Ideell förening
Projektperiod: 2021-02-01 - 2022-04-30
Beviljade medel: 473 275 kronor
Total projektbudget: 631 034 kronor

Om projektet

Projektet skapar och utvecklar produktpaketeringar inom naturturism i Uddevalla kommun. Detta genom behovsidentifiering, kompetenshöjning samt attraktiv produktpaketering. Projektet identifierar utmaningar samt skapar förutsättningar för samverkan mellan de offentliga, föreningar och besöksnäringsföretagen för att generera en snabb återstart av besöksnäringen inom naturturism för långsiktig och hållbar utveckling. Prioritet ligger inom cykel-, vandrings- och fisketurism.

Mål

 • Ökad kunskap, samarbete och samverkan mellan projektets aktörer som leder till starkt ökad turism.
 • Skapa en samverkan mellan boendeanläggningarna.
 • Sex boendeanläggningar skapar framgångsrika paketeringar inom minst två av de tre inriktningarna.

Kontakt

Dennis Fredriksson, Destination Uddevalla, dennis@destinationuddevalla.com

Digitala leder/touring routes i Swedish Lapland, Swedish Lapland Visitors Board ekonomisk förening

Projektägare: Swedish Lapland Visitors Board ekonomisk förening
Projektperiod: 2021-03-01 - 2022-04-30
Beviljade medel: 1 470 000 kronor
Total projektbudget: 1 960 000 kronor

Om projektet

Projektet verkar för att skapa ett antal digitala tematiska resrutter i destinationen Swedish Lapland. Resrutterna tillhandahålls i Google Maps med hjälp av bland annat Google Transit och Google My Business. De digitala resrutterna möter både den bilburna natur- och kulturintresserade resenärens och företagens behov och problem. Den bilburna resenären som till stor del använder Google Maps för att upptäcka och planera sina resrutter får en helhetsbild. Genom serverade förslag på tematiska resrutter i ett digitalt verktyg de redan använder och har förtroende för. Resrutter med naturupplevelser, historia, kulturmiljöer, måltidsupplevelser och spektakulära boenden ger förutsättningar för platsen att upplevas och attrahera som resmål. Företagen får ökad synlighet och en kompletterande digital kanal för att tillgängliggöra sina anpassade produkter och upplevelser. Det leder till nya kundgrupper och affärsmöjligheter som skapar förutsättningar för ökad försäljning. I projektet involveras även lokalbefolkningen, som genom det integrerade verktyget Google Local Guide ges möjlighet att i de tematiska resrutterna lyfta fram den lokala bygdens sevärdheter, tips på aktiviteter och smultronställen etc.

Några av målen

Besöksnäringsföretagen:

 • Har stärkt sin digitala närvaro, digitala tillgänglighet och digitala attraktivitet.
 • Har utvecklat och tillgängliggjort nya hållbara och anpassade produkter och upplevelser mot nya gästkategorier, målgrupper och marknader.
 • Har hittat nya samarbetspartners inom destinationen, besöksnäringsföretag, lokalbefolkningen samt Swedish Lapland Visitors Board.

Lokalbefolkningen:

 • Har fått insikter och kunskap om den globala resenärens behov och efterfrågan.
 • Har fått insikter och kunskap om destinationsvarumärket Swedish Laplands vision, varumärkeslöfte, kärnvärden och position.
 • Har fått nya insikter om besöksnäringens bidrag till bygdens välfärd, service och utveckling.

Bilburen resenär:

 • Har genom tillgången till digitala tematiska resrutter serverats nya möjligheter att uppleva destinationen, planera och genomföra en rundresa i Swedish Lapland.
 • Har genom postande av bilder och inlägg via sociala medier inspirerat sina vänner att följa i resenärens spår och även de göra en rundresa i destinationen.

Kontakt

Johanna Elenius, Swedish Lapland Visitors Board, johanna.elenius@swedishlapland.com

Mer information

Digital touring routes - Swedish Lapland Visitors Boards webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitaliserad affärsutveckling i Destination Sundsvall, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Projektägare: Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Projektperiod: 2021-04-01 - 2022-04-30
Beviljade medel: 904 044 kronor
Total projektbudget: 1 205 781 kronor

Om projektet

Coronapandemin har accelererat behovet av digitalisering inom besöksnäringen. Branschföretagen uttrycker ett starkt behov av stöd i sin utveckling och det finns hög potential för utvecklad affärsnytta i relation till digitalisering. Aktiviteter kommer att genomföras för att utifrån individuell behovskartläggning stötta företagen hands on i att utveckla sin digitala närvaro. Uppföljning och fortsatta insatser fördjupar insikt om och förmåga till digital affärsutveckling som en del av verksamhetsutvecklingen och en verktygslåda tas fram för företagens dagliga arbete med digital närvaro och affärsutveckling.

