Tillväxtverket
Kvinna utomhus med spade och mobil

Undvik pyspunka i samverkan

När parter från olika delar av samhället drar åt samma håll kan ni nå längre och utvecklingen rulla på bättre. Men ibland går luften ur samarbetet. Vi har plockat ut några vanliga hinder som går att undvika.

Intressant för dig som:

om arbetar i en kommun eller region med att hålla samman eller driva samverkan mellan aktörer i olika sektorer.

Utvalt för dig

Genom att följa projekt som utvecklat servicelösningar i landsbygder har vi upptäckt några vanliga hinder som går att undvika. Här är tre:
  • Ett stort ansvar på ett fåtal personer gör samverkan personberoende. Om de som är drivande i arbetet inte längre kan eller vill fortsätta, riskerar arbetet stanna upp. Det kan leda till att de ni samverkar med förlorar förtroende för processen och för er som organisation. Undvik det genom att ha en arbetsfördelning på pränt. Även om en är samordnare ska den inte göra allt. Reglera er samverkan i en överenskommelse.
  • En annan fallgrop är att fokusera på den externa samverkan och gena förbi den interna förankringen. Det gör att arbetet hänger löst med oklara roller och otydlig nytta. Se till att skapa relationer till viktiga personer och roller i olika delar av kommunen eller regionen, och förankra i beslutade planer för att visa hur samverkan bidrar till era övergripande mål.
  • När parter från olika typer av organisationer ska samverka har ni olika förutsättningar med er in. En utmaning är att offentliga och privata aktörer ofta handlar olika snabbt, vilket kan leda till frustration. En annan att privata aktörer måste måna om sin lönsamhet och kanske inte ser poängen i att lägga tid och resurser på att utveckla samverkansmodeller eller prova nya oetablerade lösningar. En tredje rör samverkan mellan det offentliga och det ideella, vilket ställer krav på att det ska finnas personer som är villiga att arbeta gratis samtidigt som de offentliga är avlönade. Samverkan måste därför ta hänsyn till era olikheter och riggas så att alla vinner på att vara med.

Så här kan du använda dig av kunskapen

För att förstå vad som skiljer ett framgångsrikt arbete från ett som är mindre framgångsrikt, behöver man identifiera vad som hindrar insatser från att lyckas. Och vilka risker som finns. Använd kunskapen i rapporten som underlag för ett samtal eller riskanalys tillsammans med era samverkansparter och internt i din organisation.

Bättre att fler personer halvbrinner än att en person tokbrinner.

Reflektionsfrågor

  • Hur ser er arbetsfördelning ut?
  • Vilka personer och vilka mål behöver varje part förankra hos i sin organisation?
  • Vilka drivkrafter och vilka hinder har respektive aktör med sig?

Läs rapporten här

Läs avsnitt 6, Hinder, utmaningar och risker, i rapporten Med samverkan som nav.

Eller gå direkt till kortversionen av hela rapporten.