Tillväxtverket

Visit the future

Projektet bidrog till att driva innovation utifrån nya insikter samt lade grunden för en ny besöksnäringsstrategi för näringslivet.

Svensk Turism drev i samarbete med Tillväxtverket kunskapsutveckling och kunskapsspridning om hur besöksnäringen kan stärka sin konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling i en snabbföränderlig värld.

Den långsiktiga ambitionen är en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring i Sverige där näringslivet och det offentliga samspelar med tydliga roller och förståelse för varandra, och där utveckling sker genom innovativ, sektors- och branschöverskridande samverkan.

Projektet hade två uppgifter:

  1. Omvärldsspaning, utveckling och kunskapsinhämtning genom bland annat think tanks samt spridning av kunskap. Genomförs i samarbete mellan Svensk Turism och Tillväxtverket.
  2. Utveckla en ny strategi för besöksnäringen (näringslivets strategi). Genomförs med stöd av Tillväxtverket.

Projektet beaktar andra relevanta processer och dokument. Dit hör ”Strategi för hållbar besöksnäring 2020” och den statliga besöksnäringsutredningen ”Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” (SOU 2017:95). En grundtes för projektet var att möjligheterna för en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring kan optimeras om näringens och regeringens strategier speglar och kompletterar varandra.

Framtidsstudien Visit the future

Under den första fasen som pågick 2016 - 2017 tog projektet fram och analyserade vilka megatrender och drivkrafter som påverkar besöksnäringens utveckling framåt. Men även det omvända – hur besöksnäringen påverkar samhällsutvecklingen ur olika perspektiv.

En annan del i projektet var att få mer kunskap om hur man kan koppla ihop företag i besöksnäringen med företag i branscher som anses ligga utanför den traditionella besöksnäringen, så att dessa kan dra ömsesidig nytta av varandra. Detta i syfte att skapa en mer innovativ och progressiv utveckling med fler och mer lönsamma företag för tillväxt och nya arbetstillfällen. Den här första delen av projektet resulterade i rapporten Visit the future.

Rapporten Visit the future Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Underlag för industrins fortsatta strategiska utveckling

Projektets andra del resulterade i den omfattande rapporten Plattform 2030 - underlag till svensk turismindustris strategiska utveckling. Den spänner över många olika kompetensområden som är viktiga för framtidens besöksnäring. I rapporten beskrivs utvecklingen fram till nu, befintliga och framtida behov och utmaningar, trender och scenarier för framtiden. Rapporten lägger även fram ett stort antal konkreta förslag på insatser och aktiviteter samt förslag på aktörer som behöver bidra.

Slutrapporten Plattform 2030 - underlag till svensk turismindustris strategiska utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om projektet

  • Projektägare: Svensk Turism
  • Styrgrupp: Svensk Turism, Tillväxtverket, Regionala Nätverket för turism
  • Projektperiod: 2018-02-01 – 2020-09-31 (första fasen pågick 2016-2017)
  • Beviljade medel: 2 300 000 kronor
  • Totala projektmedel: 2 950 000 kronor

Två innovativa pilotprojekt för framtidens besöksnäring

De utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen som Tillväxtverket och Svensk Turism har identifierat inom Visit the future behöver prövas i praktiken. Turismföretag och destinationer behöver utmanas och uppmuntras att driva innovationsarbete och aktörer inom andra innovationsområden behöver få kunskap om turism och destinationsarbete. Därför valde Tillväxtverket att stödja två pilotprojekt som du kan läsa mer om här nedan.

Kontakt

Tord Carnlöf, Svensk destinationsutveckling
E-post: förnamn.efternamn@svedest.se