Tillväxtverket
Två män arbetar i industrilokal.

Riksintressen för industriell produktion

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energi- eller avfallshantering kan vara av riksintresse.

Sju områden är utpekade som riksintressen för industriell produktion

Följande områden är utpekade för att de är av riksintresse som lämpliga platser för industriell produktion.

  • Områden för petrokemisk industri, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län
  • Området för raffinaderiet vid Brofjorden, Lysekils kommun, Västra Götalands län
  • Området vid Göteborgs hamn vid utloppet av Göta Älv, Göteborgs stad, Västra Götalands län
  • Området Hallstavik, Hallsta pappersbruk, Norrtälje kommun, Stockholms län
  • Området Nynäshamn, Nynas AB Oljeraffinaderi, Nynäshamns kommun, Stockholms län
  • Området Bofors skjutfält, Karlskoga kommun, Örebro län
  • Området i Oxelösunds hamn (syd och norr), Oxelösunds kommun, Södermanlands län 

Områden som kan skyddas

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering kan vara av riksintresse. Dessa områden ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som försvårar utnyttjandet av anläggningarna (3:e kap miljöbalken 8§).

Kommunerna ska beakta riksintresset

I Sverige är det respektive kommun som bestämmer över hur mark- och vattenområden ska användas. Tillväxtverket bedömer dock vilka områden i Sverige som är särskilt lämpliga som riksintresse för industriell produktion. När Tillväxtverket anger ett område som riksintresse för industriell produktion innebär det att staten gör anspråk på markanvändningen. Det är sedan Länsstyrelsens uppgift att se till att kommunerna i sin planering beaktar de statliga markanspråken.

Riksintressesystemet är under utredning

Det pågår för närvarande en utredning om riksintressesystemet och Tillväxtverket är med i arbetet. Under tiden som denna utredning pågår genomför vi inte någon översyn av vare sig befintliga eller nya anläggningar.

Kontakt

Isaac Karlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 59Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.