Mål

 • Företagen kommer ha fördjupat sina kunskaper och insikter kring digitalisering och dess möjligheter till affärsnytta. Företagens produkter och tjänster kommer ha anpassats utifrån nya marknader, målgrupper, resmönster och beteenden samt krav på hållbarhet. Vilket även stärkt deras relation med befintliga målgrupper och därmed stärkt deras konkurrenskraft.
 • Destinationens samlade turistiska utbud kommer synliggöras för att marknadsföras och säljas på mål- och marknadsanpassade plattformar. Företagens förmåga till digitalt kundmöte genererar fler besökare. Medverkande företag har en kvalitativ digital närvaro på för dem relevanta plattformar som identifierats genom projektet.

Kontakt

Hans Holmgren, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, hans.holmgren@sundsvall.se

Digitalisering och rådgivning för snabb återhämtning i besöksnäringen, Sörmlands turismutveckling AB

Projektägare: Sörmlands turismutveckling AB
Projektperiod: 2021-03-01 - 2022-04-30
Beviljade medel: 744 256 kronor
Total projektbudget: 994 256 kronor

Om projektet

Det övergripande målet med projektet är att genom att strategiskt arbeta med rådgivning stärka besöksnäringens förmåga till en hållbar omställning. Nya produkter ska tas fram anpassade för nya marknader, målgrupper och resmönster. Långsiktigt ska projektet bidra till en ökad konkurrenskraft för länets företagare och en ökad samverkan inom besöksnäringen. Projektets aktiviteter kretsar kring att stötta företagen i deras omställningsarbete.

Delmål

 • Genom nätverksarbete har nya smarta samarbeten mellan företag utvecklats och resulterat i minst åtta nya produkter eller upplevelser.
 • Det mognadsindex som Stua arbetat fram ska under projektet testas i rådgivningen, men även utvecklas med ett hållbarhetsindex.
 • Minst 25 företag har fått rådgivning i sitt omställningsarbete med avseende på produkt- och affärsutveckling mot nya kundgrupper och marknader.
 • Då projektet är kort och svårt att mäta med indikatorer som omsättning, ska deltagande företag indexeras under projektets början och slut. Indexeringen ska visa att minst två av tre har haft en positiv utveckling.
 • Projektet ska ha arbetat med att hitta minst ett samarbete med en bransch som inte är traditionell besöksnäring.
 • Utveckla och beskriva arbetssätt och metoder, som ska kunna användas vidare inom ramen för ordinarie insatser. Dessutom ska resultatet, och arbetet med arbetsmodellen, kunna spridas vidare.

Kontakt

Henrik Steberg, Sörmlands turismutveckling AB, henrik@stua.se

Experimentell raketutveckling kring Mid Sweden 365-området, MidSweden365 AB

Projektägare: MidSweden365 AB
Projektperiod: 2021-03-15 - 2022-03-14
Beviljade medel: 1 004 224 kronor
Total projektbudget: 1 338 966 kronor

Om projektet

Gällö är en by i Bräcke kommun, Jämtlands län med drygt 700 invånare som länge präglats av avbefolkning och svag besöksnäring. För att vända utvecklingen gjorde kommunen 2017 en vågad investering i den unika anläggningen Mid Sweden 365 - en skidtunnel som byggts i ett tidigare outnyttjat bergrum samt ett omkringliggande attraktivt naturområde.

Projektet avser att demonstrera hur ett ettårsprojekt kan skapa raketutveckling av reseanledningar. Framförallt inom ett småskaligt destinationsområde i spåren av coronapandemin. Projektet syftar samtidigt till att lära från och samtidigt bidra till kunskapsutveckling inom icke-traditionell destinationsutveckling (med alternativa aktörer och kluster istället för kommuner och destinationsbolag). En modell som kan vara den lösning som fungerar bättre för områden i glesbygd och kommuner med svag besöksnäring.

Projektmål

 • Att besöksnäringen omkring Gällöbygden genom den experimentella raketmodellen har stärkts med nya reseanledningar och smart destinationssamarbete.

