Tillväxtverket
Två män arbetar i industrilokal.

Riksintressen för industriell produktion

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion kan vara av riksintresse.

Sju områden är riksintresse för industriell produktion

Följande områden är utpekade för att de är av riksintresse som lämpliga platser för industriell produktion.

  • Områden för petrokemisk industri, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län
  • Området för raffinaderiet vid Brofjorden, Lysekils kommun, Västra Götalands län
  • Området vid Göteborgs hamn vid utloppet av Göta Älv, Göteborgs stad, Västra Götalands län
  • Området Hallstavik, Hallsta pappersbruk, Norrtälje kommun, Stockholms län
  • Området Nynäshamn, Nynas AB Oljeraffinaderi, Nynäshamns kommun, Stockholms län
  • Området Bofors skjutfält, Karlskoga kommun, Örebro län
  • Området i Oxelösunds hamn (syd och norr), Oxelösunds kommun, Södermanlands län

Områden som kan skyddas

Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering kan vara av riksintresse enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Dessa områden ska därför så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som försvårar nyttjandet av anläggningarna.

Tillväxtverket ansvarar för att ange områden för riksintresse industriell produktion. Områden ska vara särskilt lämpliga för industriell produktion sett ur ett nationellt perspektiv utifrån uppsatta kriterier. Det handlar bland annat om områden för storskaliga anläggningar för raffinaderier, järn- och stålindustrin, petrokemisk industri med mera i miljöer med konkurrerande intressen.

Sektorsbeskrivning för riksintresse industriell produktion

Alla riksintressemyndigheter ska ha en sektorsbeskrivning som beskriver sektorn och sektorns mark- och vattenanspråk samt de nationella mål som berör sektorn. En sektorsbeskrivning ska öka förståelsen för och värdet av de utpekade riksintressena och kan på så sätt underlätta bedömningar av påverkan på riksintressena och avvägningar mellan olika intressen i enskilda beslut.

Tillväxtverket har i april 2021 tagit fram en sektorsbeskrivning för riksintresse industriell produktion. Den finns här. Pdf, 671.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunerna ska beakta riksintresset

I Sverige bestämmer respektive kommun över hur mark- och vattenområden ska användas. Tillväxtverket beslutar dock vilka områden i Sverige som är särskilt lämpliga som riksintresse för industriell produktion utifrån uppsatta kriterier. När Tillväxtverket anger ett område som riksintresse för industriell produktion innebär det att det finns ett nationellt anspråk på markanvändningen. Det är sedan Länsstyrelsens uppgift att se till att kommunerna i sin planering beaktar de nationella markanspråken.

Riksintressesystemet är under utredning

Den 23 januari 2020 fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att tillsammans med Boverket se över kriterierna för och anspråken på våra riksintressen. Regeringsuppdraget ska förhålla sig till tidigare förarbeten av vad riksintresse industriell produktion är. Regeringens målsättning med uppdraget är att minska antalet utpekade områden av riksintresse.

Tillväxtverket har delredovisa uppdraget till Boverket i november 2020 och ska slutredovisa den 15 september 2021. För mer information om uppdraget hänvisar vi till regeringens webbsida.

Ramverk för nationell planering

Miljömålsrådet har gett Boverket i uppdrag att föreslå ett utvecklat nationellt planeringsramverk för mark- och vattenanvändning, vilket i sin tur väntas få betydelse för industriell produktion och plats för näringslivet. Tillväxtverket deltar som en av myndigheterna i miljömålsrådet i det arbetet. Arbetet väntas pågå fram till våren 2022.

Läs mer om miljömålsrådet

Ta hjälp av planeringskatalogen

Vad gäller i din region? Oavsett om du arbetar lokalt, regionalt eller nationellt med samhällsplanering kan du ha nytta och användning av Planeringskatalogen. Det är en samlad ingång till planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering. Tanken är att på en och samma plats visa korrekt, relevant och uppdaterad information som underlättar handläggningen och effektiviserar samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer om planeringskatalogen.

Kontakt

Isaac Karlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 59