Tillväxtverket

Hållbar platsutveckling

Under 2021–2022 finansierade Tillväxtverket 13 projekt som arbetade med hållbar platsutveckling. Målet med satsningen var bland annat att utveckla hållbara, konkurrenskraftiga platser och destinationer.

Regeringen gav i december 2020 Tillväxtverket i uppdrag att främja hållbar platsutveckling. Målet med satsningen var att skapa attraktiva platser för både boende, företagare, föreningsliv och besökare. Tretton olika projekt fick stöd av Tillväxtverket inom ramen för utlysning Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang. Projekten pågick mellan februari 2021 och april 2022.

Satsningen har gett ökad kunskap om hur olika målgrupper kan samarbeta med hjälp av ett bredare perspektiv på platsutveckling. I uppdraget ingick det också att främja platsers behov av möten och evenemang som är till nytta för hela besöksnäringen. Projekten har även gett kunskap om hur olika processer på lokal och regional nivå bättre kan integrera turism och besöksnäring.

Läs mer om de avslutade projekten nedan.

Utsikt över stadsdelen Hyllie i Malmö.

Foto: Werner Nystrand

Event in Skåne

Restart Hyllie

Målet med projektet var att skapa en robust stadsdel som även står rustad inför framtida kriser. Den hållbara platsen var i fokus. En viktig utgångspunkt för arbetet var därför de regionala och lokala hållbarhetsmålen. Resultatet blev en ny förening i Hyllie som nu arbetar med hållbar platsutveckling utifrån en gemensam vision för framtiden.

Kontakt

Linn Möller Laketic
E-post: linn.moller-laketic@skane.se

Läs mer om projektet Restart Hyllie i vår Kunskapsbank för turism och besöksnäring

Tranor som dansar på våren.

Foto: Jesper Anhede

Falköpings kommun

Turism vid Hornborga­sjön

De tre kommunerna Falköping, Skara och Skövde samverkade för en hållbar naturturism vid Hornborgasjön med omnejd. Arbetet syftade till att utveckla metoder för att ge destinations­utveckling en tydligare plats i samhälls­planeringen. Projektet ville samtidigt stärka förutsättningarna för att bedriva naturturism på ett hållbart sätt.

Kontakt

Sofia Lennström
E-post: sofia.lennstrom@vastsverige.com

Information om projektet på Falköping kommuns webbplats

En person vandrar längs en av Funäsfjällens populära ”Guldturer”.

Foto: Jocke Lagercrantz

Funäsdalens Skoterled

Samordnad metodutredning för hållbar platsutveckling

Projektet hanterade frågor kring markägar­konflikter och överturism. De utvecklade metoder och arbetssätt för att minimera slitage på leder och natur­områden. Metoderna är även framtagna för att minska och förebygga intressekonflikter på grund av ökad turism.

Läs mer om Funäsfjällens metod i vår Kunskapsbank för turism och besöksnäring

Kontakt

Sara Klockervold
E-post: sara@klockervold.se

Inspelning i Gothia studio.

Foto: Peter Kvarnström

Göteborg & Co

Future Experience

Göteborg & Co ville med sitt projekt utveckla och positionera Göteborg som arena för att uppnå hållbar förändring. De avsåg att utveckla kunskap och metoder för hållbara hybrida evenemang, möten och upplevelser. Genom att koppla hybrida upplevelser till den fysiska platsen kan båda bidra till och nyttja destinationens attraktionskraft.

Läs mer om Future Experience i vår Kunskapsbank för turism och besöksnäring

Kontakt

Henrik Svensson
E-post: henrik.svensson@goteborg.com

Kryddbodtorget i Gamla Linköping.

Foto: Gamla Linköping

Linköpings kommun

Kulturkartan

Målet med projektet var att stärka Linköpings kulturturism som besöksanledning. Arbetet resulterade bland annat i en samverkansmodell för kulturaktörer inom besöksnäringen. Projektet har även påbörjat ett arbete med det digitala verktyget Kulturpunkt, som är tänkt att tillgängliggöra stadens olika kulturstråk.

Du hittar mer information om projektet på Linköping kommuns webbplats

Kontakt

Karin Lövgren
E-post: karin.lovgren@linkoping.se

Konsert i Värmekyrkan i Norrköping.

Foto: Magnus Andersson

Norrköpings kommun

Återuppbyggnad möten och evenemang i Norrköping

Projektet har utvecklat modeller och metoder för hur evenemang kan stärka en plats. Ett särskilt fokus har varit att skapa trygghet och social hållbarhet. Norrköpings kommun har sett över sitt arbete med evenemang och möten och tagit fram förslag på förändringar. Projektet skapade bland annat en checklista för hållbara konferenser, event och arrangemang.

Norrköpings kommuns checklista för hållbara arrangemang

Kontakt

Sandra Wall
E-post: sandra.wall@norrkoping.se

Sjö och skog.

.