Några delmål

 • Minst 20 företag och entreprenörer ska ha involverats i projektet genom coachning, processutveckling och workshops.
 • Minst 10 entreprenörer med utvecklingsidéer för området har tack vare individuell coachning och processutveckling fått inspiration och djupare kompetens kring innovativ produktutveckling. Inklusive hållbarhetsaspekter samt kompetensutveckling kring metodik för snabb validering mot marknad.
 • Ett genomfört produktutvecklingsinternat tillsammans med tio företag.
 • Minst 15 nya produkter har utvecklats och validerats i området (upplevelser inom platsens starka områden: utomhusaktiviteter, mat- och dryck och event). Samtliga produkter utvecklas utifrån hållbarhetsperspektiv med stöd av verktyget Värdeguide för en inkluderande upplevelse, en handbok framtagen av Jämtland Härjedalen Turism, samt de globala hållbarhetsmålen.
 • Minst fem nyetableringar eller nyföretagare av besöksnäringsinriktade verksamheter i området.

Kontakt

Lina Lif, Mid Sweden 365 AB, lina.s.lif@gmail.com

Företagskoordinator för hållbar besöksnäring, Region Örebro län

Projektägare: Region Örebro Län
Projektperiod: 2021-02-15 - 2022-04-30
Beviljade medel: 1 196 916 kronor
Total projektbudget: 1 595 888 kronor

Om projektet

Projektet ska långsiktigt bidra till ökad tillväxt av besöksnäringen. Med nya och utvecklade reseanledningar samt en starkare samverkan mellan offentliga aktörer, stödfrämjare och näringslivet. Projektet syftar till att öka företagens och föreningarnas förmåga att utveckla nya upplevelser. I länet, enskilt och i samverkan med varandra samt att öka kännedom om länets tillgängliga stödinsatser och stärka förmågan att söka och delta i dess utbud.

Aktiviteter som ska genomföras för att nå upp mot projektets mål och effekter är bland annat:

 • Individuella möten för att kartlägga verksamheternas nuläge och behov av stöd
 • Samordna kontinuerliga nätverksträffar
 • Skapa forum för produktstärkande insatser
 • Främja samverkan och paketering av företag i hela länet
 • Stötta affärsutvecklingen i samband med våra två ledsystem Bergslagsleden och Bergslagen Cycling.

Mål

Att öka företagens och föreningarnas förmåga att utveckla nya upplevelser i länet, enskilt och i samverkan med varandra. Genom starkare sammanhållning och inkludering av länets verksamheter stärker vi jämställdheten utifrån kvinnligt företagande och kulturell bakgrund.

Indikatorer:

 • Minst 10 nya upplevelseprodukter har utvecklats av företag i länet som deltagit i projektets insatser.
 • Minst sex företag i länet har genom projektets insatser sammanförts för gemensam affärs- eller produktutveckling.

Att öka företagens och föreningarnas kännedom om länets tillgängliga stödinsatser och stärka förmågan att söka och delta i dess utbud. Genom ökad medvetenhet stärker vi mindre prioriterade grupper som mikroföretag samt kvinnliga företagare.

Indikatorer:

 • Minst 50 stycken företag har deltagit i projektets insatser.
 • Minst 20 företag har tagit del av rådgivning i form av Timbanken, Almi eller externa konsulter som Hållbarhet och Digitalisering.
 • Öka kännedomen av företagsstöd och omställningscheckar med minst 6 nya ansökningar.

Kontakt

Jenny Ahlgren, Region Örebro län, jenny.ahlgren@regionorebrolan.se

Mer information

Tillsammans skapar vi fler besöksanledningar - Region Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Heart of the Digital Story, Heart Of Lapland Ekonomisk Förening

Projektägare: Heart Of Lapland Ekonomisk Förening
Projektperiod: 2021-03-15 - 2022-04-29
Beviljade medel: 633 135 kronor
Total projektbudget: 844 134 kronor

Om projektet

Projektets syfte är att utbilda besöksnäringsbolagen till att utveckla sin skicklighet och kunskap. Både för att nå mer effektiva resultat av annonsering och marknadsföring och för att kunna hitta sitt unika berättande på sociala medier. Utbildningsinsatser kommer genomföras gällande konstnärligt skapande, digital strategi, tekniskt utförande samt administrativ eller statistisk uppföljning. Vi söker sammanfattningsvis projektstöd som bidrar till att utveckla besöksnäringsföretagens digitala kompetens. Det ger utveckling inom det digitala kundmötet och till digitala verktyg för ökad kundupplevelse, för att styra och följa upp besökare. Utbildningsinsatserna kommer indirekt leda till besöksnäringsföretagens produktutveckling och möjligheter att kunna ställa om till smarta samarbeten mellan besöksnäringsföretag för att öka deras lönsamhet.

