Tillväxtverket
Illustration av äpple.

Framtidsdagar

Kommunen ordnar möten med lokala företag och utbildningsamordnare. På så sätt får elever veta vilka intressanta arbeten som finns där de bor och hur de kan utbilda sig för att nå dem.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Fler ungdomar väljer att utbilda sig för den lokala arbetsmarknaden, vilket i sin tur stärker företagens långsiktiga kompetensförsörjning.
 • Genom att presentera möjligheter till utbildning och arbete på en mässa och kombinera med platsbesök hos företag får ungdomarna en möjlig lokal riktning inför sitt kommande arbetsliv.

Förutsättningar för att lyckas

 • Börja i god tid med planeringen av aktiviteterna, minst sex månader före genomförande.
 • Låt elever och företag delta i planeringen för att fånga in synpunkter och målgruppens perspektiv.
 • Förankring och engagemang hos de verksamheter som tillsammans skapar aktiviteterna är avgörande för slutresultatet. Lägg tid på att beskriva mål och syfte så att företag, lärare och utställare alla känner att det är en viktig satsning som stärker deras egna verksamheter. För näringslivet är eleverna deras framtida arbetskraft. För skolan är det en del av läroplanen att elever ska ha kännedom om den lokala arbetsmarknaden.

Steg för steg

Förbereda

 • Boka ett första möte med de verksamheter som behöver vara delaktiga i arbetet med att arrangera de två aktiviteterna. Det kan exempelvis vara en näringslivsutvecklare, studie- och yrkesvägledare, lärare, företagare, representant från en företagsförening, kommunikatör och arbetsmarknadshandläggare.
 • Tillsätt en övergripande arbetsgrupp med de verksamheter som ska vara delaktiga i arbetet. Det är viktigt att hitta ett gemensamt syfte och mål med aktiviteten som fungerar som en gemensam drivkraft. Bestäm tidigt ett lämpligt datum för de två aktiviteterna och kommunicera det i ett tidigt skede till företagen och utbildningsanordnarna.
 • Sätt upp en tydlig genomförandeplan för aktiviteten platsbesök hos företag. Bestäm vilka funktioner som ska delta i planeringen. Kom fram till vilken kunskap eleverna ska ta med sig efter sina besök hos företagen.
 • Ta fram en guide/manual till de företag som ska bjuda in till platsbesök.
 • Skapa ett engagemang hos lärarna som ska följa med eleverna på platsbesök. Låt eleverna diskutera vad de vill fråga företagen före besöken.
 • Sätt upp en tydlig genomförandeplan för aktiviteten jobb- och utbildningsmässa. Bestäm vilka funktioner som ska delta i planeringen. Gör en kartläggning av vilka arbetsgivare och utbildningsanordnare ni önskar ska delta under mässan. Utgå ifrån vilka utbildningar som krävs för de yrken som de lokala företagen kan erbjuda. Planera också eventuella kringaktiviteter som kan göra mässan mer attraktiv för eleverna.

Genomföra

 • Genomför de två aktiviteterna enligt er gemensamma genomförandeplan. Lägg fokus på att alla som arbetar med genomförande av mötesplatserna har ett inkluderande värdskap, engagemang och gott bemötande.

Sammanställa

 • Genomför en utvärdering kort efter att aktiviteterna genomförts. Vad tyckte elever, utbildningsanordnare, lärare och företag om aktiviteterna? Utgå sedan ifrån vad ni kan göra bättre till nästa gång.

Samarbetspartners

Aktiviteternas framgång bygger på engagemang från företag, företagarföreningar, lärare, studie- och yrkesvägledare samt kommunens näringslivsfunktion.

Uppföljning

 • På kort sikt är det viktigt att utvärdera aktiviteterna för att ta in elevernas, företagens och utbildningsanordnares synpunkter på vad som kan bli bättre till nästa gång.
 • Det är också bra att planera en uppföljning kring vad aktiviteterna leder till på lång sikt. Hur ändrar eleverna sina utbildnings- och yrkesval över tid? Hur upplever företagarna skolan och elevernas attityder till företagande?

Kontakt

Tobias Lundberg, Tillväxtverket

Telefon: 08-681 91 34

E-post: fornamn.efternam@tillvaxtverket.se