Tillväxtverket

13 projekt ska utveckla platser i Sverige

Tillväxtverket har nu fattat beslut om tretton projekt som beviljas runt 18 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang.

Projekten adresserar platsers utmaningar i spåren av coronapandemin och möter behov hos besökare, lokalinvånare, företag och föreningsliv. 

Vi har strävat efter att sätta samman en portfölj av projekt som representerar olika teman, olika delar av landet samt där projekten också ska kunna få utbyte av varandra, säger Pernilla Nordström, utlysningsansvarig på Tillväxtverket.

I den slutliga urvalsprocessen har projektets potential att bidra till nationell metodutveckling varit av stor betydelse liksom att projekten har ett tydligt fokus på platsutveckling och en bred samverkan mellan olika aktörer. Projekten pågår mellan februari 2021 till april 2022.


Följande projekt har beviljats medel

Umeå kommun, 1 218 849 kr. Projektet ska utveckla en metodik för hur man kopplar samman destinationsutveckling med samhällsplanering i olika lokala och regionala planeringsprocesser. Arbetet utgår från ett faktiskt case, området Ersmarksberget. I projektet involveras kommunens olika verksamheter, destinationsbolaget, ideella föreningar och det lokala näringslivet.
Projektet Hållbar platsutveckling Umeå

Funäsdalens Skoterled AB, 2 000 000 kr. Projektet adresserar frågan om överturism i fjällen och problematiken med markägarkonflikter kring spår och leder. En samlad syn på markanvändningen i syfte att åstadkomma en hållbar platsutveckling står i fokus. Utifrån en ny organisation för Funäsfjällens leder ska projektet ta fram metoder för olika preventiva åtgärder, i vilket ingår rutiner för samverkan, markägarkontakter och avtal.

Visit Stockholm AB, 1 000 544 kr. Projektet syftar till att lyfta Stockholm som konkurrenskraftig mötesplats för forskarkonferenser, där värden skapas för akademin såväl som näringslivet och medborgaren. Nya innovativa sätt att stärka kopplingen mellan fysiska akademiska möten och destinationen Stockholm ska utvecklas. Detta för att på sikt locka fler typer av möten, besökare, investeringar och talanger till Stockholm.

Värmdö kommun, 1 256 280 kr. Projektet syftar till att undersöka vilken nytta den planerade nationalparken Nämdöskärgården och kringliggande bebodda öar kan ha av varandra. Utgångspunkten är att en förändring leder ett lokalsamhälle till eftertanke, samtal, samverkan, gemensam planering, beslut och handling. Projektet avser att generera en modern metodik för lokal utveckling där ett besöksnäringsperspektiv är inkluderat. Projektet sker i samarbete med Länsstyrelsen och involverar lokalbefolkning, föreningar och det lokala näringslivet.

Norrköpings kommun, 1 537 000 kr. Bland annat utifrån liveindustrin, kommer projektet att utveckla arbetsmodeller och metoder för hur evenemang kan stärka en plats så att bestående värden skapas, där social hållbarhet och trygghet särskilt lyfts fram. Aktörer inom kultur, idrott och civilsamhälle involveras, liksom näringsliv och fastighetsägare. Projektet ska också ta fram ett verktyg för att mäta värdet av ett evenemang ur ett bredare perspektiv.

Linköpings kommun, 1 145 839 kr. Projektet ska stärka kulturturismen som en självklar besöksanledning till Linköping – ett led i omställningen för att möta målgruppen privatresenärer. Detta ska ske dels genom insatser för lärande och samverkan kring platsutveckling, dels genom arbete kring konkreta frågor som hållbara transporter, tydligare stråk och ett ökat utbud av upplevelser. Olika metoder av platsutveckling ska prövas. Även handel, näringsliv och den kommunala organisationen involveras i projektet.
Linköpings kommuns projekt Kulturkartan

Stiftelsen Västerviks museum, 1 111 858 kr. Genom att utveckla en kulturarvsnod ska projektet ge ett konkret exempel på hur man kan knyta ihop och bygga samverkan mellan mindre besöksmål så att dessa stärker varandra och tillsammans bidrar till utveckling av attraktiva platser och miljöer i hela kommunen. Näringslivsbolaget Västervik Framåt är samverkanspart och många andra kommunala verksamheter kommer att delta, vilket ger erfarenheter för hur turism- och besöksmålsperspektiv kan integreras i olika lokala processer i en mindre kommun.

