Tillväxtverket

Omvärld och trender

Här publicerar vi analyser och trender inom turism och besöksnäringen, både nationella och internationella.


 • Kartläggning av evenemangs­näringen

  Evenemangsnäringen har drabbats hårt under pandemin. För att visa på evenemangens betydelse för samhällsekonomin så har Stockholms Handelskammare gjort en kartläggning av evenemangsnäringen.

 • Hur tänker svenska resenärer om sitt resande?

  Visit Sweden gör löpande under året undersökningar om svenskarnas funderingar kring resandet under pandemin. Frågorna handlar bland annat om resmål, framtidens resande samt resande under pandemin.

 • Resebarometern 2021

  Resebarometern är Sveriges största resvaneundersökning. Frågor ställs om utrikesresor och Sverigeresor samt mäter såväl fritids- som arbetsresor och både dagsresor och längre resor. Nytt för coronaåret är att man också mätt hur vi rest inom landets gränser.

 • Kongress­rapport 2020

  Framtidens möten innebär både utmaningar och möjligheter. I en undersökning gjord av Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) har 71 föreningar/organisationer som arrangerar möten delgett sina tankar kring framtidens mötesplatser.

 • Attrahera besökare - Trendrapport 2021

  Placebrander sprider inspiration och kunskap kring platsutveckling och platsmarknadsföring. Deras Trendrapport 2021 ger tips och inspiration kring hur du lockar besökare till en specifik plats. Rapporten redogör bland annat för hur våra attityder förändras under pandemin och vilka trender som kommer påverka framtidens besökare.

 • Rebuilding tourism for the future: COVID-19 policy responses and recovery

  Utsikterna för turistsektorn är fortfarande mycket osäkra. Coronapandemin (COVID-19) drabbar hårt, och internationell turism förväntas minska med cirka 80 procent år 2020.

 • Visit the future

  Rapporten Visit the future beskriver besöksnäringens utmaningar och möjligheter inför framtiden. Den tecknar också en bild av de globala megatrender som kommer påverka besöksnäringen och samhället i stort.