Tillväxtverket
Regional planering

Regional planering

Bättre samordning av lokala och regionala planeringsprocesser ger ett effektivare regionalt utvecklingsarbete. Regional planering höjer kunskapsnivån och underlättar samordningen hos olika utvecklingsaktörer i en region, bland annat i arbetet med att ta fram och genomföra regionala utvecklingsstrategier.

Regional planering enligt Tillväxtverket
En arbetsmetod för regioner, kommuner och myndigheter som vill utveckla attraktiva miljöer för företag, medborgare och besökare. Regional planering:

  • Stärker kopplingen mellan regional utveckling och kommunernas strategiska planering.
  • Erbjuder former för samverkan mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling, vilket ökar kunskapen om platsens betydelse för hållbar regional utveckling.
  • Ökar myndigheternas förståelse för hur deras respektive områden beaktas och bidrar till en hållbar regional utveckling.

Till skillnad från traditionella planeringsprocesser på kommunal, regional och nationell nivå så är regional planering en kompletterande metod som utgår från funktioner och relationer snarare än administrativa gränser och sektorsområden.

Hur arbetar regioner och kommuner?

Tillväxtverket har sedan 2013 investerat i projekt som har utforskat och testat regionala planeringsprocesser och även åstadkommit varaktiga resultat. Här vill vi lyfta fram några av dessa projekt som inspiration och källa till kunskap.

Gävleborgs funktionella geografi

Arbetet med ”Gävleborgs funktionella geografi” har kunnat följas i den parallella processen med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Det fysiska resultatet från det första arbetet, ”Ortstrukturer och samband” gjorde att det på ett smidigt sätt gick att föra in perspektiv och innehåll direkt från arbetet in i förslaget till ny RUS. Allt från perspektiv, begrepp och förslag till strukturbild.

Projektet har gjort att vi fört in och utvecklat en gemensam begreppsapparat. Vi har höjt kunskapsnivån i samtalen och har kunnat prata ledigt kring begrepp som regionförstoring, funktionella samband, ortshierarkier, flerkärnighet och arbetsmarknadsregioner. Ny kunskap och nya begrepp skapar nya perspektiv, dimensioner och höjd i de regionala samtalen.

Olof Linde, projektledare vid Region Gävleborg

Läs mer om Gävleborgs funktionella geografi här.

Jönköping

Projektet ”Samverkande planering i Södra Vätterbygden” har tydliggjort hur den samverkan som finns idag kan förbättras, omfatta större frågor med en tydlighet i organisation, fördelning mellan politik och verkstad, och att hitta en struktur för förankring i kommunernas verksamheter. Det har även ökat förståelsen för vilka roller regionen och länsstyrelsen har i den regionala planeringen.

Vi har etablerat ett forum för fortsatt och fördjupat samarbete och även identifierat nyckelprojekt för vidare arbete.

Stefan Lind, projektledare och samhällsbyggnadsstrateg i Jönköpings kommun.

Läs mer om Jönköpings projekt här

Strukturbild Skaraborg

Arbetet inleddes med en mängd kartläggningar av förhållandena i Skaraborg. Baserat på dessa gjordes analys, och till slut presenterades sju strategier för hur Skaraborgs kommuner i samverkan och genom eget arbete med fysiska planering kan skapa förutsättningar för lokal utveckling.

Genom att stärka samverkan över kommun- och sektorsgränser kan alla delar av Skaraborg bidra med sina resurser och hitta verkningsfulla roller i samhällsutvecklingen.

Magnus Fredricson, processledare vid Skaraborgs kommunalförbund

Läs mer om Strukturbild Skaraborg här

Läs mer om tidigare insatser inom Tillväxtskapande samhällsplanering

Gå till Det här har vi gjort

Kontakt

Olof Billebo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 82

Daniel Fahlander
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 64

Hannele Lanner
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 51