Sotenäs kommun

Hållbar kunskapsturism

Med hjälp av konceptet hållbar kunskapsturism ville kommunerna Sotenäs, Tanum, Strömstad och Lysekil bidra till att utveckla norra Bohuslän som besöksmål. Att koppla ihop besöksnäring med aktörer inom kunskap och forskning kan skapa nya besöksanledningar. I projektet deltog bland annat Sotenäs Symbioscentrum, Kristinebergs marina forskningsstation, Havets hus, Tjärnö marina laboratorium, Kosterhavets nationalpark och Nordens Ark.

Sotenäs Symbioscentrum har mer information om projektet

Kontakt

Elin Hallberg
E-post: elin.hallberg@sotenas.se

Besökare vid Västra Eds kyrkoruin.

Foto: Sofie Gustafsson

Stiftelsen Västerviks museum

Kulturarv Västervik

Projektet utvecklade en så kallad kulturarvsnod för att ge ett konkret exempel på hur det går att knyta ihop och bygga samverkan mellan mindre besöksmål. Dessa kan tillsammans stärka varandra och bidra till att skapa attraktiva platser. Arbetet gav erfarenhet kring hur mindre kommuner kan integrera turism och besöksnäring som perspektiv i sina olika lokala processer.

Läs mer om Västerviks kulturarvsnod i vår Kunskapsbank för turism och besöksnäring

Kontakt

Maria Nordensten
E-post: maria.n@vasterviksmuseum.se


Hallamölla vattenfall.

Foto: Sverker Berggren

Tomelilla kommun

Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang i Tomelilla kommun

Projektet resulterade i utvecklingsplaner för de två naturområdena Hallamölla och Fyledalen. För att utveckla samverkan och bygga upp ett långsiktigt arbete med hållbar platsutveckling så deltog markägare, boende, lokala företag och föreningsliv i arbetet tillsammans med Tomelilla kommun och Länsstyrelsen Skåne. Projektet har också tagit fram ett arbetssätt och en metod som kommunen kan använda sig av i sitt fortsatta arbete med platsutveckling.

Kontakt

Cecilia Henriksson
E-post: cecilia.henriksson@tomelilla.se
Pernilla Colhag
E-post: pernilla.colhag@tomelilla.se

Collage över Ersmarksbergets akvititetsområde.

Foto: Umeå kommun

Umeå kommun

Hållbar platsutveckling Umeå

Umeå kommun ville utveckla en metodik för att koppla samman destinations­utveckling med samhällsplanering på lokal och regional nivå. Arbetet utgick från deras tidigare erfarenheter från satsningen på området Ersmarksberget. Projektet involverade kommunens olika verksamheter, destinations­bolaget, ideella föreningar och det lokala näringslivet.

Information om projektet på Umeå kommuns webbplats

Kontakt

Karin Björk
E-post: karin.bjork@umea.se

Jobbmöte på Artipelag i Stockholm.

Foto: Henrik Trygg / mediabank.visitstockholm.com

Visit Stockholm

Attraktion Stockholm - att utveckla nya vägar för att främja samverkan

Attraktion Stockholm syftade till att lyfta Stockholm som konkurrenskraftig mötesplats för forskarkonferenser. Projektet tog fram en målbild och handlingsplan för samverkan mellan de parter som attraherar, skapar och kan dra nytta av internationella akademiska möten i Stockholm. På sikt kan detta locka fler typer av möten, besökare, investeringar och talanger till Stockholm.

Läs om projektet och se inspelade webbinarier på Visit Stockholms webbplats

Kontakt

Louise Nordenskjöld
E-post: louise.nordenskjold@stockholm.se

Marie Häggström
E-post: marie.haggstrom@stockholm.se

Utomhuskonsert vid Vänern i Vänersborg.

Foto: Stefan Leijon

Vänersborgs kommun

Hållbar platsutveckling Vänersborg

Projektet fokuserade på problematiken med en stadskärna som töms på verksamheter. En del av projektet handlade om att stärka kopplingen mellan stadskärnan och besöksnoder utanför staden. Insatserna var riktade både till turister, boende och verksamma. Projektet arbetade med områden som gestaltning och trafik, trygghet, besöksdrivande verksamheter, lokal­producerad mat, fastighetssamverkan samt aktiviteter, evenemang och kultur.

Vänersborgs kommuns information om projektet och hållbar platsutveckling

Kontakt

Gun-Britt Reteike
E-post: gun-britt.reteike@vanersborg.se

Två personer går på klippor vid vattnet.

Värmdö kommun

Nämdö omland

Projektet undersökte vilken nytta den planerade nationalparken Nämdöskärgården och de kringliggande bebodda öarna kan ha av varandra. Resultatet blev en metodik för lokal utveckling som inkluderade besöksnäring som perspektiv. Värmdö kommun genomförde projektet i samarbete med Länsstyrelsen och involverade lokalbefolkning, föreningar och det lokala näringslivet.

Kontakt

Christian Plejel
E-post: christian.plejel@varmdo.se

Patrik Cederlöf
E-post: patrik.cederlof@lansstyrelsen.se

Nu pågår en fördjupad satsning på hållbar platsutveckling

Under 2022 har Tillväxtverket beviljat medel till 13 nya projekt inom hållbar platsutveckling. I satsningen ingår bland annat flera världsarv och biosfärområden.

Tretton nya projekt ska främja hållbar platsutveckling