Tillväxtverket
Regional planering

Regional planering

Bättre samordning av lokala och regionala planeringsprocesser ger ett effektivare regionalt utvecklingsarbete. Regional planering höjer kunskapsnivån och underlättar samordningen hos olika utvecklingsaktörer i en region, bland annat i arbetet med att ta fram och genomföra regionala utvecklingsstrategier.

Regional planering enligt Tillväxtverket

Regional planering är en arbetsmetod för regioner, kommuner och myndigheter som vill utveckla attraktiva miljöer för företag, medborgare och besökare. Regional planering:

 • Stärker kopplingen mellan regional utveckling och kommunernas strategiska planering.
 • Erbjuder former för samverkan mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling, vilket ökar kunskapen om platsens betydelse för hållbar regional utveckling.
 • Ökar myndigheternas förståelse för hur deras respektive områden beaktas och bidrar till en hållbar regional utveckling.

Till skillnad från traditionella planeringsprocesser på kommunal, regional och nationell nivå så är regional planering en kompletterande metod som utgår från funktioner och relationer snarare än administrativa gränser och sektorsområden.

Stärk den regionala planeringen, beviljade projekt

Under hösten 2020 har vi beviljat medfinansiering till sju projekt som ska möjliggöra förbättrade förutsättningar att arbeta med regional planering som ett komplement till befintliga planeringsprocesser. Tre av projekten verkar inom temat "Tillgång till el och mark för utveckling av näringslivet" och fyra av projekten verkar inom temat "Ökad tillgänglighet inom och mellan regioner för att stärka näringslivet".

Lokal och regional planeringskapacitet för fler etableringar och ett utvecklat näringsliv

Tema: Tillgång på el och mark för utveckling av näringslivet

För att belysa regionens situation vad gäller kapacitet och effekt i elnäten har Region Västerbotten och Region Norrbotten genomfört en kapacitetsstudie med syfte att kartlägga faktiska förhållanden samt förväntad nytillförsel respektive uttag ur elnäten i vartdera länet för perioden 2021–2030. Identifierade utmaningar:

 • Förväntad begränsad tillgång till elkapacitet – risk för begränsningar i tillväxt både vad gäller expansion/etableringar.
 • För att nå ett långsiktigt fungerande analysarbete krävs att beslutsfattare och politiker på såväl kommunal som regional nivå arbetar systematiskt med elförsörjningsfrågan.

Det här projekt syftar till att fortsätta det påbörjade arbetet, utgående från den genomförda analysen, för att stärka förutsättningarna för en god planering vad gäller tillgång i kapacitet och effekt för Västerbottens elförsörjning.

Huvudmål:

 • Den framtagna elnätsanalysen är förankrad i de kommuner som berörts.
 • De kommuner som ej deltagit i analysen har informerats om resultatet och fått en ökad förståelse för vikten av att ett systematiskt planeringsarbete i frågan.
 • En modell för regional planering av elförsörjning (kapacitet och effekt) är framtagen.
 • Samarbetet inom etableringsfrämjandet i regionen har stärkts och involverar regionen, kommuner, energibolag och övriga aktörer.

Delmål:

 • Ett fördjupat samarbete mellan berörda parter har utvecklats.
 • Berörda parter har fått nya kunskaper och insikter.
 • Regionens sammanlagda möjligheter och behov har förankrats hos berörda aktörer.

Projektperiod: 2020-10-01–2022-02-28
Beviljade medel: 640 000 kronor
Total projektbudget: 1 280 000 kronor
Kontaktperson: aurora.pelli@regionvasterbotten.se
Telefon: 070-611 57 77

Ökad tillgänglighet Västernorrland

Tema: Ökad tillgänglighet inom och mellan regioner för att stärka näringslivet

I nuläget saknas till stor del kapacitet och förutsättningar för regional planering i det ordinarie arbetet. Däremot har förutsättningarna för lokal och regional samverkan byggts upp under lång tid och det finns en ambition och samsyn om att vi når bättre och mer långsiktigt hållbara resultat när vi genomför olika insatser tillsammans.

Projektet vill bredda planeringsperspektivet att omfatta såväl social, som ekonomisk och miljömässig hållbarhet i syfte att förstärka den fysiska tillgängligheten i länet och till och från angränsande län. Genom att, tillsammans med berörda aktörer, utgå från ordinarie planprocesser, avser projektet utveckla nya arbetssätt och bestående samarbeten som bidrar till att genomföra Västernorrlands RUS, samt länets regionala transportplan och trafikförsörjningsprogram. Genom att utveckla nya arbetssätt och gemensam kunskap ökar den gemensamma planeringskapaciteten både hos den regionalt utvecklingsansvariga aktören och andra aktörer i Västernorrland.

