Tillväxtverket
Två män arbetar i industrilokal.

Riksintressen för 

industriell produktion

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion kan vara av riksintresse.

Områden som kan skyddas

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering kan vara av riksintresse enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Dessa områden ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som försvårar nyttjandet av anläggningarna.

Tillväxtverket ansvarar för att ange områden för riksintresse industriell produktion. Områden ska vara särskilt lämpliga för industriell produktion sett ur ett nationellt perspektiv utifrån uppsatta kriterier. Det handlar bland annat om områden för storskaliga anläggningar för raffinaderier, järn- och stålindustrin, petrokemisk industri i miljöer med konkurrerande intressen.

Sju områden är riksintresse för industriell produktion

Följande områden är utpekade för att de är av riksintresse som lämpliga platser för industriell produktion.

  • Områden för petrokemisk industri, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län
  • Området för raffinaderiet vid Brofjorden, Lysekils kommun, Västra Götalands län
  • Området vid Göteborgs hamn vid utloppet av Göta Älv, Göteborgs stad, Västra Götalands län
  • Området Hallstavik, Hallsta pappersbruk, Norrtälje kommun, Stockholms län
  • Området Nynäshamn, Nynas AB Oljeraffinaderi, Nynäshamns kommun, Stockholms län
  • Området Bofors skjutfält, Karlskoga kommun, Örebro län
  • Området i Oxelösunds hamn (syd och norr), Oxelösunds kommun, Södermanlands län

Riksintressesystemet är under utredning

Tillväxtverket fick 2020 regeringens uppdrag att tillsammans med Boverket och ytterligare fyra riksintressemyndigheter se över kriterierna för och anspråken på sina respektive riksintresse­områden. Regeringens mål är att minska antalet utpekade områden av riksintresse och områdenas samlade utbredning.

Tillväxtverket har redovisat sin del av uppdraget till Boverket. Boverket har i sin tur slutredovisat hela uppdraget till regeringen den 15 september 2021. För mer information om uppdraget och slutrapport hänvisar vi därför till Boverket.

Översyn av kriterierna för och anspråk på områden av riksintresse - Boverket

Kort om Tillväxtverkets slutsatser kring riksintressen

Övergripande slutsatser

Industriell produktion har fortsatt relevans som riksintresse

Områden för industriell produktion behövs för att kunna väga Sveriges intressen av anläggningar för basindustrin och exportnäringen mot andra intressen med starkt lagligt skydd. Det handlar framför allt om avvägningar mellan andra nationella intressen.

Befintliga anspråk har liten påverkan på bostadsbyggande

Befintliga områden har ytterst liten påverkan på bostadsbyggandet och andra anläggningarna omfattas av andra skyddsbestämmelser som är mer omfattande än riksintresseanspråket såsom hälsa och säkerhetsaspekter.

Tillväxtverkets rekommendationer till regeringen

Tillväxtverket anser att Boverket i högre utsträckning bör använda sin roll som samordnande myndighet och sträva efter återhållsamhet och helhetssyn vad gäller utpekande av riksintresseområden.

Tillväxtverket anser att det finns behov av att stärka nationella sektorsövergripande principer och tydliggöra inriktningen för nationell planering utöver mark- och vattenanspråk genom riksintressesystemet.

Tillväxtverket anser att bättre samordning av lokala och regionala planeringsprocesser bidrar till ett effektivare hållbart regionalt utvecklingsarbete. Vi anser att stärkt regional planering underlättar lokal och regional samordning och därför behöver bli en del av det regionala utvecklingsarbetet och således de regionala utvecklingsstrategierna.

Sektorsbeskrivning för riksintresse industriell produktion

Alla riksintressemyndigheter ska ha en beskrivning för sektorn och sektorns mark- och vattenanspråk samt de nationella mål som berör sektorn. En sektorsbeskrivning ökar förståelsen för och värdet av de utpekade riksintressena och kan på så sätt underlätta bedömningar av påverkan på riksintressena och avvägningar mellan olika intressen i enskilda beslut.

Tillväxtverket har i april 2021 tagit fram en sektorsbeskrivning för riksintresse industriell produktion. Den finns här. Pdf, 671.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunerna ska planera utifrån riksintresset

I Sverige bestämmer respektive kommun över hur mark- och vattenområden ska användas. Tillväxtverket beslutar dock vilka områden i Sverige som är särskilt lämpliga som riksintresse för industriell produktion. Då finns ett nationellt anspråk på markanvändningen. Det är sedan länsstyrelsens uppgift att se till att kommunerna i sin planering tar hänsyn till de nationella markanspråken.

Utvecklad nationell planering i Sverige

Miljömålsrådet har gett Boverket i uppdrag att föreslå ett utvecklat nationellt planeringsramverk för mark- och vattenanvändning. Tillväxtverket deltar som en av myndigheterna i miljömålsrådet i det arbetet.

Idag finns många nationella, europeiska och globala mål som påverkar den rumsliga utvecklingen i Sverige. Samtidigt saknas en gemensam plan för hur vi hanterar rumsliga samband och målkonflikter. Därför behövs det en tydligare styrning och ökad samsyn inom samhällsplaneringen för att Sverige ska klara av omställningen till ett hållbart samhälle. Förslagen som miljömålsrådet våren 2022 lämnade till regeringen avser att utveckla den nationella planeringen i Sverige.

Läs mer om förslaget och ta del av Boverkets rapport här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta hjälp av planeringskatalogen

Vad gäller i din region? Oavsett om du arbetar lokalt, regionalt eller nationellt med samhällsplanering kan du ha nytta och användning av Planeringskatalogen. Det är en samlad ingång till planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering. Tanken är att på en och samma plats visa korrekt, relevant och uppdaterad information som underlättar handläggningen och effektiviserar samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer om planeringskatalogen.

Kontakt

Isaac Karlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 59