Tillväxtverket

Resultat av uppdraget

Tillväxtverkets regeringsuppdrag Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism är nu avslutat. Under drygt tre år har sju regionala pilotprojekt arbetat med att ta fram nya exportmogna turistprodukter, baserade på natur- och kulturupplevelser.

Bakgrunden till uppdraget är att Sverige behöver fler exportmogna destinationer. Den globala turismen ökar och svenska destinationer har en stor potential att locka besökare från hela världen. Sveriges vackra och tillgängliga natur har en stor dragningskraft och efterfrågan på natur- och kulturupplevelser ökar. Det skapar goda möjligheter för företag och destinationer att utveckla nya attraktiva hållbara erbjudanden.

Insatserna har riktats mot regionalt destinationsansvariga aktörer, som i sin tur har samlat, coachat och stöttat företagen på resan mot en internationell marknad. Sju regionalt baserade pilotprojekt har svarat för genomförandet: regionerna Blekinge, Uppsala och Östergötland, Smålands Turism, Tourism in Skåne, Visit Dalarna samt Västarvet. Projektet har haft en total budget på 83 miljoner kronor, varav Tillväxtverket svarat för knappt 50 miljoner och pilotprojekten för resterande del.

Många nya exportmogna produkter

Projektet har inneburit en stor mobilisering av både företag och offentliga aktörer inom pilotregionerna. Över 500 företag har deltagit i produkt- och affärsutvecklingsprocesser och 1000 företag har varit med på kunskapsdagar och liknande aktiviteter. Vi har fått omkring 200 nya exportmogna produkter och lika många som är på väg mot exportmognad men ännu inte har nått ända fram.

Den turistiska infrastrukturen har fått ett tillskott av ett antal leder för vandring- och cykling men också för långfärdsskridsko och kajak. Flera natur- och/eller kulturpräglade besöksmål har utvecklats med nya upplevelser och erbjudanden. Nationalparken Store Mosse har hittat sätt att knyta till sig entreprenörer, kulturreservatet Åsens by har utvecklat en historisk frukost och för fem historiska platser i Uppsala län finns nu appar som erbjuder tidsresa genom visuell interaktiv teknik. Läs mer om tidsresa genom visuell interaktiv teknik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Dalarna har nio välkända besöksmål tagit fram Kulturpasset som lockar till besök på alla platser. Läs mer om Kulturpasset. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya sätt att arbeta med produktutveckling

Projektet har också inneburit en stor kunskapshöjning när det gäller hur man bäst går tillväga för att utveckla natur- och kulturbaserade produkter men också om vilka förutsättningar som behöver finnas på plats.

Företagen inom besöksnäringen med koppling till natur- och kulturbaserad turism är små, ofta företag med endast en eller ett par anställda. De behöver skräddarsydda metoder för produkt- och affärsutveckling. De behöver också samverka med varandra för att hela kedjan äta – resa – bo – göra ska komma på plats. Därför har pilotprojekten satsat på nätverksbaserade metoder.

Tillväxtverket kommer under året att arbeta vidare med att sprida metoder och ta fram goda exempel. Håll utkik på vår webbplats. En del tips kan du redan nu hitta på projektens egna hemsidor.

Många behöver samarbeta

En slutsats i Tillväxtverkets tidigare projekt, Hållbar destinationsutveckling, var att en fungerande samverkan inom en destination har avgörande betydelse för platsens utveckling. Så är fallet även när det gäller att ta fram nya turismprodukter. Projektet Hållbar produktutveckling har genererat många nya samarbeten som kommer att leva vidare, särskilt när det gäller att förvalta, utveckla och marknadsföra vandringsleder. Kommunernas många och viktiga roller för utveckling av besöksnäring och turism har blivit väldigt tydlig.

Vad är en hållbar produkt?

Hållbarhet, i alla tre dimensioner, har varit en röd tråd i hela projektet. Med konsultstöd gjordes en särskilt insats för att stötta projektledarna. Fyra handböcker finns nu som stöd för företagens hållbarhetsarbete, varav en är den digitala appen The Way to Go.

Läs uppdragets slutrapport

Slutrapporten för Hållbar produktutveckling har lämnats till regeringen. Här kan du ta del av slutrapporten för Hållbar produktutveckling. Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Våra slutsatser i korthet

  • Tillväxtverket har fungerat som igångsättare för en rad angelägna processer. Vårt kunskaps- och samordningsuppdrag fyller viktiga funktioner och kan stärkas ännu mer.
  • Behovet av kunskapsutvecklande projekt är långt ifrån tillgodosett; vi vill nu göra fler insatser i samverkan med regioner och andra relevanta aktörer.
  • Företagen är vårt fokus, här behövs ytterligare kunskaper om de små besöksnäringsföretagen och deras förutsättningar. Vi behöver utveckla vårt arbete med statistik och analys inom turism.

Forskningsprojektet Kunskapsstyrning i besöksnäringen 2017-2019

Studiens övergripande syfte är att öka förståelsen för hur offentliga organisationer tar sig an uppgiften att stödja kunskapsutveckling inom besöksnäringen som bransch och som politikområde. Studien har genomförts av Centrum för kommunstrategiska studier på Linköpings universitet och består av fyra delrapporter.

Slutrapport forskningsprojektet Kunskapsstyrning i besöksnäringen 2017-2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delrapport 1: Regionala strategier för kunskapsutveckling inom besöksnäringen

Här undersöker vi hur besöksnäringens kunskapsbehov och kunskapsutveckling beskrivs av regionala offentliga organisationer som arbetar med besöksnäringen och dess utveckling.

Delrapport 2: Kunskapsstyrning i besöksnäringen

Regionala samordnares perspektiv på kunskap i destinations­utveckling. Här undersöker vi hur samordnare inom de regionala organisationerna arbetar för att främja kunskap för och inom besöksnäringen i sina respektive destinationer och regioner.

Delrapport 3: Den platsskapande strategen - ett aktörsperspektiv på hur turistiska platser blir till

Syftet med rapporten är att undersöka hur arbetet med destinationsutveckling blir en del av en platsskapande praktik där destinationsutvecklingen blir en del av identiteten på de olika platserna.

Delrapport 4: Ansvar för kunskapsutveckling i utvecklingspolitiken

Här undersöker vi hur regionala och kommunala politiker uppfattar behovet av kunskap och kunskapsutveckling inom besöksnäringen och vem som har ansvar för detta.