Sotenäs kommun, 1 009 265 kr. Med konceptet hållbar kunskapsturism ska projektet bidra till att utveckla norra Bohuslän som besöksmål under fler delar av året samt attrahera en bredare grupp av besökare. Genom att koppla ihop besöksnäring med kunskaps- och forskningsaktörer kan nya besöksanledningar skapas och platser stärkas. I projektet deltar Sotenäs Symbioscentrum, Kristinebergs marina forskningsstation, Havets hus, Tjärnö marina laboratorium, Kosterhavets nationalpark och Nordens Ark samt lokala företagare och andra aktörer inom besöksnäring,

Falköpings kommun, 1 014 149 kr. Utifrån området kring Hornborgasjön ska projektet ta fram arbetsmetoder för hur destinationsutveckling kan få en tydligare roll i samhällsplaneringen. Med stora naturvärden och höga besökstryck kommer det också att bidra till att stärka naturturismens förutsättningar. Projektet drivs av kommunerna Falköping, Skara och Skövde i samverkan. Även Länsstyrelsen, Turistrådet Västsverige, med flera aktörer kommer att bidra i utvecklingsarbetet.

Vänersborgs kommun, 2 250 000 kr. Projektet har fokus på problematiken med en stadskärna som töms på verksamheter och åter behöver fyllas med liv. En del är att stärka kopplingen mellan stadskärnan och besöksnoder utanför staden. Med arbetsområden som gestaltning och trafik, trygghet, besöksdrivande verksamheter, lokalproducerad mat, fastighetssamverkan samt aktiviteter, evenemang och kultur riktas insatserna till turister och dagbesökare såväl som boende och verksamma.

Göteborg & Co, 1 513 570 kr. Projektet ska utveckla kunskap och metoder för hållbara hybrida evenemang och möten, där det ingår att koppla hybrida upplevelser till den fysiska platsen, så att dessa både bidrar till och nyttjar destinationens attraktionskraft. Fem platsstärkande koncept ska tas fram som grund för metodutvecklingen. Som en del i en ny samverkansplattform kommer projektet att tillgängliggöra best practice, goda exempel, relevant forskning med mera.

Tomelilla kommun, 1 006 906 kr. Med inriktning på att hantera ett ökat besökstryck i natur- och rekreationsmiljöer kommer projektet att ta fram en metod för en hållbar och processdriven platsutveckling. Utifrån två valda platser engageras markägare, boende, lokala företag och föreningsliv för att tillsammans med Tomelilla och Länsstyrelsen Skåne utveckla samverkan och bygga upp ett långsiktigt arbete för en hållbar platsutveckling. Insatserna ska komma till nytta för såväl besökare som boende, näringsliv och lokalsamhället i övrigt.

Event in Skåne, 2 035 000 kr. Projektet är koncentrerat till handels- och evenemangsområdet Hyllie utanför Malmö och syftar till att ta fram en strategi och verktygslåda för hur platsen åter kan bli ett attraktivt område under de nya förutsättningar som råder på grund av pandemin. I processen för att hantera områdets utmaningar inför en återstart inrättas ett forum för dialog mellan områdets näringsliv, boende och civilsamhälle. En viktig utgångspunkt för arbetet med omstarten är de regionala och lokala hållbarhetsmålen, som i sin tur korrelerar med Agenda 2030.

Bakgrund till satsningen

Tillväxtverket fick i december 2020 regeringens uppdrag att främja hållbar platsutveckling i syfte att skapa attraktiva miljöer för boende, företagare och besökare. Satsningen ska öka kunskapen om hur ett bredare platsutvecklingsperspektiv kan användas för samordnad utveckling för olika målgrupper och hur turism- och besöksnärings­perspektivet kan integreras i olika lokala och regionala processer. I uppdraget ingår även att främja platsers behov av att möten och evenemang utvecklas till gagn för hela besöksnäringen.

Länkar

Platsutveckling skapar attraktiva miljöer – och en hållbar turism och besöksnäring

Så kan platsutveckling leda till en mer hållbar turism och besöksnäring i Sverige

Kontakt

Carin Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 22