Projektperiod: 2020-10-01–2022-09-30
Beviljade medel: 500 000 kronor
Total projektbudget: 1 000 000 kronor
Kontaktperson: nina.loberg@rvn.se
Telefon: 070-255 32 52

Stärkt regional planering Dalarna

Tema: Ökad tillgänglighet inom och mellan regioner för att stärka näringslivet

Det finns gemensamma behov och ett intresse av mellankommunal och regional planering i syfte att utveckla Dalarna. Region Dalarna har en roll att stärka kopplingen mellan de olika delarna av regionen liksom kopplingen till omgivande geografier, i syfte att skapa en hållbar och sammanhållande samhällsplanering som knyter ihop arbetsmarknadsregioner och studieorter med goda livsmiljöer och som tar tillvara platsers möjligheter.

Projektet syftar till att stärka den regionala planeringen genom utvecklade samverkansformer med kommuner, Trafikverket och Kollektivtrafikförvaltningen. Ett delmål med projektet är att öka de ungas delaktighet i den regionala och mellankommunala planeringen, för att på så sätt stärka incitament för unga att i framtiden vilja leva och verka i länet och därigenom bidra till att stärka länets kompetensförsörjning till näringslivet.

Projektperiod: 2020-09-01–2022-10-31
Beviljade medel: 659 000 kronor
Total projektbudget: 1 318 000 kronor
Kontaktperson: martina.hellgren@regiondalarna.se
Telefon: 076-697 50 56

Elkraftsförsörjning och regional planering i Gävleborgs tillväxtarbete

Tema: Tillgång på el och mark för utveckling av näringslivet

Region Gävleborg vill som utvecklingsansvarig aktör ta ledarskap och tillsammans med lokala, regionala och nationella aktörer etablera en regional samverkan kopplat till elkraftförsörjning. Genom projektet möjliggörs också att lyfta elkraftsförsörjning som en central infrastruktur för länets utveckling, samt stärker den viktiga kopplingen mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling i det regionala utvecklingsarbetet.

Projektet har följande delmål:

 • Att bilda en samverkansarena bestående av lokala, regionala och nationella nyckelaktörer som påverkar samt har intressen av hållbar konkurrenskraft elkraftsförsörjningen i Gävleborg.
 • Att öka kunskap om och förståelse för aktörers olika roller, uppdrag och villkor.
 • Att ta fram aktuell gemensam kunskap om elkraftsförsörjningen i Gävleborg, såväl gällande nuläge i länet som bedömningar om framtida förutsättningar, utbud och behov.
 • Att kunna agera gemensamt och proaktivt i olika frågor för att påverka och lösa hinder och problem som finns eller förväntas uppstå på kort eller längre sikt.
 • Att sprida och förankra framtagen kunskap till övriga aktörer och intressenter för att öka förståelsen för elkraftsförsörjningens förutsättningar och villkor för länets fortsatta utveckling, omställning och attraktionskraft.

Projektperiod: 2020-09-01–2022-02-28
Beviljade medel: 598 768 kronor
Total projektbudget: 1 417 862 kronor
Kontaktperson: olof.linde@regiongavleborg.se
Telefon: 070-603 24 64

Strukturbild Sörmland 2.0

Tema: Ökad tillgänglighet inom och mellan regioner för att stärka näringslivet

Under perioden 2018–2020 påbörjade Region Sörmland inom ramen för projektet ”Tillväxt i Sörmland kräver planering”, med medfinansiering av Tillväxtverket, ett arbete för att synliggöra fysiska och funktionella perspektiv i det regionala utvecklingsarbetet. Ett resultat var att Sörmland fick sin första strukturbild på plats i oktober 2020.

I det nya projektet vill regionen bygga vidare och integrera delarna strukturbild och samverkan mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling. Bland annat genom att ta fram kunskapsunderlag över näringslivets geografi, breddade tillgänglighetsperspektiv och genom att konkretisera roller och ansvar.

Projektet ska utveckla Sörmlands strukturbild genom att vidareutveckla gränssnitten mot annan regional och kommunal planering, näringsliv och akademi, samt bredda perspektiven i strukturbilden utifrån ett näringslivsperspektiv.

Projektperiod: 2020-11-16–2022-10-31
Beviljade medel: 750 000 kronor
Total projektbudget: 1 500 000 kronor
Kontaktperson: mikael.e.forsberg@regionsormland.se
Telefon: 076-695 10 43

MARKEN och näringslivet - tillgång, geografiska och branchspecifika förutsättningar i Halland

Tema: Tillgång på el och mark för utveckling av näringslivet

I Halland finns en stor efterfrågan från näringslivet att etablera nya verksamheter samt att möjliggöra för befintliga verksamheter att kunna växa. En grundförutsättning för näringslivsutveckling är tillgången på mark och energi och då framförallt el. Det finns ett behov av gemensamma planeringsunderlag för ökad kunskap kring näringslivets förutsättningar utifrån ett mark- och energiperspektiv.

Projektet ska bidra med ökad kunskap inom regional planering samt förbättra de regionala planeringsprocesserna. Projektet ska resultera i en ökad samverkan mellan regionen, de sex kommunerna samt att samverkan med andra viktiga aktörer som hanterar frågor relaterat till mark- och energitillgång har etablerats. Projektet syftar till att ta fram och samverka kring nya strategiska planeringsunderlag och planeringsprocesser som hanterar näringslivets behov och förutsättningar för nyetablering, utveckling, förnyelse och omvandling utifrån ett mark- och energiperspektiv.

