Tillväxtverket

Projekt om corona­pandemins effekt på besöksnäringen 

Hus på klippor i skärgård

Tillväxtverket har beviljat åtta projekt för att öka kunskapen om hur turism och besöksnäring har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen. Kunskapen ska snabbt kunna omsättas i affärsmodeller och arbetssätt samt ge konkret lärande i besöksnäringens företag.

Pandemin har slagit hårt mot näringen och det finns ett stort behov av att ställa om och tänka nytt för att möta den förändrade efterfrågan. Kunskapen från projekten ska bidra till att påskynda och göra omställnings- och omstartsarbetet i spåren av coronakrisen så effektivt som möjligt.

Om kunskapsinsatsen

Kunskapsinsatsen syftar till att

  • öka den samlade kunskapen om hur turism och besöksnäring, i nationellt och internationellt perspektiv, kommer att, kan och bör utvecklas i spåren av coronakrisen,
  • öka förståelsen för hur besöksnäringen kan komma tillbaka till, och därefter öka och förbättra, den storlek och konkurrenskraft som näringen hade före krisen, och göra det på ett sätt som är långsiktigt ekonomisk, miljömässigt och socialt hållbart, samt att
  • utveckla kunskap som omgående kan omsättas i omställning av affärsmodeller och arbetssätt samt konkret lärande i besöksnäringens företag.

Om projekten

Åtta projekt har valts ut genom utlysningen Turism och besöksnäring – kunskapsutveckling under och efter coronapandemin. Projekten pågår 1-2 år och avslutas senast december 2022. Alla projekt ska finnas tillgängliga för att delta i erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning under hela tvåårsperioden.

Inriktningen för kunskapsprojekten är trendanalys, statistik och indikatorer, förutsättningar för evenemang samt förutsättningar för affärs- och destinationsutveckling.

Beviljade projekt:

Ö- och skärgårdsturism under pandemin, Södertörns Högskola

Ö- och skärgårdsturism under pandemin, Södertörns Högskola, 414 000 kronor

Projektet undersöker de utmaningar som ö- och skärgårdsföretag inom besöksnäring påverkats av före och under pandemin, samt identifierar möjligheter och lösningar som kan främja ett långsiktigt hållbart företagande. Projektets frågor är: Vilka utmaningar har besöksnäringen och besöksnäringsföretag påverkats av under pandemin? Vilka lösningar kan bidra till en långsiktigt hållbar socioekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid för besöksnäringen på öar och i skärgårdar?

Projektet har ett företagsperspektiv och belyser socioekonomiska och miljömässiga aspekter som påverkar företagen direkt och indirekt. Analysen omfattar även turisternas syn på företagens produkt- och tjänsteutbud före och under pandemin. Tillsammans kommer resultatet att bidra med ny kunskap som beslutsfattare, myndigheter och företagare kan använda för att fatta välgrundade framtidsbeslut och stärka företagens möjligheter att fatta informerade beslut om sina affärsmodeller och utbud.

Kontakt
Paulina Rytkönen, projektledare
Tel: 08-608 41 09, e-post: paulina.rytkonen@sh.se

Mer information
Projektets slutrapport: Ö- och skärgårdsturism under pandemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framtidens evenemangsturism – konsumenters drivkrafter och behov i pandemins spår, Upplevelseinstitutet i Sverige

Framtidens evenemangsturism – konsumenters drivkrafter och behov i pandemins spår, Upplevelseinstitutet i Sverige AB, 375 000 kronor

Projektet ska genom både kvalitativa (djupintervjuer) och kvantitativa studier (webbundersökning) hjälpa evenemangsaktörer att få insikter och kunskaper om besökares och deltagares drivkrafter till att i framtiden vilja delta, besöka och konsumera idrottens, kulturens och nöjesindustrins olika evenemang. I kris- och förändringstider som vi nu går igenom ser vi att efterfrågan och behovet att tillföra nya insikter och utvecklad kunskap är särskilt stor. Vi behöver utveckla förståelsen för hur vi nu och i framtiden ska göra evenemangsaktörerna attraktiva i ett besökarperspektiv och att tillfredsställa gästens nya önskemål och behov.

Kontakt
Frans Fransson, projektledare
Tel: 070-914 41 87, e-post: frans@uiis.se

Mer information
Upplevelseinstitutets rapporter om framtidens evenemangsturism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Coronapandemins effekter på resande, på kort och lång sikt, Annordia

Coronapandemins effekter på resande, på kort och lång sikt, Annordia AB, 439 000 kronor

Projektet syftar till att utreda och bedöma effekterna av resandet på både kort och lång sikt. Detta görs genom att undersöka utveckling i resetrender innan och under coronapandemin och analysera och beskriva resandet för olika grupper av resenärer innan coronapandemin och vilka trender som var tydliga. Målet är att denna kunskap ska bli ett värdefullt verktyg för företag i turistnäringen så att de ska kunna se över sin långsiktiga planering, sin affärsplan, tjänsteutveckling, sin marknadsföring med mera. Kunskapen kommer också att vara betydelsefull för organisationer och offentliga aktörer med intresse i turistnäringen.