Mål

 • Besöksnäringsföretagen ska uppleva att det arbete som de lägger på kommunikation på sociala medier kanaler ger konkreta resultat i ett tidigt skede.
  • Företagen ska utöka antalet följare, få större genomslagskraft, kunna nå ut till riktade målgrupper med riktade erbjudanden.
  • Företagen ska kunna avläsa statistik och kunna dra slutsatser kring varför vissa kampanjer lyckas och andra inte för att kunna anpassa och utveckla innehåll och anslag.
 • Företagen ska hitta samarbetsmöjligheter med andra inom besöksnäringen för att gemensamt hitta starkare och mer effektiva kommunikationsmöjligheter.
  • Företagen ska hitta samarbetsmöjligheter med företag inom kreativa näringar och utveckla sin beställarkompetens inom marknadsföring- och kommunikation för sociala medier.
 • Företagen ska kunna stärka samverkan inom destinationen mellan olika besöksnäringsföretag samt mellan besöksnäringsföretag och offentliga besöksnäringsaktörer.

Kontakt

Jessica Wennberg, Heart of Lapland, jessica@heartoflapland.com

Konkret hållbarhetsmodell, Båstad Turism och Näringsliv Ekonomisk förening

Projektägare: Båstad Turism och Näringsliv Ekonomisk förening
Projektperiod: 2021-03-01 - 2022-04-30
Beviljade medel: 647 922 kronor
Total projektbudget: 863 896 kronor

Om projektet

Projektet ska möjliggöra för besöksnäringsföretagen att bedriva ett skarpt och konkret hållbarhetsarbete. Syftet är att projektet ska göra hållbarhetsarbete lätt att förstå, något som upplevs roligt istället för komplicerat och att det framöver blir en naturlig del av företagarens vardag.

Mål

 • Öka förståelsen av hållbarhetsarbete på en nivå som alla företagare kan relatera till.
 • Utifrån befintligt material ta fram en lättläst och förståelig handbok med tydliga checklistor i hur man praktiskt kan förbättra sitt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030.
 • Ta fram ett hållbarhetsavtal med ett antal kriterier för hållbart företagande.
 • Uppnå 50 signerade hållbarhetsavtal.
 • Individuell coachning av minst 20 företag har genomförts.
 • Framtagning av nulägesanalys för hela destinationens hållbarhetsarbete och hur det kan förbättras genom tydliga och genomförbara förslag.
 • Förstärkt samverkan i frågan mellan offentliga aktörer och näringslivet.

Kontakt

Annika Borgelin, Båstad Turism och Näringsliv, annika.borgelin@bastad.com

Mer information

Nu gör vi arbetet med hållbarhet okomplicerat och roligt! - Båstad Turism och Näringslivs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya hållbara produktområden i Dalarna, Visit Dalarna AB

Projektägare: Visit Dalarna AB
Projektperiod: 2021-03-01 - 2022-04-30
Beviljade medel: 1 375 000 kronor
Total projektbudget: 1 835 000 kronor

Om projektet

Destinationsbolaget Visit Dalarnas roll är att hjälpa företagen att få de bästa förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet. Genom att hjälpa företagen utveckla nya produkter och att skapa samarbeten dem emellan bidrar vi med att höja affärsmässigheten och lönsamheten. Visit Dalarna har i tidigare projekt tagit fram en modell för både utveckling av produktområden och ett verktyg för systematiskt arbete med produktutveckling av natur- och kulturprodukter för att inte uppfinna hjulet varje gång. Projektet avser att ta fram nya produktområden och skapa nätverk mellan deltagande aktörer enligt den modellen. Med tanke på den korta genomförandetiden tror vi det är rimligt få fram två nya produktområden. Samtidigt kommer vi att testa och finslipa modellen i sig.

Mål

 • Att etablera två olika produktområden med ett flertal entreprenörer och företag kopplade till fiske och golf.
 • Att varje produktområde har följt processen som togs fram inom HPU och att de tagit fram de gemensamma verktygen i form av ramverk, kvalitetssäkring, samverkansavtal, kommunikations kit och en årsklocka med aktiviteter.
 • Att deltagande företag har utvecklat nya produkt och fått den hjälp med sin omställning som de behöver för att överleva coronapandemin.
 • En förhöjd kunskapsnivå hos våra besöksnäringsföretag kring hållbart företagande.
 • 10 procent av de deltagande entreprenörerna ska ha utländsk bakgrund.

