Tillväxtverket

Verktygslåda för inkluderande samhällsplanering

Vill du utforma och genomföra lokala utvecklingsprojekt med ett samarbetsinriktat och gemensamt arbetssätt? Oavsett om din kommun är involverad i Urbact eller inte har du fri och enkel tillgång till en mängd kunskaper om inkluderande samhällsplanering och stadsutveckling via Urbact.

På de här sidorna vill vi tillgängliggöra Urbacts verktygslåda på svenska. 

Verktygen i verktygslådan är skräddarsydda för att svara mot fem nivåer i offentlig planering. De hjälper er från att analysera er utmaning till att mäta den effekt ni uppnår genom de åtgärder ni gör. I verktygslådan hittar ni även verktyg för att dels engagera, dels dela kunskap med olika aktörer under processen.

Använd de verktyg som passar bäst för era behov

Tre personer framför en whiteboard.

1. Analysera utmaningen

Identifiera er utmaning och skapa en gemensam bild av hur den bör hanteras.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

2. Planera åtgärder

Definiera den förändring ni vill åstadkomma innan ni skapar lösningar.

Tre personer vid ett konferensbord.

3. Säkerställ resurser

Se till att ni har nödvändiga resurser för att göra er plan konkret.

En person som pratar inför andra människor.

4. Genomför

Gör er plan är operativ och förutse utmaningar kopplade till genomförandet av åtgärderna.

Två personer som sätter upp post it-lappar.

5. Följ upp

Sätt tydliga mål och indikatorer för att kunna följa upp och bedöma framsteg.

Tre personer framför en whiteboard.

Engagera intressenter

Identifiera vilka era intressenter är och hur ni kan arbeta med dem i varje steg i processen.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Dela kunskap

Samla in, reflektera över och sprid lärdomarna från processen för att göra er plan hållbar.

En människa som arbetar vid en maskin.

Exempel från verkligheten

Ta del av hur några svenska kommuner har arbetat med Urbact-projekt.

Vad är Urbact-metoden?

Urbact-metoden är baserad på tre grundprinciper: integrering, deltagande och interaktivt lärande.

En integrerad strategi kopplar ihop lösningar och undviker att skapa nya problem genom att kombinera och ta in fler dimensioner. Det handlar om att skapa:

  • vertikala samarbeten mellan olika styrnivåer och lokala aktörer
  • horisontella samarbeten mellan politikområden och kommunala förvaltningar,
  • regionala samarbeten mellan närliggande områden, grannkommuner, landsbygdsområden och regioner.

En deltagande strategi innebär att alla som berörs också får en röst i form av medborgarengagemang, samskapande och flernivådialog. Offentligt deltagande är positivt och dynamiskt. Alla medlemmar i lokalsamhället bidrar till förändring och olika intressenter arbetar gemensamt med kommunen för att förbättra livet i staden genom lösningar som skapar en verklig känsla av medansvar och ägandeskap.

Interaktivt lärande betyder att man förbättrar kunskap och färdigheter genom att arbeta med kollegor samt lösa konkreta problem genom att designa och testa skräddarsydda insatser. Detta inkluderar hantering hela vägen från planering, identifiering av resurser och tilldelning av åtgärder till att genomföra och följa upp policyer, utvärdera påverkan och föra tillbaka lärdomarna.

Utifrån dessa grundprinciper erbjuder Urbacts verktygslåda stöd i hela projektprocessen.