Kontakt
Fredrik Utheim, projektledare
Tel: 076-312 19 57, e-post: fredrik.utheim@annordia.com

Mer information
Annordias månadsrapporter Travel Recovery Tracker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framtidens hållbara besöksnäring, Uminova Expression

Framtidens hållbara besöksnäring, Uminova Expression AB, 750 000 kronor

Projektet ska utveckla och sprida kunskap samt implementera processer för affärsutveckling och nya affärsmodeller i spåren av coronapandemin. Den primära målgruppen är företag inom besöksnäring- och upplevelsenäringar med inslag av handel. Projektet avser att skapa förutsättningar för företagen att stå bättre rustade i den accelererande och utmanande branschomvandling som just nu omgärdar dem.

Testarenan för projektet är ett acceleratorprogram, Future Retail Lab, vid Uminova Expression som utvecklats och drivits under två års tid.

Kontakt
Annakarin Nyberg, projektledare
Tel: 070-667 94 43, e-post: annakarin.nyberg@expressionumea.se

Mer information
Uminova Expression - Framtidens hållbara besöksnäring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Travel Signs, Kairos Future

Travel Signs, Kairos Future, 929 000 kronor

Viktigt för besöksnäringens överlevnad är förutsättningarna för att kunna planera. Att så tidigt som möjligt förstå när resandet tar fart respektive bromsas. Syftet med det här projektet är primärt att snabbt förse näringen med tidiga indikatorer på utvecklingen på de viktigaste närmarknaderna: Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Holland när det gäller 1, reserestriktioner 2, motivation, och 3, förmåga att resa. Det kommer att ske genom kontinuerlig omvärldsbevakning av medieflöde och AI-stödd (artificiell intelligens) analys av ostrukturerade textmängder med mycket brus.

Kontakt
Johanna Danielsson, projektledare
Tel: 070 39 245 37, e-post: johanna.danielsson@kairosfuture.com

Mer information
Kairos Future - Travel Signs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resilient destinationsutveckling i spåren av Covid-19, Lunds Universitet

Resilient destinationsutveckling i spåren av Covid-19, Lunds Universitet, 632 000 kronor

Vilka är de viktigaste typerna av utmaningar förknippade med förändringar i reseflöden i svenska destinationer? Hur har destinationer i städer och landsbygd påverkats av dessa utmaningar? Vilka lösningar och framgångsrika metoder har utvecklats för att hantera dessa utmaningar? Projektet söker både teoretisk och praktisk kunskap med det långsiktiga målet att utveckla destinationers resiliens till oförutsägbara förändringar och kriser i framtiden och utveckla hållbara strategier som möjliggör omstart när efterfrågan i turismsektorn ökar.

Samarbetspartner i projektet är Swedish Network of Destination Management Organisations (SNDMO). Nätverket bildades 2016 och består av svenska destinationsorganisationer med hemvist i större kommuner eller kommungrupperingar som enats kring en destination.

Kontakt
Maria Månsson, projektledare
Tel: 042-35 65 47, e-post: maria.mansson@isk.lu.se

Mer information
Resilient destinationsutveckling i spåren av Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Climate change and sustainable tourism in the new normal – learning from covid pandemic, Högskolan Dalarna

Climate change and sustainable tourism in the new normal – learning from covid pandemic, Högskolan Dalarna, 778 000 kronor

Målet med projektet är att samla in, utforska och utveckla den kunskap (initiativ, aktiviteter, affärsmodeller, produkter och så vidare) utvecklade under pandemin bland turismföretag, som också kan bli hållbara innovationer för att hantera klimatkrisen och hållbarhetsutmaningar. Projektet ska:

- dokumentera existerande kunskap om COVID-19 åtgärder hos turismföretag

- möjliggöra för företag att samverka, samarbeta och utveckla ny kunskap för att möta framtida hållbarhetsutmaningar i det ”nya normala”.

- sprida denna kunskap bland turismindustrin i Sverige och internationellt.

- utveckla metodologier för destinationer att samskapa kunskap med hjälp av dialogiska och disruptiva metoder.

Projektet kommer att fokusera på två destinationer, Gotland och Dalarna, som representerar två olika typer av destinationer och som båda har utvecklat flera initiativ för att hantera pandemin.

Kontakt
Ioanna Farsari, projektledare
Tel: 023-77 85 61, e-post: ifa@du.se

Mer information
Ta del av filmer och slutrapport från projektet på Högskolan Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utveckla och implementera indikatorer för uppföljning av coronaeffekter inom turism och besöksnäring, Tyréns

Utveckla och implementera indikatorer för uppföljning av coronaeffekter inom turism och besöksnäring, Tyréns i samverkan med Oxford Research AB, 760 000 kronor

Projektet ska genom att studera och analysera särskilt framtagen statistik bidra till att påskynda och göra omställnings- och omstartsarbetet så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Projektet fokuserar på att förstå vad som har fungerat och skulle kunna fungera i framtiden, i olika delar av näringen och på olika geografiska platser med olika förutsättningar. Detta givet att de får fram historik och ny statistik för näringen och kan tolka det de ser med hjälp av kvalitativa metoder. På kort sikt ska förståelsen öka för vad som har hänt under coronapandemin inom olika sektorer och geografier av näringen som kan lägga ett fokus och en inriktning för insatser framåt. På längre sikt möjliggör det en uppföljning genom utvalda indikatorer som fångar återgången till en gynnsam utveckling inom besöksnäringen.

Kontakt
Mats Svensson, projektledare
Tel: 070-561 75 92, e-post: mats.svensson2@tyrens.se

Kontakt

Linnea Ax
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se