Kontakt

Maria Andrén, Visit Dalarna, maria.andren@visitdalarna.se

Västerbotten Experience Accelerator, Region Västerbotten

Projektägare: Region Västerbotten
Projektperiod: 2021-03-01 - 2022-04-30
Beviljade medel: 1 321 648 kronor
Total projektbudget: 1 760 128 kronor

Om projektet

Syftet med projektet är att stärka och professionalisera besöksnäringens företag som drabbats hårt av coronavirusets utbrott och effekterna av det. Projektet vill erbjuda företag hållbara verktyg för omställning eller omstart för ökad lönsamhet. Fokus ligger på hållbar utveckling av affären och produkten, samt på digital mognad i form av bokningsbarhet och kunskap om kanaler.

 • Utvecklingsprojekt för omställning och omstart för besöksnäringen i Västerbotten.
 • Ännu fler företag får hjälp att påbörja sitt hållbarhetsarbete.
 • Hållbar affärsutveckling med fokus på behovsanalys utifrån företagsdiagnosverktyg.
 • Kunskap om behov och beteenden på svensk marknad och närmarknad.
 • Produktutveckling och paketering utifrån en ny omvärld efter pandemin, och med ökade kunskaper om svensk marknad och om digitala försäljningskanaler.

Mål

 • Förväntat resultat är att små och medelstora företag inom besöksnäringen i Västerbotten som har deltagit i projektet har gjort den omställning eller omstart av sin verksamhet som behövs för att anpassa sig till nya förutsättningar. Vidare har företagen med kunskap om hållbarhet och nya marknader utvecklat produkter och paket som kan säljas i digitala kanaler till relevanta målgrupper.
 • Förväntat resultat efter projektet är mer professionella turismföretagare som kan se ekonomiskt resultat av sin medverkan i programmet.

Kontakt

Sirpa Kärki, Region Västerbotten, sirpa.karki@regionvasterbotten.se

Stärka ARK56-företag inom destination Blekinge Arkipelag, Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Projektägare: Biosfärområde Blekinge Arkipelag
Projektperiod: 2021-03-01 - 2022-04-30
Beviljade medel: 956 342 kronor
Total projektbudget: 1 283 935 kronor

Om projektet

2019 lanserades en ny reseanledning i biosfärområdet Blekinge Arkipelag, "ARK56 - länkade kustleder i ett Unesco biosfärområde". Pandemin pressar besöksnäringsföretagen hårt, inte minst de små- och medelstora företagen. Det finns stor potential för företagen att bygga vidare på ARK56 och det företagsnätverk som byggts upp. Utbudet längs ARK56-lederna är inte fullt utvecklat. Det saknas till exempel produkter som knyter ihop lederna och möjliggör en helhetsupplevelse, men också ett förbättrat värdskap och samverkan mellan företag som skulle få besökarna att stanna längre och förlänga säsongen.

Projektaktiviteterna omfattar:

 • Kompetensutveckling inom målgruppen.
 • En utbildningsdag med en handbok för förbättrat värdskap och hållbarhet.
 • Två biosfärevents.
 • Utveckling av nya biosfärpaket.
 • En uppdaterad produktkatalog samt nya "must see points" i mobilapplikationen.

De olika insatserna kommer att främja företagen genom att höja företagens konkurrenskraft, hållbarhets- och målgruppsanpassning samt stärka samarbeten och engagemang i företagsnätverket.

Mål

 • Vidareutveckla värdskapet, ambassadörskap och hållbarhet hos företag.
 • Stärka kännedomen om ARK56, biosfärkänslan och hållbart beteende hos företag.
 • Förbättra utbudet av produkter längs ARK56 och skapa biosfärpaket.

Kontakt

Simone Wenzel, Biosfärområde Blekinge Arkipelag, simone.wenzel@ronneby.se

Mer information

Hållbar besöksnäring - Föreningen Blekinge Arkipelags webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stärkt affärsutveckling i Finnskogen, Visit Värmland ekonomisk förening

Projektägare: Visit Värmland ekonomisk förening
Projektperiod: 2021-03-15 - 2022-03-31
Beviljade medel: 518 943 kronor
Total projektbudget: 695 343 kronor

Om projektet

Visit Värmland har identifierat området Finnskogen och dess aktörer. I form av små- och medelstora företag, finngårdar och hembygdsföreningar som en outnyttjad resurs med ett stort behov av att ställa om mot nya marknadssegment och målgrupper. Aktörerna ska via marknadsstyrd affärs- och produktutveckling genomföra omställningen.

