Tillväxtverket

Visit the Future

Visit the Future är ett projekt där Svensk Turism i samarbete med Tillväxtverket driver kunskapsutveckling och kunskapsspridning om hur besöksnäringen kan stärka sin konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling i en snabbföränderlig värld. Projektet bidrar till att driva innovation utifrån nya insikter, samt lägger grunden för en ny besöksnäringsstrategi för näringslivet.

Den långsiktiga ambitionen är en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring i Sverige där näringslivet och det offentliga samspelar med tydliga roller och förståelse för varandra, och där utveckling sker genom innovativ, sektors- och branschöverskridande samverkan.

Projektet har två uppgifter:

  1. Omvärldsspaning, utveckling och kunskapsinhämtning genom bland annat think tanks samt spridning av kunskap. Genomförs i samarbete mellan Svensk Turism och Tillväxtverket.
  2. Utveckla en ny strategi för besöksnäringen (näringslivets strategi). Genomförs med stöd av Tillväxtverket.

Projektet beaktar andra relevanta processer och dokument. Dit hör ”Strategi för hållbar besöksnäring 2020” och den statliga besöksnäringsutredningen ”Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” (SOU 2017:95). En grundtes för projektet är att möjligheterna för en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring kan optimeras om näringens och regeringens strategier speglar och kompletterar varandra.

Projektets första fas

Under den första fasen som pågick 2016 - 2017 tog projektet fram och analyserade vilka megatrender och drivkrafter som påverkar besöksnäringens utveckling framåt. Men även det omvända – hur besöksnäringen påverkar samhällsutvecklingen ur olika perspektiv.

En annan del i projektet var att få mer kunskap om hur man kan koppla ihop företag i besöksnäringen med företag i branscher som anses ligga utanför den traditionella besöksnäringen, så att dessa kan dra ömsesidig nytta av varandra. Detta i syfte att skapa en mer innovativ och progressiv utveckling med fler och mer lönsamma företag för tillväxt och nya arbetstillfällen.

Om projektet

  • Projektägare: Svensk Turism
  • Styrgrupp: Svensk Turism, Tillväxtverket, Regionala Nätverket för turism
  • Projektperiod: 2018-02-01 – 2020-09-31 (första fasen pågick 2016-2017)
  • Beviljade medel: 2300 000 kronor
  • Totala projektmedel: 2950 000 kronor

Kontakt

Tord Carnlöf, Svensk destinationsutveckling
e-post: tord.carnlof@svedest.se