Tillväxtverket
Två personer cyklar i naturen

Vandrings- och cykelturism på landsbygden

Det finns en stor potential i att utveckla besöksnäringen på landsbygderna. Det skapar nya jobb och ger lokalbefolkningen möjlighet att bo kvar. Att satsa på ledutveckling är att ge entreprenörer inom naturturism nya möjligheter. 12 projekt inom vandrings- och cykelturism fick stöd för att utveckla leder på landsbygden.

Projekten finansierades inom ramen för Tillväxtverkets landsbygdsuppdrag.

Nedan tolv projekt fick finansiering med sammanlagt 10 miljoner kronor för insatser under 2020 och början av 2021.    

Ramverk för vandringsledsutveckling - Tourism in Skåne

Projektägare: Tourism in Skåne
Projektparter: Tourism in Skåne, Visit Dalarna
Projektperiod: 2019-12-01 - 2020-10-31
Beviljade medel: 2 550 000 kronor
Total projektbudget: 3 187 000 kronor

Syfte:
Utveckla gemensamma standards och ett nationellt ramverk för att ge det breda utbudet av vandringsturism- och pilgrimsleder i hela Sverige en högre tillgänglighet både för nationella och internationella besökare. ​

Övergripande mål:
Projektet ska ta fram en kvalitetsstandard för vandringsturismleder med ett gemensamt sätt att kategorisera leder utifrån typ av led, svårighetsgrad, exportmognad och tillgänglighet. Det ska även tas fram en samarbetsmodell för vandringsleder i Sverige.

Målet är att öka andelen internationella gästnätter i Sverige och därmed öka omsättningen och sysselsättningen hos besöksnäringens företag. Detta ska på sikt också bidra till att Sverige förstärker sin position som ledande naturturismdestination i världen.​

Huvudsakliga insatser:
I det nationella ramverk som projektet ska bygga upp kommer fokus att ligga på gemensam gradering, kategorisering, digitalisering och beskrivning av ledens beskaffenhet gentemot besökaren. Arbetet ska också leda till förslag på ledhuvudmannaskap som går att implementera i hela landet liksom hur lösningar kring långsiktig finansiering kan utvecklas.

Kontakt: Ulf Backéus, Visit Dalarna, ulf.backeus@visitdalarna.se

Nationell ramverk för vandringsleder - Tourism in Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny modell för ledinfrastruktur - Bengtsfors kommun

Projektägare: Bengtsfors kommun
Projektperiod: 2019-12-02 - 2020-09-30
Beviljade medel: 426 000 kronor
Total projektbudget: 620 700 kronor

Om projektet:
Projektet ska undersöka förutsättningarna för och skapa ett pilot/utvärderingsområde för ett i Sverige nytt och dynamiskt sätt att utveckla turistisk ledinfrastruktur. Systemet är applicerbart på både cykel- och vandringsleder. Piloten ska undersöka om detta system kan fungera som ett lokalt och flexibelt verktyg/system för lokal ledutveckling. Det ska även utredas om det kan utvecklas till ett helt digitalt system där fysiska skyltar inte är nödvändiga.

Mål:
Projektet ska bidra till en ökad kompetens hos målgruppen samt ge insikt om hur en framtida ledburen turism på ett nytt, dynamiskt och kostnadseffektivt sätt kan skapas, utvecklas och förvaltas. Målet är även att ta fram ett nytt, kostnadseffektivt alternativ till traditionell skyltning av ledburen turism.

Kontakt: Crister Blüme, Bengtsfors kommun, crister.blume@bengtsfors.se

Hallandsåsen, från råvara till hållbar MTB destination - Båstad Turism och Näringsliv

Projektägare: Båstad Turism och Näringsliv
Projektperiod: 2019-12-16 - 2020-10-16
Beviljade medel: 610 500 kronor
Total projektbudget: 763 000 kronor

Om projektet:
Projektet ska:
- Inventera leder & områden för mountainbike
- Ta fram arbetsplaner & markägartillstånd
- Projektera för bikepoints
- Genomföra stigbyggarskola
- Engagera näringsliv och föreningsliv
- Skapa nya nätverk & kompetenshöjning​

Mål:

 • Ökad kunskap och samsyn hos företag, föreningar och invånare om vad som krävs för att lyckas
 • En ökning av antalet gästnätter.
 • Nya företag skapas.
 • Nya nätverk.
 • Nya bokningsbara paket.
 • Nya mountainbikeleder
 • Nya aktiviteter/event/produkter.

