Tillväxtverket

Megatrender och turism

När samhällen, organisationer och företag agerar utifrån trender skapas oftast krafter som driver utvecklingen och många gånger konvergeras FoU, teknikutveckling och idéer till lösningsalternativ för att hantera konsekvenserna av de olika trenderna. Nedan beskrivs fem megatrender som förutspås ha avgörande inverkan på världsekonomin och samhället fram till 2030.

Megatrender är stora, sociala, ekonomiska, politiska, miljömässiga eller teknologiska förändringar som sker över lång tid. Oftast över flera decennier. De inverkar olika på olika samhällen och samhällssektorer, skapar processer och aktiviteter som driver förändring hos regeringar, organisationer och företag.

Megatrend 1 - Globaliseringens fotspår

Globaliserings fotspår fokuserar på en ny världsordning som syftar till en ombalansering av makten till Asien. Stora delar av Asien kännetecknas av ung befolkning, hög tillväxt i tillverkningsindustrin där många länder successivt växlar över från produktionsländer till konsumentländer. Detta leder i sin tur till att nya resmönster utvecklas med resor till och från Asien. Det internationella resandet ökar ännu mer!

Megatrend 2 - Urbaniseringen fortgår

Urbaniseringen skapar behov av nya hållbara lösningar för såväl infrastruktur, transportlösningar till utveckling av smarta städer. För besöksnäringen innebär det att teknikutvecklingen inom information och kommunikation kan användas inom mer eller mindre samtliga destinationer. Digitala kartor, övervakning och till exempel talteknologi eller chip-implantat i människokroppen skapar mer bekväma och säkrare vistelser.

Megatrend 3 - Klimatförändringar

Klimatförändringar och brist på resurser är kanske den megatrend som skapat flest subtrender och starkast engagemang och drivkraft globalt. Utvecklingsbehovet är påtagligt. Behovet av nya energilösningar och nya transportlösningar men även innovativa lösningar för vattenförsörjning och framtida förändrade vattennivåer är stora utmaningar. Såväl nu som i framtiden är behovet att lösa problemet med bristen på den globala livsmedelsförsörjningen och fattigdomen avgörande. I ett sådant perspektiv måste brister på naturresurser säkerställas. Energiförsörjningen blir i fokus även här.

Megatrend 4 - Demografins skiften

Det demografiska skiftet leder till flera subtrender som till exempel längre liv och bättre hälsa, immigration, global befolkningstillväxt, urbana och suburbana levnadssätt. För besöksnäringen skapar trenden om längre liv och bättre hälsa utvecklingspotential för "medicinturism" och "spaturism" medan den allmänna befolkningstillväxten genererar mer resande i sig. Speciellt intressanta är nya marknader som ställer om från produktions- till konsumtionssamhällen.

Megatrend 5 - Tekniska genombrott

Tekniska genombrott och konvergens. Innovationstakten och den tekniska utvecklingen har tagit oanade kliv framåt de senaste åren. Det gäller informationsteknologin men även inom FoUs områden som atomlära, det mänskliga nervsystemet och genteknologi. Inom informationsteknologin görs ständigt nya tekniska genombrott som snabbt finner kommersiella vägar. För besöksnäringen har mobiltelefonen blivit oundviklig och transformerats till att vara "fjärrkontrollen till den digitaliserade världen".

Framtidsstudien Visit the future

För en mer djupgående beskrivning och bedömning hur dessa trender bedöms inverka och skapa drivkrafter på samhället och besöksnäringen läs rapporten som är framtagen inom ramen för projektet Visit the future.

Läs mer om megatrender i framtidsstudien Visit the future Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Visit the future

Visit the Future är ett nu avslutat projekt där Svensk Turism i samarbete med Tillväxtverket drev kunskapsutveckling och kunskapsspridning om hur besöksnäringen kan stärka sin konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling i en snabbföränderlig värld. 
Läs om projektet

Läs "Plattform 2030 - underlag till svensk turismindustris strategiska utveckling" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.