Tillväxtverket

Finansierade projekt­­ inom turism och besöksnäring

Här hittar du information om merparten av de projekt vi nu finansierar inom ramen för olika satsningar inom turism och besöksnäring.

Förbättrad kompetensförsörjning och affärsutveckling

Tillväxtverket beviljar totalt 10 miljoner kronor till åtta projekt som på olika sätt ska stärka företagens förmåga att arbeta långsiktigt och strategiskt med sin kompetensförsörjning och utveckling av produkter.

Stärkt digital affärskompetens i besöksnäringen

Tillväxtverket beviljar sex projekt finansiering för att stärka besöksnäringens småföretag att hållbart hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för ökad affärsnytta.

Fortsatt satsning på hållbar platsutveckling

Tretton projekt beviljas runt 19 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling inklusive världsarv och biosfärområden.

Utveckling av leder i landsbygder

Tillväxtverket beviljar 46,5 miljoner kronor i stöd till 16 projekt som ska utveckla mountainbike- och vandringsleder i landsbygder.

Projekt om corona­pandemins påverkan

Åtta projekt har fått finansiering för att ta fram kunskap om hur turism och besöksnäring har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen.

EU-projekt för en hållbar omställning

För att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin har Tillväxtverket beslutat finansiera 34 projekt inom besöksnäringen som nu får drygt 67 miljoner kronor.

Projekt inom Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring

För närvarande driver gruppen projektet Miranda som utvecklar beslutsstöd för hållbart turistresande och infrastrukturplanering.