Kontakt: Annika Borgelin, Båstad Turism & Näringsliv, annika.borgelin@bastad.com

Kulturarv Höga Kustenleden - Örnsköldsviks kommun

Projektägare: Örnsköldsviks kommun
Projektperiod:2019-12-01 - 2020-10-31
Beviljade medel: 480 000 kronor
Total projektbudget: 600 000 kronor

Om projektet: Syftet med projektet är att stärka Höga Kustenleden som besöksanledning för att skapa ökad ekonomisk hållbarhet och utveckling. Arbetet ska utföras i samverkan med det nationella arbetet med att identifiera och formulera kvalitetsstandarder. Projektet har en tydlig inriktning mot att ta fram och prova metoder som kan spridas vidare. För att skapa en stärkt attraktivitet och hållbar utveckling kommer projektet att arbeta med flera områden:

- Natur- och kulturvärden finns i riklig mängd längs vandringsleden som kan skapa stärkt attraktivitet och fler besöksanledningar. Vilka ska lyftas fram och på vilket sätt ska berättelserna berättas?

- Hållbara relationer med markägarna behövs för att leden ska fortsätta fungera. Hur ska dialog och kommunikation utformas?

- Hållbar natur på leden, vissa sträckor belastas hårt, andra betydligt mindre. Hur kan besökare lotsas till fler sträckor på leden och till andra leder i regionen?

- Hållbar logistik och kommunikation, vara behjälplig i arbetet med att skapa underlag för förbättrad kollektivtrafik i anslutning till leden.

- Hållbar organisation, en huvudman som tar ansvar för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Mål:
- Metoder för att välja ut vilka natur- och kulturvärden som ska lyftas fram samt hur de ska synliggöras/berättas.​

- Metoder för dialog med markägarna har formats.​

- Metoder för att lotsa besökare till fler sträckor på leden.

- Hjälpa till i arbetet med att skapa underlag för förbättrad kollektivtrafik i anslutning till leden.​

- Skapa långsiktig hållbarhet även vad gäller organisation och finansiering.​

Kontakt: Ann Holst, Örnsköldsviks kommun, ann.holst@ornskoldsvik.se

Utveckla Järvsö Cykelturism - Destination Järvsö

Projektägare: Destination Järvsö
Projektperiod:2019-11-15 - 2020-10-31
Beviljade medel: 603 000 kronor
Total projektbudget: 754 000 kronor

Om projektet:
Syftet med projektet är att ta nästa steg i arbetet med att ställa om bygden till att vara en cykeldestination. Projektet ska utveckla ett långsiktigt hållbart samarbete med markägare och har identifierat att det är av största vikt att ha ett väl fungerande samarbete mellan näringen, kommunen och det ideella för att denna satsning ska vara framgångsrik.

Mål:

 • Testat och utvärderat en modell för ersättning till markägare​
 • Alla parter ska ha en tydlig bild över sitt ansvarsområde inom cyklingen och löst vem som är avtalspart mot markägarna
 • Företagare och engagerade ortsbor som möter cyklande gäster ska ha en baskunskap om cykling och vad orten erbjuder
 • Ökad kunskap och modeller/metoder som delas med andra destinationer så de kan använda sig av dessa när de utvecklar sin cykelprodukt.

Kontakt: Amanda Sandahl, Destination Järvsö, amanda.sandahl@jarvso.se

Cykelområde Kottaberget, en etableringsmodell för hållbar naturturism - Nora kommun

Projektägare: Nora kommun
Projektperiod:2019-11-13 - 2020-10-30
Beviljade medel: 760 000 kronor
Total projektbudget: 955 100 kronor

Om projektet:
Syftet med projektet är att undersöka hur man genom ett samarbeta med markägare, kommuner, entreprenörer, myndigheter och lokalbor och med hänsyn till ett aktivt skogsbruk, ett kulturreservat och ett naturskyddsområde kan genomföra en naturturistsatsning som är ekonomiskt-, ekologiskt-, och socialt hållbar.​

En förstudie ska ta fram underlag och modeller för hur en etablering av en naturturismsatsning kan gå till, vad den ska kosta, hur samarbetet med markägare, kommuner, och övriga parter kan bedrivas samt hur hänsyn tas till naturskydd och skogliga värden. Förstudien ska också ta fram två till tre olika förslag för hur området ska driftas i framtiden.

Mål: Målet är att hitta en modell som fungerar för alla parter där markägaren kan tjäna pengar medan träden växer.

