Tillväxtverket

Svensk forskning om turism och besöksnäring

Det finns ett stort behov av mer forskning om turism och besöksnäring, samtidigt som samarbetet mellan näringslivet, samhället och forskningsvärlden behöver förbättras. Det visar en rapport från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF).

BFUF verkar för att svensk besöksnäring utvecklas med stöd av vetenskaplig forskning och strategiskt utvecklingsarbete. Rapporten Hur går det för oss? Svensk forskning om turism och besöksnäring 2019 grundar sig på BFUF:s jubileumsseminarium där forskare och representanter för näringen medverkade.

  • BFUF ser ett stort behov av forskning som kan stärka företagen i besöksnäringen. Trots det verkar lärosätena ha fått ett ökat intresse för besöksnäringens hållbarhetsutmaningar och betydelse för samhället.
  • Det finns en tydlig inriktning på forskning om hållbarhet. Övriga forskningsområden är samma som tidigare: naturturism, arktisk turism, samisk turism/entreprenörskap, turismens betydelse för landsbygdsutveckling samt evenemang, mat, och gastronomi.
  • Vilka behov av kunskap finns för att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela Sverige? Seminariedeltagarnas förslag på framtida forskning var bland annat hållbarhet ur ett lokalt perspektiv, miljövänligt resande och förslitning av miljöer i samband med turism.
  • De flesta deltagarna anger att det finns ett gap mellan akademi, näringsliv och samhälle. För att forskningsresultat ska vara användbara så behöver forskare förstå näringslivets och samhällets verklighet. Samtidigt finns det höga förväntningar på forskningen och ibland även en bristande förståelse för vad forskningen kan bidra med. Några av förslagen på åtgärder för att få till en bättre samverkan var förbättrad forskningskommunikation, forum för dialog mellan olika aktörer och krav på samverkan i utlysningar.

Länk