Mål

På kort sikt ska projektets aktiviteter och utbildningar ge den primära målgruppen förutsättningar att kunna ställa om mot en ny marknad. Det ska ske genom att förädla befintliga produkter eller skapa nya, även via samverkan med andra aktörer i området.

 • Aktörer i Finnskogen ska ta fram 20 nya hållbara produkter och minst fem hållbara paket (uppbyggda enligt Bo-Äta-Göra och med mervärden) som kan säljas mot de identifierade målgrupperna inom varje marknadssegment.
 • Målgruppen i projektet ska få kunskap om nuvarande marknadssegment och målgrupper kopplade till dem.
 • Målgruppen ska kunna implementera Visit Värmlands paketmodell för att kunna ta fram produkter riktade till respektive marknadssegment. Även för att öka sina möjligheter att vara affärsmässigt innovativa och flexibla för att möta upp en marknad i förändring.
 • Målgruppen ska kunna initiera produktutveckling, förädling och även paketering med grund i de digitala utbildningsmoment som tillförs under projekttidens gång.
 • Målgruppen ska kunna sätta sin verksamhet i relation till eventuella samverkanspartners i närområdet och via samverkan kunna utveckla mer kompletta produkter eller paket.

Målen efter projekttiden är att öka aktörernas kompetens kring affärs- och produktutveckling så att man på eget initiativ kan skapa nya produkter för att anpassa sig till en föränderlig marknads behov. Utbudet ska byggas på Finnskogens kärnvärden natur och kultur och på sikt bidra till en destination med ett starkt varumärke och en gynnsam utveckling sett till platsens attraktionsvärde.

Kontakt

John Zafaradl, Visit Värmland ekonomisk förening, john.zafaradl@visitvarmland.com

Mer information

Stärkt affärsutveckling Finnskogen (SAF) - Visit Värmlands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stärkt besöksnäring i Biosfären, Nedre Dalälvens intresseförening

Projektägare: Nedre Dalälvens intresseförening
Projektperiod: 2021-03-15 - 2022-04-15
Beviljade medel: 834 000 kronor
Total projektbudget: 1 112 700 kronor

Om projektet

Genom utbildningsinsatser ska projektet stärka konkurrenskraften hos besöksnäringsaktörer i kommunerna Heby, Tierp och Älvkarleby vilka utgör en del av Biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven. Projektet består av utbildningar, föreläsningar, workshops samt enskild rådgivning inom områden så som digitala kanaler, sociala medier, hållbarhet och produktutveckling. Stort fokus ligger på enskild rådgivning utifrån det enskilda företagets behov, i syfte att göra så stor nytta som möjligt på den begränsade tiden vi har att tillgå.

Mål

Några av målen vid projektets slut är att minst 15 företag har:

 • Genomfört grundutbildning inom digitala plattformar och sociala medier för att öka kunskap om vilka möjligheter som finns, vilka plattformar deras företag skall fokusera på utifrån deras målgrupper samt fått hjälp med att optimera för att driva nyttig trafik till sina kanaler.
 • Genomfört grundutbildning inom bild- och filmbank, när och vad ska man uppdatera under hög- respektive lågsäsong, samt känna till hur man kan skapa bra film- och bildmaterial och vid behov få hjälp med film- och bildmaterial.
 • Genomfört en analys och uppföljning av sitt företag med hjälp av enkel handlingsplan eller miljöpolicy som utgår från HPU:s Hållbarhetshandboken - Tips för att jobba mer hållbart i besöksnäringen.
 • Fått en introduktion till en Biosfär-märkning att använda i sitt utvecklingsarbete, marknadsföring och vid gästmottagandet.
 • Ökat sin medvetenhet om säkerhet på nätet, enkla tumregler för spam, kapningslänkar och nätfiske, samt erfarenhetsutbyte med andra kulturbesöksmål hur man kan minska stöld- och inbrottsrisker.
 • Fått hjälp att fylla i fakta- och produktmallar som leder till produktutveckling och färdiga erbjudanden som kan användas till olika digitala kanaler eller bokningsverktyg.

Kontakt

Henrik Thomke, Nedre Dalälvens intresseförening, henrik@nedredalalven.se

Kontakt

Linnea Ax
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6676