Tillväxtverket

Inspel till strategi för turism och besöksnäringen

Regeringen ska ta fram en nationell strategi för Turism och besöksnäringen. Här kan du läsa våra tankar kring hur vi tillsammans kan lyfta besöksnäringen i Sverige.

Många faktorer pekar på en fortsatt positiv utveckling för svensk turism och besöksnäring. Men det finns även en rad utmaningar som visar på ett stort behov av nationell samordning och en nationell strategi såsom:

 • digitaliseringens utmaningar
 • ökade krav på hållbara lösningar
 • kompetensförsörjning
 • att koordinera offentliga stöd.

Utmaningarna spänner över många områden och innebär att en nationell strategi för hållbar turism och besöksnäring måste vara relevant för alla aktörer som utgör och omger besöksnäringen. Vi anser att regeringens ambition bör vara att bidra till en helhet som utöver de statliga myndigheterna också inkluderar näringslivet, regioner, kommuner och deras invånare, den ideella sektorn, utbildningssystemet och akademin.

Bredare synsätt

Tillväxtverket ser en potential i att ta steget från att arbeta med turistdestinationen i snäv bemärkelse till ett bredare synsätt där synergier med platsutveckling tas tillvara bättre. Målet är att samordna offentliga resurser och främjarnas insatser för att skapa attraktiva miljöer för medborgare, företag och besökare. Samtidigt behöver vi tydliggöra vilka kompetenser och processer som är specifika för att utveckla turism så att dessa inte tappas bort.

Tillväxtverket ser behov av insatser inom fyra områden där vi ser att vi kan bidra inom de tre översta:

 • Strukturella förutsättningar
 • Företagens konkurrenskraft
 • Kunskapsutveckling
 • Marknadsföring och evenemang

Inom ramen för dessa områden föreslår vi nio insatser:

 • En stärkt roll att samordna – Tillväxtverket föreslår att regeringen ger oss ett stärkt och tydligt uppdrag att samordna en hållbar utveckling av turism och besöksnäringen. Vi vill även ha i uppdrag att samordna och genomföra den nationella strategin för hållbar turism och besöksnäring.
 • Tydligare uppdrag till myndigheter och statliga bolag – Vi föreslår att regeringen ger myndigheter och statliga bolag i Besöksnäringens myndighetsgrupp, samt även Boverket och Almi, uppdrag enligt regleringsbrev eller genom ägarstyrning att delta i myndighetssamordning för att utveckla hållbar turism och besöksnäring.
 • Stärkt kunskapsutveckling inom hållbar turism – Vi föreslår att regeringen ger Tillväxtverket ett tydligt uppdrag och resurser för att leda och utveckla kunskapsområdet hållbar turism.
 • Utveckla destinationer med system- och specialistperspektiv – Tillväxtverket föreslår att regeringen ger oss nedan uppdrag.
  - Att göra en fördjupad analys av destinationsutveckling i form av en testbädd. Resultatet ska tydligt visa vad som är nödvändiga specialistfunktioner inom turism och destinationsutveckling, respektive vilka funktioner som ingår i ett bredare system för främjande och utveckling.
  - Att identifiera metod och indikatorer för att mäta och visa på geografiska och platsberoende skillnader mellan regioner och destinationer i Sverige vad det gäller förutsättningar för destinationsutveckling och turism.
  - Att utreda sambanden mellan en destinations säsongsberoende, boendekapacitet och konkurrenskraft.
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling – Tillväxtverket föreslår att vi ges förutsättningar att återkommande göra analyser av besöksnäringens kompetensbehov. Vi vill även ha uppdrag och resurser för att göra insatser som stärker företagens arbete med sin strategiska kompetensförsörjning.
 • Förenkling för företag –Tillväxtverket föreslår att regeringen ger oss uppdrag och resurser att bredda och fördjupa arbetet inom ramen för Serverat till att omfatta fler kommuner och fler delar av besöksnäringen. I nästa steg bör vi få uppdrag och resurser för att inkludera besöksnäringen i ett större förenklingsarbete utifrån Värdemodellen – ett ekosystem för digitala myndighetskontakter.
 • Affärsutveckling i besöksnäringens företag – Vi föreslår att regeringen ger oss uppdrag och resurser för affärsutveckling i besöksnäringens företag med utgångspunkt i den modell för affärsutveckling och kunskapsstöd som Tillväxtverket utvecklat.
 • Statistik och analys –Tillväxtverket föreslår att regeringen ser över vår instruktion och ger oss uppdrag med mandat och resurser att leda den samlade utvecklingen av statistik för turism. Uppdraget bör även inkludera utveckling av statistik med hjälp av nya datakällor samt statistik inom området hållbarhet och turismens klimat- och miljöpåverkan.
 • Kunskapsutveckling – Vi föreslår att vi får uppdraget att i samverkan med landets regioner utveckla en struktur för kunskapsutveckling och lärande från insatser finansierade via EU:s struktur- och investeringsfonder. Vi vill även få uppdrag att i samarbete med Vinnova vidareutveckla den föreslagna strukturen så att de tematiska arenorna även rymmer utbyte kring frågor om forskning och innovation.

Kontakt

Erika Rosander, utvecklings- och samordningsansvarig Turism och besöksnäring
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 18