Tillväxtverket

Utvecklings­ansvariga aktörer

I varje län har en aktör ansvar för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken. Längre ner hittar du en lista över aktörerna med länkar till deras webbplatser.

Regionernas utvecklingsarbete ska skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens konkurrenskraft. Det kan handla om allt från att stärka servicen på landsbygderna till att underlätta för ett nätverk av innovativa företag i exempelvis Västerbotten.

Varje län har en regionalt utvecklingsansvarig aktör

I varje län har en aktör ansvar för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken. De kallas regionalt utvecklingsansvarig aktör. Från och med den 1 januari 2019 har alla landsting bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar ökar tydligheten för en demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet.

Den nationella strategin sätter riktningen

Regeringens nationella strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. Strategin är vägledande för de regionala utvecklingsstrategierna och styrande för vad anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder får användas till.

Miljöproblem och klimatförändringar, demografiska förändringar och ökade klyftor i både Sverige och EU är stora samhällsutmaningar som den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till att lösa och som genomsyrar strategin.

I strategin pekar regeringen ut fyra strategiska områden som är centrala för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken:

 • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
 • Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
 • Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem

Regionala utvecklingsstrategier (RUS) visar vägen

Alla regioner ska ta fram en regional utvecklingsstrategi. Den ska baseras på en analys av förutsättningarna i länet och innehålla mål, inriktning och prioritering för det regionala utvecklingsarbetet.

Regionalt utvecklingsansvariga aktörer

‌Följande aktörer är regionalt utvecklingsansvariga i sitt län:

Län

Regionalt utvecklingsansvarig aktör

Stockholm

Region Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsala

Region Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sörmland

Region Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östergötland

Region Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kalmar

Region Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kronoberg

Region Kronoberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jönköping

Region Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gotland

Region Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blekinge

Region Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skåne

Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Halland

Region Halland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Götaland

Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Värmland

Region Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Örebro

Region Örebro län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västmanland

Region Västmanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dalarna

Region Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gävleborg

Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västernorrland

Region Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämtland

Region Jämtland Härjedalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västerbotten

Region Västerbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norrbotten

Region Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Huvuduppgifter för regionalt utvecklingsansvariga aktörer

Regionernas utvecklingsarbete ska skapa goda miljöer för näringslivets utveckling och stärka företagens konkurrenskraft. Målet är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Det handlar om att:

 • arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
 • samordna insatser för att genomföra denna strategi
 • besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas
 • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen
 • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram

Samordning är en huvuduppgift i utvecklingsansvaret, och tar sig till exempel uttryck genom en omfattande samverkan inom hela det system av aktörer som tillsammans utgör det samlade utvecklingsarbetet.

En viktig samverkansarena är Forum för hållbar regional utveckling och attraktionskraft, som syftar till ökad dialog, samverkan, lärande och kunskapsspridning mellan företrädare för regionerna, regeringen och berörda statliga myndigheter.

En annan samverkansarena är Reglab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som består av de 21 regionerna, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Vinnova samt Tillväxtverket.

Myndigheter med särskilt ansvar inom det regionala utvecklingsarbetet

 • Arbetsförmedlingen
 • Boverket
 • Business Sweden
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksantikvariatämbetet
 • Riksarkivet
 • Skogsstyrelsen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Statens Kulturrådet
 • Svenska ESF- rådet
 • Svenska filminstitutet
 • Tillväxtanalys
 • Tillväxtverket
 • Trafikverket
 • Vinnova

Kontakt

Marina Gregorsson
Tf enhetschef Regionalt tillväxtarbete
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 97

Maria Weimer-Löfvenberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 89