Kontakt:
Cecilia Lundkvist Sundin, Nora kommun
Katarina Rönnbacka Nybäck, Nora kommun
e-post: bikeinbergslagen@gmail.com

Mer information:
Läs mer på projektets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs bloggen - Bike in Bergslagen - Katarinas tankar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Affärsmässig utveckling av Näckrosleden - Sörmlands Turismutveckling

Projektägare: Sörmlands Turismutveckling
Projektperiod: 2019-12-01 - 2020-10-31
Beviljade medel: 800 000 kronor
Total projektbudget: 1 000 000 kronor

Om projektet:
Cykelleden Näckrosleden är en etablerad cykelled som sträcker sig genom hela Sörmland. Idag saknas ett strukturerat samarbete mellan privata, ideella och offentliga aktörer för att främja regionen som cykeldestination. Det är också en brist på bokningsbara cykelpaket, service utmed leden och uppdaterade ledbeskrivningar. Projektet ska testa metoden "snöflingan" för att utveckla affärsmässiga och hållbara cykelprodukter. Genom projektet vill vi skapa förutsättningar för samarbeten mellan privata, offentliga och ideella aktörer för att långsiktigt stärka regionen som cykeldestination.

Mål:
Målsättningen är att den kunskap som byggs upp under projektet ska kunna användas för att utveckla fler affärsmässiga och hållbara produkter utmed leden efter det att projektet är slutfört. Målet är att Näckrosleden ska bli en nationell cykelled senast år 2025.

Kontakt:
Henrik Steberg, STUA, henrik@stua.se

Hållbar cykelturism - Smålands Turism

Projektägare: Smålands Turism
Projektperiod: 2020-01-01 - 2020-10-31
Beviljade medel: 636 000 kronor
Total projektbudget: 795 000 kronor

Om projektet:
Syftet med projektet är att Jönköpings län ska få verktyg och kunskap att kunna nå sin fulla potential som en välbesökt cykeldestination, attraktiv för såväl nationella som internationella turister. Projektet ska öka insikten om hur cykling kan utvecklas kommersiellt och bli en drivare i ett framgångsrikt besöksnäringsliv som generar arbetstillfällen och utvecklar företagen. Utvecklingen omfattar inte bara rena cykelspecialist företag utan även transportbolag, hotell, caféer och alla typer av besöksmål som skapar arbeten för alla på främst landsbygden oavsett utbildning, kön eller härkomst.

Mål:

 • Väl utvecklade regionala och kommunala nätverk kring cykelturism.​​
 • Kommunala utvecklingsplaner kring cykelturism, för två utvalda kommuner.​​
 • Handbok om cykelvänlig boendeanläggning.​​
 • Övergripande cykelkarta över regionen.​​
 • Enskilda kartor för utvalda leder i regionen.​​

Kontakt: Johan Delfalk, Smålands Turism johan.delfalk@smalandsturism.se

Utvecklad cykelturism i Sotenäs

Projektägare: Sotenäs kommun
Projektperiod: 2020-01-01 - 2020-10-31
Beviljade medel: 404 000 kr
Total projektbudget: 505 000 kr

Om projektet:
Det saknas säkra cykelområden för turister och invånare i Sotenäs. Genom att identifiera lämpliga sträckor kan kommunen möta den ökande efterfrågan från cyklister och utveckla nya säsonger och hållbara besöksanledningar. Vandring på lokala Soteleden och regionala Kuststigen kan utvecklas genom att göras tillgängligare. Inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv om man binder samman accesspunkter/entréer till vandringslederna med kollektivtrafik och möjliga och lämpliga cykelleder.

Mål:
Projektets övergripande målsättning är att genom samverkan identifiera och inventera lämpliga cykelområden och utveckla metodik kring att tidigt involvera näringsliv och markägare. Möjligheten att utveckla cykelområden och nätverkande skapar förutsättningar för boendeanläggningar och besöksnäringsföretag i Sotenäs att utveckla produkter kopplade till cykling och hållbar naturturism under längre säsonger. Därigenom stärks de lokala företagens konkurrenskraft.

Kontakt: Åsa Andersson, Sotenäs kommun, asa.andersson@sotenas.se

Nedre Vindelälven-Juhtatdahka, pilotprojekt för hållbar utveckling av cykelturismen i Umeåregionen - Visit Umeå

Projektägare: Visit Umeå
Projektperiod:2020-01-01 - 2020-10-31
Beviljade medel: 1 032 000 kronor
Total projektbudget: 1 290 000 kronor

Om projektet:
Projektet ska ta vara på identifierade möjligheter och hitta lösningar för de utmaningar som regionen har: säljbara produkter, tematiska leder, loopar, transport inom regionen. Vidare ska samverkan och nätverk initieras för en hållbar och långsiktig utveckling av cykelturismen i Umeåregionen

Kortsiktiga mål:
På kort sikt ska de planerade aktiviteterna leda till nätverk för samverkan kring utvecklingen av cykelturismen i området. Vidare ska en framtagen manual för huvudmän underlätta dragning av nya sträckor. För besöksnäringens aktörer innebär det att de framtagna underlagen leder till möjligheter att utveckla, paketera och sälja cykelprodukter utifrån leveranskedjan resa-bo-äta-göra.