Projektperiod: 2020-10-01–2022-06-30
Beviljade medel: 818 399 kronor
Total projektbudget: 1 636 797 kronor
Kontaktperson: ann.martensson@regionhalland.se
Telefon: 0766-97 63 00

Regional samverkan för att stärka bostadsmarknaden

Tema: Ökad tillgänglighet inom och mellan regioner för att stärka näringslivet

I Blekinge råder bostadsbrist och lågt bostadsbyggande. Att inte ha en bostadsmarknad i balans är en utvecklings- och tillväxthämmande faktor för Blekinge. Projektet handlar om att, med hjälp av externt konsultstöd, ta fram ett regionalt kunskapsunderlag för att öka den regionala kunskapen om befintliga Blekingebors behov på bostadsmarknaden och om framtida behov på bostadsmarknaden, för att kunna locka nya invånare och få dem att stanna i länet. I uppdraget ingår också att föreslå och redovisa en metodik som regioner kan använda för att fortsättningsvis göra motsvarande analyser i egen regi.

Projektet ska ge verksamma aktörer inom bostadsmarknaden i Blekinge (region, länsstyrelse, kommuner, kommunala bostadsbolag, privata byggbolag etc.) en gemensam kunskapsgrund att stå på, och en förbättrad utgångspunkt för en återkommande dialog mellan aktörerna. Bostadsbyggandet påverkar starkt den regionala utvecklingen och tillväxten, näringslivets utveckling och tillgången till kompetensförsörjning. Bostadsbyggandet påverkar också framtida planering av kollektivtrafik och annan infrastrukturplanering samt säkerställandet av en hållbar samhällsplanering som utgår ifrån medborgarnas faktiska behov.

Projektperiod: 2020-09-01–2021-08-31
Beviljade medel: 381 104 kronor
Total projektbudget: 762 208 kronor
Kontaktperson: jenny.rydquist@regionblekinge.se
Telefon: 0455-73 71 16

Tidigare projekt som inspirerar

Tillväxtverket har sedan 2013 investerat i projekt som har utforskat och testat regionala planeringsprocesser och även åstadkommit varaktiga resultat. Här vill vi lyfta fram några av dessa projekt som inspiration och källa till kunskap.

Gävleborgs funktionella geografi

Arbetet med ”Gävleborgs funktionella geografi” har kunnat följas i den parallella processen med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Det fysiska resultatet från det första arbetet, ”Ortstrukturer och samband” gjorde att det på ett smidigt sätt gick att föra in perspektiv och innehåll direkt från arbetet in i förslaget till ny RUS. Allt från perspektiv, begrepp och förslag till strukturbild.

Projektet har gjort att vi fört in och utvecklat en gemensam begreppsapparat. Vi har höjt kunskapsnivån i samtalen och har kunnat prata ledigt kring begrepp som regionförstoring, funktionella samband, ortshierarkier, flerkärnighet och arbetsmarknadsregioner. Ny kunskap och nya begrepp skapar nya perspektiv, dimensioner och höjd i de regionala samtalen.

Olof Linde, projektledare vid Region Gävleborg

Läs mer om Gävleborgs funktionella geografi här.

Jönköping

Projektet ”Samverkande planering i Södra Vätterbygden” har tydliggjort hur den samverkan som finns idag kan förbättras, omfatta större frågor med en tydlighet i organisation, fördelning mellan politik och verkstad, och att hitta en struktur för förankring i kommunernas verksamheter. Det har även ökat förståelsen för vilka roller regionen och länsstyrelsen har i den regionala planeringen.

Vi har etablerat ett forum för fortsatt och fördjupat samarbete och även identifierat nyckelprojekt för vidare arbete.

Stefan Lind, projektledare och samhällsbyggnadsstrateg i Jönköpings kommun.

Läs mer om Jönköpings projekt här

Strukturbild Skaraborg

Arbetet inleddes med en mängd kartläggningar av förhållandena i Skaraborg. Baserat på dessa gjordes analys, och till slut presenterades sju strategier för hur Skaraborgs kommuner i samverkan och genom eget arbete med fysiska planering kan skapa förutsättningar för lokal utveckling.

Genom att stärka samverkan över kommun- och sektorsgränser kan alla delar av Skaraborg bidra med sina resurser och hitta verkningsfulla roller i samhällsutvecklingen.

Magnus Fredricson, processledare vid Skaraborgs kommunalförbund

Läs mer om Strukturbild Skaraborg här

Läs mer om tidigare insatser inom Tillväxtskapande samhällsplanering

Gå till Det här har vi gjort

Kontakt

Olof Billebo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 82

Daniel Fahlander
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 96 64

Hannele Lanner
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 93 51

Anna Dahlén Eckermann
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 29