Tillväxtverket
Godståg

Checkar för hållbara och effektiva transporter

Genom detta pilotprojekt kunde små tillverkande företag i norra Sverige söka finansiering för att effektivisera sina transporter och logistiklösningar. Finansieringen användes till att ta in extern kompetens i utvecklingsarbetet.

Checkarna riktade sig till företag med 1–49 anställda som har tillverkning i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland.

Tillväxtverket kunde finansiera upp till 75 procent av kostnaden, dock maximalt 100 000 kronor.

Den externa kompetensen skulle ge företaget stöd att öka hållbarheten och effektivisera sina transporter. Insatsen skulle vara nivåhöjande för företaget – det vill säga utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Utlysningen av checkarna skedde under hösten 2017 och de flesta företagen genomförde insatserna under våren 2018. De elva företag som beviljades checkarna skiljer sig åt då de är verksamma inom olika branscher, spridda över de fyra nordligaste länen samt varierar storleksmässigt. Ett flertal företag låg också utanför de större transportstråken.

Sju företag genomförde insatsen. Alla fokuserade på fler än ett förbättringsområde. Ett företag gjorde översyn av hela värdekedjan för att maximera hållbarhetsfokus och utveckla ett arbete med cirkulär ekonomi. Andra områden för insatserna handlade om varuflödesoptimering, varuflöde internt och externt, byte av transportslag, stabila leveranstider, förkortade ledtider, kostnadsminskning, samlastning, intern logistik och lagerhantering och packningsoptimering.

Några företagsröster om hållbara transporter

Mycket bra insats med relativt begränsad monetära insats från er. Fler liknande projekt skulle vara oerhört värdefulla för oss.

 

Lärdomar är att mycket resultat och hög effekt inom området cirkulär ekonomi och hållbara transporter kan genomföras med relativt små ekonomiska insatser.

 

Väl genomfört kommer det att vara en av de absolut viktigaste händelserna i företagets 80-åriga historia.

 

Detta att stärka företagets konkurrenskraft kommer att bli avgörande i den marknadsnedgång som vi nu får tydliga signaler om.

 

Jag har upplevt Tillväxtverkets handläggning av just detta stöd som väldigt effektivt - allt från ansökan till beslut till redovisning.

 

Behovet, men framför allt effekten av denna typ av insatser är avsevärt större än vad som erhålls genom stora och mångåriga EU-projekt där allt för stor andel av resurserna går till omständlig och tidsödande administration, detta såväl för handläggande myndighet och finansiärer som för projektägaren. Det är vår förhoppning att Tillväxtverket verkligen tar till sig av denna positiva erfarenhet och verkställer fler liknande insatser som denna.

Kontakt

Är du intresserad av insatsen kan du kontakta oss via mejl eller telefon.

E-post: arjeplog@tillvaxtverket.se

Elin Sixtensson-Lundberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 82

Malin Carlberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 93