Långsiktiga mål:
Projektets effekter på lång sikt är ökad omsättning och högre lönsamhet för berörda företag i såväl landsbygd som stad. En utveckling av landsbygdens företag bidrar till generell utveckling för landsbygden. De aktiviteter som genomförs i projektet bidrar även till att allt fler involveras i arbetet med hållbar destinationsutveckling.

Kontakt: Sirpa Kärki, Visit Umeå, sirpa.karki@visitumea.se

Tematisk utveckling av cykel och vandring 2020 - Region Västmanland

Projektägare: Region Västmanland
Projektperiod:2019-12-01 - 2020-10-31
Beviljade medel: 841 600 kronor
Total projektbudget: 1 052 000 kronor

Om projektet:
Projektet ska utveckla hållbara leder med tillhörande utbud av produkter och service samt etablera en länsövergripande organisering för utveckling, förvaltning och försäljning av cykel- och vandringsprodukter. Det ska knyta ihop befintliga leder och utveckla kompletterande leder. Det finns även behov av att samla kommunikation av leder, produkter och tjänster för att nå målgruppen samt behov av samordning i länet för effektiv förvaltning och kommunikation. Genom projektet skapas förutsättningar för en hållbar samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer.

Mål på kort sikt:

▪ En hållbar regional organisering och kommunikation för att nå målgruppen.

▪ Hållbara tematiska områden med attraktiva leder och utbud som används året runt.

▪ Fler lokala förebilder som stimulerar andra till fortsatt utveckling.

▪ Fler tematiska områden med förmåga att driva utvecklingen lokalt i samverkan med andra områden och regionala organisationer

Effekter på lång sikt:

▪ Att mäta antalet besökare, planera för dem och därmed styra deras påverkan lokalt.

▪ Att markägarna får hjälp med kontroll av lederna på deras marker.

▪ Att fler turismverksamheter utvecklar produkter och tjänster utmed lederna.

▪ Att fler människor engagerar sig i lokala föreningar.

▪ Att intäkterna till föreningar och övriga parter ökar.

▪ Att risken för intressekonflikter minskar.

▪ Fler företag och ökad sysselsättning på landsbygden med förbättrad lokal ekonomi.

▪ Att fler människor kommer ut i naturen.

▪ Förbättrad folkhälsa.

▪ Förbättrad lokal service.

▪ Förbättrad kollektivtrafik utifrån områdenas och besökarnas behov.

Kontakt: Henrik Wester, Region Västmanland, henrik.wester@regionvastmanland.se

Östgötaleden som vandringsdestination

Projektägare: Österlands läns landsting
Projektperiod: 2020-01-01 - 2020-10-31
Beviljade medel: 640 000 kronor
Total projektbudget: 800 000 kronor

Om projektet:
Projektet ska identifiera och utveckla vandringsdestinationer med koppling till Östgötaleden ur ett kvalitets- och hållbarhetsperspektiv. Intresset för vandring och naturturism i Östergötland ökar. Många vill ha färdiga paket med boende, mat och en vandringsupplevelse med inslag av det som är genuint för platsen i form av natur- och kulturmiljöer.

För att möta växande efterfrågan och bättre och hållbart nyttja den resurs som Östgötaleden utgör, behöver vi arbeta med kvalitativ ledutveckling. Detta utifrån besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov med målsättningen att dels skapa en tillgänglig, trygg och intressant led, dels kunna erbjuda de faciliteter och infrastruktur som besökare efterfrågar.

Mål:

 • skapa en arena för lärande, erfarenhetsutbyte och samordnade strategiska utvecklingsinsatser
 • företagen ska få ökad kännedom om förutsättningar och samverkansmöjligheter med andra entreprenörer och offentliga aktörer.
 • ökad kunskap om målgruppens behov

Kontakt:
Josefine Schön, Region Östergötland, josefine.schon@regionostergotland.se
Anne Hederén, Region Östergötland, anne.hederen@regionostergotland.se

Mer information:
Östgötaleden som vandringsdestination - Region Östergötlands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Linnea Ax, vandrings- och cykelturism landsbygdsuppdraget
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 75